Vesmírná strategie EU pro bezpečnost a obranu

V pátek 10. března vydala Evropská komise formou sdělení první vesmírnou strategii EU pro bezpečnost a obranu. Implementuje tak závazek ze Strategického kompasu, ve kterém definovala vesmír jako jednu ze strategických domén a zavázala se vytvořit příslušnou strategii do konce roku 2023. Strategie navrhuje opatření k posílení odolnosti a ochrany kosmických systémů a služeb v EU.

Vesmír má zásadní význam pro strategickou autonomii EU a jejích členských států. Podoba veřejných politik EU, fungování evropské ekonomiky i každodenní život občanů stále více závisí na technologiích a službách souvisejících s vesmírem, včetně prostředků pro zajišťování bezpečnosti a obrany. V době narůstajícího geopolitického soupeření a zhoršujícího se bezpečnostního prostředí cílí předkládaná strategie na ochranu kosmických prostředků EU, odrazení nepřátelských aktivit ve vesmíru a posílení strategického postavení a autonomie EU, při současné snaze předcházet vesmírným závodům ve zbrojení. Cílem EU je dále posílit odolnost hodnotových řetězců, které jsou základem evropského kosmického ekosystému, a podpořit inovace a konkurenceschopnost kosmického průmyslu EU.

Strategie v první části nastoluje rámec pro společné porozumění vesmírným hrozbám, tedy záměrným nepřátelským aktivitám, nikoliv technickým nebo přírodním rizikům. Zaměřuje se v této části i na vymezení tzv. proti-vesmírných (counterspace) aktivit na základě jejich účelu, důsledků a formy, při vědomí typicky duálního charakteru technologií použitelných pro proti-vesmírné aktivity. Strategie stanovuje cíl pravidelně předkládat roční zhodnocení stavu vesmírných hrozeb na základě zpravodajských informací členských států.

V zájmu zvýšení odolnosti a ochrany vesmírných systémůa služeb strategie navrhuje několik opatření, která by měla Evropská komise učinit:

  • případné předložení návrhu kosmického zákona EU, který by zajistil konzistentní rámec pro vesmírné aktivity, včetně těch s bezpečnostním aspektem. Klíčovou roli zejména v monitorovacích aktivitách by zaujala Agentura EU pro Kosmický program (EUSPA) sídlící v Praze. Ve spolupráci s Evropskou komisí by agentura EUSPA dále měla přispět ke vzniku Centra pro sdílení a analýzu informací,
  • vytvoření cestovní mapy ke snižování strategických technologických závislostí, včetně bezpečnosti dodavatelských řetězců (ve spolupráci s Evropskou obrannou agenturou (EDA),
  • zahájené práce na dlouhodobém zajištění autonomního přístupu EU do vesmíru,
  • systematické zohledňování perspektivy vesmírné bezpečnosti v dalších aktivitách Komise.

Strategie se dále věnuje kolektivním reakcím EU na vesmírné hrozby, které vyžadují získávání aktuálních informací pro rozhodování. Toto je relevantní mimo jiné vzhledem k vlastnictví vesmírných aktiv přímo ze strany EU. Z hlediska detekce a charakterizace hrozeb Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku společně s Komisí prověří možnosti využití kapacit členských států v povědomí o vesmírné doméně pro možnou reakci na úrovni EU. Co se týče připsání hrozby konkrétnímu aktérovi, Vysoký představitel navrhne rozšíření stávajícího mechanismu reakce, který je nyní používán pro ochranu systému Galileo, na všechny kosmické systémy a služby v EU. Vysoký představitel, Komise i členské státy budou podnikat pravidelná cvičení, včetně spolupráce s partnery.

Z hlediska rozvoje využití vesmíru pro bezpečnost a obranu je nutné, aby byly vzhledem k rozvoji služeb dvojího užití při přípravě vývoje kosmických programů EU zohledněny požadavky obrany. Strategie navrhuje dva pilotní projekty, z nichž jeden má otestovat poskytování počátečních služeb informovanosti o vesmíru a druhý má otestovat nový systém pozorování Země, lepší propojení vesmíru, obrany a bezpečnosti na úrovni EU a zajištění součinnosti a vzájemného obohacování, zejména v oblasti výzkumu a vývoje. Strategie se dále zaměřuje na podporu spolupráce mezi začínajícími podniky v oblasti vesmíru a obrany a zlepšení dovedností souvisejících s rozvojem vesmírných služeb pro bezpečnost a obranu.

Co se týče spolupráce a partnerství směřujících k zodpovědnému využívání vesmíru, EU bude ve spolupráci s členskými státy nadále aktivní na multilaterálních fórech, zejména na poli OSN a v jejích relevantních tělesech. Strategickým partnerem pro EU v globální spolupráci na poli vesmíru jsou USA a tento vztah by měl být nadále prohlubován, pracovní kontakty ovšem budou navázány i s dalšími důležitými partnery a strategie nevylučuje ani dialog s odlišně smýšlejícími zeměmi. Ve spolupráci s NATO se EU plánuje držet principů určených Strategickým kompasem a zaměří se na prozkoumání dalších možných oblastí pro praktickou spolupráci, včetně paralelních a koordinovaných cvičení.

Autorka: Kristina Hubáčková, Euroskop.cz

Zdroj: Úřad vlády ČR, Evropská komise

Foto: Pixabay

Sdílet tento příspěvek