Zemědělství a rybolov v únoru 2023

EU se chce zaměřit na klimatickou neutralitu rybolovu a akvakultury

 • EU chce lépe chránit akvakulturu a mořské ekosystémy

EU chce lépe chránit akvakulturu a mořské ekosystémy

 • 10 let po reformě SRP podala Komise zprávu o jejím fungování a o fungování společné organizace trhu.
 • Akční plán má přispět k plnění strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a závazku chránit 30 % moří.
 • Komise navrhuje snížit závislost na fosilních palivech a zaměřit se na klimatickou neutralitu rybolovu a akvakultury.
 • Komise chce zajistit rovné podmínky pro všechny produkty rybolovu a akvakultury uváděné na trh v EU.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – On the Energy Transition of the EU Fisheries and Aquaculture sector (COM(2023)100)

Report from the Commission to the European Parliament and the Council – Implementation of Regulation (EU) No 1379/2013 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products (COM(2023)101)

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – EU Action Plan: Protecting and restoring marine ecosystems for sustainable and resilient fisheries (COM(2023)102)

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – The common fisheries policy today and tomorrow: a Fisheries and Oceans Pact towards sustainable, science-based, innovative and inclusive fisheries management (COM(2023)103

Pozadí

V roce 2020 bylo v EU v komerčním rybolovu zaměstnáno cca 125 tis. osob a v akvakultuře 57 tis. osob. Společná rybářská politika (SRP) má zajišťovat dlouhodobou environmentální, hospodářskou a sociální udržitelnost rybolovu a akvakultury, fungující dodávky potravin a přiměřenou životní úroveň rybářských a akvakulturních komunit.

Před 10 lety proběhla reforma SRP a Komise nyní vydává zprávu o jejím fungování a o fungování společné organizace trhu. Zároveň stanovuje své vize pro udržitelný rybolov. 

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF v období 2014–2020) hrál významnou roli při poskytování podpory během posledních krizí a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond (ENRAF na období 2021–2027) umožňuje členským státům poskytovat další podporu k řešení významného narušení trhu způsobeného krizí cen paliv. 

Finanční prostředky EU byly rovněž využity na projekty zaměřené na přilákání mladých lidí do odvětví rybolovu, poskytování pomoci mladým rybářům při zahájení činnosti, zlepšení bezpečnosti a pracovních podmínek na palubě rybářských plavidel, posílení genderové vyváženosti a další.

Klíčové a sporné body

Hlavním cílem je podpořit využívání čistších zdrojů energie, snížit závislost na fosilních palivech a také zmírnit dopad rybolovu a akvakultury na mořské ekosystémy. Navrhovaná opatření mají být prováděna postupně, aby se jim sektor mohl přizpůsobit. Návrhy si kromě ochrany kladou za cíl zatraktivnit pracovní uplatnění v těchto odvětvích pro mladší generace.

 • Transformace energetiky

V současné době je významný podíl aktivit podniků EU v odvětví rybolovu a akvakultury energeticky náročný a jejich provoz je silně závislý na fosilních palivech. Tato závislost vede ke 2 hlavním problémům.

 1. Odvětví je ohroženo zvyšováním cen energií. V roce 2022 se ceny lodní motorové nafty ve srovnání s průměrnými cenami v roce 2021 více než zdvojnásobily. Odvětví má proto zvýšit svou energetickou účinnost a posílit svou odolnost vůči kolísání cen energií. 
 2. Využívání fosilních paliv rovněž snižuje udržitelnost produktů rybolovu a akvakultury tím, že zvyšuje jejich uhlíkovou stopu. Stejně jako každé jiné hospodářské odvětví bude muset rybolov a akvakultura v EU přispět ke splnění klimatických cílů Zelené dohody pro Evropu snižováním emisí skleníkových plynů.

Předpokladem transformace energetiky v tomto odvětví jsou 2 hlavní změny: (1) zvýšení energetické účinnosti a (2) přechod od fosilních paliv k obnovitelným a bezuhlíkovým či nízkouhlíkovým zdrojům energie a palivům. Příklady těchto zdrojů energie jsou zelená elektřina, vodík, některá biopaliva, amoniak, jakož i baterie a větrná energie.

Za tímto účelem iniciativa navrhuje 4 hlavní soubory opatření k překonání stávajících překážek ve spolupráci zúčastněných stran, v oblasti znalostí, inovací a dovedností a v neposlední řadě financování:

 1. Zlepšení koordinace a spolupráce mezi zúčastněnými stranami. Vytvoření partnerství pro transformaci energetiky v odvětví rybolovu a akvakultury EU s cílem vypracovat plán přechodu na klimaticky neutrální energii v tomto odvětví do roku 2050. 
 2. Překlenutí mezer ve znalostech a technologiích prostřednictvím výzkumu a inovací. V současné době chybí údaje o energetické účinnosti, takže je těžší měřit a sledovat emise. Komise mimo jiné zahájí studii o dostupných technologiích.
 3. Vytváření dovedností a pracovních sil přizpůsobených transformaci energetiky. Komise má např. podporovat opatření členských států v oblasti odborné přípravy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace.
 4. Zlepšení podnikatelského prostředí, včetně možností financování. Z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) je podporována řada činností, včetně vzdělávacích projektů a vývoje, testování, auditu a šíření energeticky účinných technologií. Komise vypracuje pokyny, které mají pomoci získat co nejširší přístup k dalším fondům EU a mechanismům pomoci, které podpoří transformaci energetiky v tomto odvětví.
 • Společná organizace trhů

Cílem nařízení o společné organizaci trhů je zajistit rovné podmínky pro všechny produkty rybolovu a akvakultury uváděné na trh v EU bez ohledu na to, zda pocházejí z EU nebo jsou dováženy. 

Společná organizace trhu byla reformována v roce 2013 spolu s reformou SRP. V zprávě Komise hodnotí, jak byla reformovaná tržní politika prováděna. Zpráva zdůrazňuje několik úspěchů reformované společné organizace trhu, např. jasné označování produktů v zájmu spotřebitele a založení Evropského střediska pro sledování trhu s rybolovem a akvakulturou (EUMOFA), které poskytuje informace o trhu.

Díky společné organizaci trhu získává spotřebitel jasné a úplné informace o všech produktech rybolovu a akvakultury prodávaných na trhu EU. Na etiketách musí být uvedena obchodní označení spojená s vědeckými názvy ryb, oblast původu a způsob produkce. Na základě toho se spotřebitel může kvalifikovaně rozhodovat.

 • Akční plán

Akční plán má zajistit do roku 2030 účinnou právní ochranu pro 30 % moří EU. Tento cíl byl stanoven ve Strategii v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, která je iniciativou v rámci Zelené dohody pro Evropu. Akční plán navrhuje konkrétní opatření zaměřená na obnovu mořských ekosystémů a snížení dopadu rybolovných činností na mořské prostředí. 

Cílem je urychlit přechod k udržitelnějším rybolovným postupům (1) používáním selektivnějších lovných zařízení a postupů komerčního rybolovu, aby se snížil odlov nedospělých ryb; (2) využíváním technologických inovací a postupů, aby se zabránilo náhodným úlovkům citlivých druhů, a (3) postupným ukončením rybolovu při dně ve všech chráněných mořských oblastech do roku 2030.

 • Současná a budoucí SRP 

Sdělení Současná a budoucí společná rybářská politika hodnotí fungování rybářské politiky, a to 10 letech po její poslední reformě v roce 2013. Poskytuje přehled o tom, co funguje dobře a kde bylo dosaženo hmatatelných výsledků, kde její uplatňování zaostává a jaké úsilí je stále zapotřebí k plnému využití jejího potenciálu. Obsahuje také výhled do budoucna – vizi a nástin opatření nutných k tomu, aby byl rybolov udržitelný a odvětví odolné.

Sdělení dochází k závěru, že SRP je i nadále vhodným právním rámcem pro řešení výzev, kterým v současnosti čelí evropské odvětví rybolovu a moře, na nichž rybolov závisí. Hlavní zásady, na nichž je tato politika založena, jsou stále relevantní:

 1. environmentální, sociální a hospodářská udržitelnost;
 2. účinná regionální spolupráce a
 3. rozhodování podložené vědeckými fakty.

Na základě posouzení fungování SRP se sdělením zahajuje nová fáze diskusí a spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami v oblasti rybolovu (rybáři, organizace producentů, regionální poradní sbory, vnitrostátní orgány, občanská společnost a další). Cílem je dosáhnout společného chápání toho, kam by měla politika směřovat. Za tím účelem Komise navrhla „Pakt pro rybolov a oceány“, který by měl umožnit spolupráci všech zúčastněných stran.

Předpokládaný další vývoj

Předložené návrhy budou projednány v orgánech EU. V období od jara 2023 do léta 2024 chce Komise realizovat celounijní participativní prognostický projekt „Fishers of the Future“.

Odkazy


Sdílet tento příspěvek

Další aktuality