Úspěchy českého předsednictví v oblasti obchodu

V oblasti obchodu bylo české předsednictví velmi aktivní. Členské státy EU se v říjnu pod českým vedením poprvé od roku 2018 dohodly na společném textu závěrů Rady k obchodu a udržitelnosti. České předsednictví tím dalo nový impulz k uzavírání a efektivní implementaci dohod o volném obchodu (tzv. FTAs), se kterými se v posledním období nedařilo příliš pokročit. Revize přístupu k udržitelnosti má potenciál odblokovat schvalovací procesy některých technicky dokončených, avšak dosud nepodepsaných dohod, a to jak z hlediska jejich přijatelnosti pro členské státy v Radě, tak z pohledu předvídatelnosti pro třetí země. Závěry tak poskytují jasné vodítko pro formulaci příslušných kapitol k obchodu a udržitelnému rozvoji v rámci FTAs, jejichž důležitost je pro českou exportně orientovanou ekonomiku nezpochybnitelná.

Konkrétním výstupem bylo oznámení politické dohody na textu modernizované Asociační dohody mezi Evropskou unií a Chile, ke kterému došlo v prosinci, a uzavření jednání mezi Evropskou unií a Angolou o dohodě o usnadňování udržitelných investic. Díky modernizované obchodní dohodě s Chile získá Evropská unie, včetně České republiky, lepší podmínky pro přístup na tamní perspektivní trh. Dohoda má potenciál lépe diverzifikovat unijní zdroje klíčových surovin, jelikož v Chile se nacházejí rozsáhlé zásoby lithia, které je stěžejní například pro rozvoj elektromobility. Hlavním přínosem dohody s Angolou je zpřehlednění procesů a administrativy pro unijní investory v zemi a zajištění souladu unijního přístupu s obdobnými iniciativami na globální úrovni.

Obchodní dohody jsou vedle ekonomických přínosů zásadní i ze strategického a geopolitického hlediska. Na tom panovala shoda mezi ministry obchodu členských zemí EU při jejich říjnovém neformálním zasedání v pražském Kongresovém centru, v rámci něhož ministři také vyzdvihli podpůrná opatření, která usnadňují vzájemný obchod s Ukrajinou. Diskuze ministrů věnovaná digitálnímu obchodu pak zdůraznila nutnost zaujetí ambicióznějšího přístupu EU v této oblasti, zejména co se týká uzavírání specifických digitálních dohod se stejně smýšlejícími partnery a také aktivní účasti EU na nastavování globálních pravidel digitálního obchodu.

Pražského zasedání se zúčastnila i představitelka Spojených států amerických pro obchod Katherine Tai, která se s ministry v rámci pracovního oběda shodla na důležitosti dalšího posilování transatlantických vztahů ve světle současného světového dění. Členské státy Evropské unie zároveň vyjádřily kritiku amerického zákona o snižování inflace, který předpokládá protekcionistické státní dotace na elektromobily a čisté technologie v širším slova smyslu. Ve vztahu k USA se ČR podílela také na přípravě výstupů třetího zasedání Rady pro obchod a technologie, které proběhlo dne 3. prosince v USA.

České předsednictví kladlo velký důraz rovněž na reformu Světové obchodní organizace (WTO) ve snaze o zachování a posílení významu a akceschopnosti této multilaterální organizace v éře složitých geopolitických vztahů a globálních výzev. Podporovalo vedoucí roli EU v tomto procesu s cílem dosažení konkrétních výsledků 13. konferenci ministrů členů WTO, prioritně v oblasti obnovení funkčnosti aktuálně zablokovaného mechanismu pro řešení sporů. V rámci listopadového zasedání Rady EU pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro obchod vyjádřili zástupci členských zemí EU těmto snahám širokou podporu. Během českého předsednictví se podařilo pokročit v ratifikaci Dohody WTO o subvencích do rybolovu a schválit ji v Radě EU, a také zcela dokončit ratifikaci dohody WTO v oblasti domácí regulace ve službách.

Úspěchy si Česká republika připsala také v oblasti obchodní legislativy. Českému předsednictví se podařilo po intenzivním projednávání přijmout obecný přístup Rady k legislativnímu návrhu k nástroji proti ekonomickému nátlaku třetích zemí. Jeho cílem je odradit třetí země od kroků, které mají prostřednictvím opatření v oblasti obchodu či investic za cíl ovlivňovat rozhodování Evropské unie a jejích členských států. České předsednictví tak otevřelo cestu k tzv. trialogům s Evropským parlamentem a Evropskou komisí, z nichž vzejde konečné znění nového předpisu, díky kterému bude mít Unie účinný nástroj, jak se ekonomickému zastrašování bránit. V posledních dnech předsednictví se podařilo dojednat rovněž obecný přístup k revidovanému nařízení o systému všeobecných celních preferencí, které zajistí předvídatelný a udržitelný rámec pro poskytování přístupu na trh EU rozvojovým a nejméně rozvinutým zemím.

Více informací o úspěších českého předsednictví najdete na jeho oficiálních webových stránkách.

Zdroj: EU2022.cz

Sdílet tento příspěvek