Informační společnost v únoru 2023

Komise představila nové iniciativy, které připravují transformaci odvětví konektivity v EU, Komise posiluje kybernetickou bezpečnost a pozastavuje používání aplikace TikTok na zařízeních instituce

 • Komise chce zpřístupnit gigabitovou konektivitu do roku 2030
 • Komise si nepřeje používání aplikace TikTok na zařízeních používaných pro pracovní účely v institucích EU

Komise představila nové iniciativy, které připravují transformaci odvětví konektivity v EU

 • Komise zveřejnila 3 nové inicativy na zlepšení gigabitové konektivity EU.
 • Balík opatření obsahuje návrh nařízení o gigabytové infrastruktuře, doporučení Komise o gigabitových sítích a konzultaci o budoucnosti odvětví kontektivity.
 • Soubor opatření je v souladu s cíli evropské digitální dekády a má umožnit transformaci odvětví.
 • Konektivita by měla být do roku 2030 zpřístupněna všem občanům i podnikům v EU.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on measures to reduce the cost of deploying gigabit electronic communications networks and repealing Directive 2014/61/EU (Gigabit Infrastructure Act) (COM(2023)94)

 • Komise 23. 2. 2023 představila soubor opatření, jejichž cílem je zpřístupnit gigabitovou konektivitu do roku 2030 všem občanům i podnikům v celé EU v souladu s cíli evropské digitální dekády a umožnit transformaci odvětví konektivity v EU.

Pozadí

EU přijímá v řadě oblastí opatření s cílem zlepšit konektivitu; to má významné socioekonomické přínosy a stimuluje zaměstnanost a růst, ale také vývoj inovativních produktů, služeb a aplikací pro občany i podniky v celé EU. EU ukončila uplatňování roamingových poplatků v rámci EU a zahájila iniciativu WiFi4EU, s jejíž pomocí se financovalo zřizování bezplatných Wi-Fi hotspotů v místních komunitách (více v příspěvku (více v příspěvku „Komise navrhla nové nařízení týkající se roamingu”, Informační společnost v únoru 2021, v příspěvku „Rada se dohodla na pokračování roamingu”, Informační společnost v červnu 2021 a v příspěvku „Instituce schválily prodloužení mobilního roamingu bez dalších poplatků v rámci EU do roku 2032”, Informační společnost v prosinci 2021). EU rovněž poskytuje finanční prostředky, vypracovává technické pokyny a sdružuje odborníky, aby podpořila veřejnou správu a podniky, které v celé EU usilují o zlepšení pokrytí sítěmi a o zavádění sítí 5G (více v příspěvku „Členské státy vypracovaly vnitrostátní posouzení rizik v otázce bezpečnosti sítí 5G“, Informační společnost v červenci 2019, v příspěvku „EU upozorňuje na rizika sítí 5G“, Informační společnost v říjnu 2019 a v příspěvku „EU chce zlepšit kybernetickou bezpečnost”, Informační společnost v prosinci 2020). Komise přijala revidované pokyny ke státní podpoře pro širokopásmové sítě. Zahájila významnou výzkumnou iniciativu zaměřenou na rozvoj sítí 6G, tzv. společný podnik pro inteligentní sítě a služby, s cílem stanovit strategii a nástroje k rozvoji technologických kapacit pro systémy 6G. Ambicí digitální dekády je, aby byly do roku 2030 všechny evropské domácnosti pokryty gigabitovou sítí a všechny obydlené oblasti sítěmi s výkonností alespoň 5G. Regulační rámec EU podporující investice pro trhy v oblasti telekomunikací spoluvytvářejí zejména evropský kodex pro elektronické komunikace, doporučení o relevantních trzích z roku 2020 a soubor nástrojů v oblasti konektivity (více v příspěvku „Komise představila cíle digitální transformace do roku 2030”, Informační společnost v březnu 2021, v příspěvku Rada schválila program Digitální Evropa”, Informační společnost v březnu 2021 a v příspěvku „Země EU se zavázaly k podpoře klíčových digitálních iniciativ”, Informační společnost v březnu 2021 a v příspěvku „Rada se dohodla na postoji k politickému programu Cesta k digitální dekádě”, Informační společnost v květnu 2022). Vzhledem k stále většímu využívání pokročilých digitálních technologií je naléhavě zapotřebí větší šířky pásma s vyššími rychlostmi, aby mohli občané, podniky i klíčové složky veřejného sektoru využívat inteligentnější, flexibilnější a inovativnější služby založené na vývoji a využívání technologií, jako je cloud, umělá inteligence, datové prostory, virtuální realita a metaverzum, v nichž občané EU mohou uplatňovat svá digitální práva. V této souvislosti má akt o gigabitové infrastruktuře reagovat na rostoucí poptávku po rychlejší a spolehlivější konektivitě umožňující přenos velkého objemu dat. Akt má nahradit směrnici č. 61/2014 o snížení nákladů na širokopásmové připojení. Doporučení o gigabitových sítích má nahradit starší doporučení o přístupu, konkrétně doporučení č. 572/2010 týkající se přístupových sítí nové generace a doporučení č. 466/2013 týkající se nediskriminace a metodik výpočtu nákladů.

Klíčové a sporné body

Konkrétní iniciativy, které mají zajistit transformaci odvětví konektivity EU a zpřístupnit gigabitovou konektivitu do roku 2030 všem občanům i podnikům, jsou následující:

 • Návrh „aktu o gigabitové infrastruktuře“; toto nařízení má stanovit nová pravidla umožňující rychlejší, levnější a účinnější zavádění gigabitových sítí v celé EU.
 • Návrh doporučení o gigabitových sítích, které obsahuje pokyny vnitrostátním regulačním orgánům ohledně podmínek přístupu operátorů s významnou tržní silou k telekomunikačním sítím a má motivovat k rychlejšímu opuštění starších technologií a k urychlenému zavádění gigabitových sítí.
 • Průzkumná konzultace o budoucnosti odvětví konektivity a související infrastruktury s cílem shromáždit názory na to, jak mohou rostoucí poptávka po konektivitě a technologický pokrok ovlivnit budoucí vývoj a potřeby v této oblasti.

Akt o gigabitové infrastruktuře

Účelem aktu o gigabitové infrastruktuře je překonat problém pomalého a nákladného zavádění základní fyzické infrastruktury, na níž stojí pokročilé gigabitové sítě. Má omezit byrokracii a snížit náklady i administrativní zátěž spojenou se zaváděním gigabitových sítí. Mimo jiné by se měly zjednodušit a digitalizovat povolovací postupy. Nové nařízení by také mělo posílit koordinaci stavebních prací mezi provozovateli sítí s cílem vytvořit základní fyzickou infrastrukturu, jako jsou kabelovody a stožáry, a zajistit relevantním aktérům přístup k ní. Tyto práce představují až 70 % nákladů na zavádění sítí. Kromě toho mají být všechny nové nebo podstatně renovované budovy (s výjimkou odůvodněných případů) vybaveny optickými kabely, aby občané mohli využívat nejrychlejší připojení. Díky těmto novým pravidlům by měly moci operátoři rychle zavádět sítě prostřednictvím jednodušších, digitalizovaných a méně nákladných postupů.

Doporučení o gigabitových sítích

Návrh doporučení o gigabitových sítích se zaměřuje na pokyny vnitrostátním regulačním orgánům ohledně podmínek přístupu k sítím, pokud jde o operátory s významnou tržní silou. Má zajistit, aby měli k této stávající síťové infrastruktuře v příslušných případech přístup všichni operátoři. Tak by mělo být možné zajistit odpovídající regulační prostředí, motivovat k opuštění starších technologií bez zbytečného odkladu (do 2–3 let) a podnítit rychlé zavádění gigabitových sítí, např. podporou cenové flexibility u přístupu k regulovaným sítím, a zároveň umožnit udržitelnou hospodářskou soutěž. Uvedená opatření mají také přispět k tomu, aby spotřebitelé mohli využívat výhod jednotného trhu elektronických komunikací v EU – tedy lepších služeb poskytovaných prostřednictvím kvalitních sítí a za dostupné ceny. Návrh doporučení byl zaslán Sdružení evropských regulačních orgánů (BEREC) ke konzultaci, která bude mít 2 měsíce. Komise stanovisko sdružení BEREC zohlední a následně přijme konečné doporučení.

Konzultace o budoucnosti odvětví telekomunikací

Účelem konzultace je shromáždit názory na měnící se technologické a tržní prostředí a na to, jak může ovlivnit odvětví elektronických komunikací. Zejména by měla určit druhy infrastruktury potřebné k tomu, aby EU držela krok s vývojem v oblasti průlomových technologií a v nadcházejících letech realizovala svou digitální transformaci. Dále má konzultace zjistit názory zúčastněných stran na to, jak zajistit, aby byly v celé EU včas mobilizovány investice potřebné k zavedení této infrastruktury. Jedná se o složitou problematiku, která si před rozhodnutím o potřebě dalších opatření žádá komplexní analýzu základních skutečností a údajů. Komise je pevně odhodlána chránit neutrální a otevřený internet. Konzultace se rovněž zabývá otázkou, jak zajistit cenovou dostupnost připojení pro spotřebitele a jak dosáhnout větší integrace jednotného trhu v odvětví konektivity. Všechny zainteresované organizace, podniky a občané mají 12 týdnů na to, aby dotazník vyplnili. Příspěvky lze zasílat do 19. 5. 2023. Na základě výsledků konzultace pak zváží nejvhodnější opatření pro budoucnost odvětví elektronických komunikací.

Předpokládaný další vývoj

Nyní je na EP a Radě, aby návrh nařízení projednaly. Poté, co návrh Komise přijmou, budou nová pravidla přímo použitelná ve všech členských státech.

Odkazy

Krátce…

Komise posiluje kybernetickou bezpečnost a pozastavuje používání aplikace TikTok na zařízeních instituce

 • Pro zajištění kybernetické bezpečnosti se Komise rozhodla nepoužívat aplikaci TikTok na institucionálních a na osobních zařízeních ve službě Komise.
 • Cílem tohoto opatření je chránit Komisi před hrozbami v oblasti kybernetické bezpečnosti a takovými kroky, jež mohou být zneužity ke kybernetickým útokům proti institucionálímu prostředí Komise.

Komise se 23. 2. 2023 rozhodla pozastavit používání aplikace TikTok na institucionálních zařízeních a na osobních zařízeních registrovaných ve službě Komise pro mobilní zařízení v zájmu zvýšení kybernetické bezpečnosti. Cílem tohoto opatření je chránit Komisi před hrozbami v oblasti kybernetické bezpečnosti a takovými kroky, jež mohou být zneužity ke kybernetickým útokům proti institucionálímu prostředí Komise. Průběžně se má rovněž přezkoumávat vývoj v oblasti bezpečnosti na jiných platformách sociálních médií. Opatření je v souladu s přísnými vnitřními politikami Komise v oblasti kybernetické bezpečnosti týkajícími se používání mobilních zařízení pro komunikaci související s prací. Doplňuje dlouhodobé doporučení Komise zaměstnancům, aby při používání platforem sociálních médií uplatňovali osvědčené postupy a při své každodenní práci ve vysoké míře dbali na kybernetickou bezpečnost. Komise se zavazuje zajistit, aby její zaměstnanci byli dobře chráněni před narůstajícími kybernetickými hrozbami a incidenty. Je proto povinností na potenciální kybernetická varování co nejdříve reagovat. Přijaté pozastavení týkající se zmíněné aplikace je interním rozhodnutím v rámci Komise, které je přísně omezeno na používání zařízení registrovaných v její službě pro mobilní zařízení.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality