Životní prostředí v únoru 2023

Komise představila Průmyslový plán Zelené dohody pro Evropu

  • Komise reviduje iniciativu EU týkající se opylovačů z roku 2018

Komise představila Průmyslový plán Zelené dohody pro Evropu

  • Cílem plánu je vytvořit příznivější prostředí pro zvýšení unijní výrobní kapacity technologií a produktů s nulovými čistými emisemi.
  • Plán je založen na 4 pilířích: předvídatelné a zjednodušené regulační prostředí, rychlejší přístup k financování, zvyšování dovedností a otevřený obchod pro odolné dodavatelské řetězce.
  • Lepší přístup k financování umožní rychlejší rozvoj klíčových odvětví čistých technologií.
  • Komise by měla na základě Průmyslového plánu předložit konkrétní právní akty. 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Průmyslový plán Zelené dohody pro věk s nulovými čistými emisemi (COM(2023)62)

  • Komise 1. 2. 2023 předložila Průmyslový plán Zelené dohody pro Evropu, jehož cílem je posílit konkurenceschopnost evropského klimaticky neutrálního průmyslu a podpořit rychlý přechod ke klimatické neutralitě.

Pozadí

Zelená dohoda pro Evropu z prosince 2019 má za cíl učinit z EU do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent. Evropský právní rámec pro klima do právních předpisů zakotvuje závazek EU ke klimatické neutralitě a střednědobý cíl snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990 (více v příspěvku „Zelená dohoda pro Evropu byla představena“, Životní prostředí v prosinci 2019 a v příspěvku „Instituce se dohodly na evropském právním rámci pro klima”, Životní prostředí v dubnu 2021).

Průmyslový plán Zelené dohody byl oznámen předsedkyní Komise von der Leyenovou v projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu v lednu 2023 jako iniciativa, jejímž cílem je posílit konkurenceschopnost EU prostřednictvím investic do čistých technologií.

Klíčové a sporné body

Hlavním cílem plánu je vytvořit příznivější prostředí pro zvýšení unijní výrobní kapacity technologií a produktů s nulovými čistými emisemi.

Plán vychází z předchozích iniciativ a navazuje na v Zelenou dohodu pro Evropu a plánu REPowerEU více v příspěvku „Komise představila plán REPowerEU“, Energie v květnu 2022 a v příspěvku „Členské státy navrhují upravit plán REPower EU”, Energie v říjnu 2022).

Předložený Plán je založen na 4 pilířích: (1) předvídatelné a zjednodušené regulační prostředí; (2) rychlejší přístup k financování; (3) zvyšování dovedností a (4) otevřený obchod pro odolné dodavatelské řetězce.

  1. Předvídatelné a zjednodušené právní prostředí

Komise představila plánovanou legislativu v dané oblasti. Plánuje předložit akt o klimaticky neutrálním průmyslu, který by měl stanovit cíle pro klimaticky neutrální průmyslovou kapacitu a poskytnout regulační rámec pro jejich realizaci. Rámec by měl zajistit zjednodušené a zrychlené povolování, podporu strategických projektů a tvorbu norem na podporu rozvoje technologií na celém jednotném trhu. Rámec má být doplněn o akt o kritických surovinách s cílem zajistit dostatečný přístup k těm materiálům, např. vzácným zeminám, které jsou nezbytné pro výrobu klíčových technologií, a o reformu uspořádání trhu s elektřinou.

  1. Rychlejší přístup k financování

Druhý pilíř plánu má za cíl urychlit investice do výroby čistých technologií. V rámci politiky hospodářské soutěže má Komise za cíl zaručit rovné podmínky na jednotném trhu a zároveň usnadnit členským státům poskytování podpory na urychlení ekologické transformace. Za tímto účelem plánuje konzultace s členskými státy ve věci pozměněného dočasného krizového a transformačního rámce státní podpory a také revizi obecného nařízení o blokových výjimkách, mělo by dojít ke zvýšení prahových hodnot oznamovací povinnosti pro podporu zelených investic. Komise by chtěla také usnadnit využívání stávajících finančních prostředků EU na financování inovací v oblasti čistých technologií, produkce a zavádění do praxe. 

Komise plánuje v krátkodobém horizontu spolupracovat s členskými státy na překlenovacím řešení a měla by se zaměřit na plán REPowerEU, program InvestEU a Inovační fond. Ve střednědobém horizontu Komise chce s přezkumem VFR do léta 2023 navrhnout zřízení Evropského státního fondu.

S cílem pomoci členským státům získat přístup k fondům v rámci REPowerEU Komise přijala nové pokyny k plánům pro oživení a odolnost, v nichž vysvětluje proces změn stávajících plánů a způsoby přípravy kapitol REPowerEU.

  1. Zvyšování kvalifikace

Dle odhadů by ekologickou transformací mohlo být dotčeno 35 % až 40 % všech pracovních míst. Komise proto chce zřídit akademie pro klimaticky neutrální průmysl, které by rozvíjely programy zvyšování kvalifikace a rekvalifikace ve strategických odvětvích. 

  1. Otevřený obchod pro odolné dodavatelské řetězce

Čtvrtý pilíř se má týkat globální spolupráce. Za tímto účelem má Komise i nadále rozvíjet síť dohod EU o volném obchodu a další formy spolupráce s partnery na podporu ekologické transformace. Komise má prozkoumat možnosti vytvoření tzv. klubu kritických surovin, který by sdružoval „spotřebitele“ surovin a země bohaté na zdroje s cílem zajistit globální bezpečnost dodávek. Komise plánuje také chránit jednotný trh před nekalým obchodem v odvětví čistých technologií a měla by využít své nástroje, aby zajistila, že zahraniční subvence ani v odvětví čistých technologií nenarušují hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

Předpokládaný další vývoj

První konkrétní legislativní návrhy by měly být předloženy v polovině března 2023. Ty budou poté projednány v orgánech EU. 

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality