Podpora projektů občanské společnosti: Visegrad Fund, Erasmus+, Kreativní Evropa, CERV

Včera proběhl v Evropském domě seminář na téma Podpora projektů občanské společnosti, který organizovalo Oddělení evropských programů a fondů Úřadu vlády České republiky a Eurocentrum Praha. Cílem semináře bylo představení projektů a grantů nejen Evropské unie. Představen byl také projekt Visegrad Fund šéfem kabinetu Jiřím Sýkorou a Kreativní Evropa vedoucí Kanceláře Magdalenou Müllerovou. Erasmus+ zastupovala Lucie Rychlá z Domu zahraniční spolupráce a za CERV se dostavili Kateřina Hamplová a Vít Kratochvíl.

VISEGRAD FUND

Mezinárodní visegrádský fond byl založen Českou republikou, Slovenskem, Polskem a Maďarskem a sídlí v Bratislavě. Cílem je rozvoj občanské společnosti v regionu V4 a podpora regionální vnitřní soudržnosti a spolupráce nejen v regionu V4 ale také s dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství. Hlavní programy nabízí granty, mimo to však Visegrad Fund poskytuje podporu mobility, např. výzkumná stipendia pro vědce.

Co se grantů týče, žadatelem mohou být pouze právnické osoby nevládního charakteru, od nichž není vyžadováno spolufinancování. Grant může zároveň pokrýt až 100 % finančních nákladů projektu žadatele. Dále je zapotřebí účast partnerů ze zemí V4, regionu západního Balkánu nebo Východního partnerství na projektu.

Od žádosti o grant se očekává, že daný projekt má originální nápad, který oproti jiným v něčem vyniká a odlišuje se, dále je potřebná aktivní participace všech partnerů projektu a cíl projektu by měl přinést smysluplné výsledky. Témata projektů jsou různorodá. Jedná se např. o kulturu, inovace, regionální rozvoj, turismus, životní prostředí, demokratické hodnoty a média.

Mezi hlavní 3 programy spadá Visegrad Grants, který nabízí v průměru 20 000 EUR a zaměřuje se na region V4. Musí tedy zahrnovat minimálně 3 partnery ze zemí V4. Dalším programem je Visegrad+ Grants taktéž nabízející stejnou průměrnou částku a zaměřující se se nejen na region V4, ale taktéž na země západního Balkánu a Východního partnerství. V neposlední řadě je významný projekt V4 Gen Mini-Grants nabízející průměrně 10 000 EUR.

Co se týče mobility, Visegrad Fund nabízí finanční příspěvky v řadě programů. Jedná se např. o příspěvky pro studenty vysokých škol, profesionály v oblasti kultury či literatury a žurnalistiky. Pro tyto žádosti nejsou stanovené žádné uzávěrky podání žádostí a čeští žadatelé mají vysokou šanci úspěchu. Více o jednotlivých programech a podmínkách se dočtete zde.

ERASMUS+

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. Program na období 2021-2027 klade silný důraz na otázky sociálního začleňování, na zelenou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém procesu.

Projekty mobility osob poskytují příležitost jednotlivcům výjezdu do zahraničí s cílem něco se naučit. Výjezdy a pobyty jsou určeny pro zdokonalení znalosti cizích jazyků, získání zkušenosti ze studia nebo pracovní stáže ze zahraničí, poznání místních kultur a zvyků apod. Tento program je určen pro studenty vysokých, středních i základních škol, zaměstnance těchto škol, pracovníky s mládeží, osoby s omezenými příležitostmi atd. Výjezd může trvat v rozmezí 2 dnů až 12 měsíců.

Strategická partnerství nabízí právnickým osobám program Partnerství pro spolupráci s grantem v hodnotě 30 000 až 60 000 EUR. Projekt může trvat 6-24 měsíců a musí se ho účastnit alespoň 2 organizace. Jedná se o menší projekty zaměřené na sdílení zkušeností. Druhou kategorií je program Kooperativní partnerství pro velké projekty zaměřené na inovace. Program nabízí 120 000, 250 000 nebo 400 000 EUR.

Dalším programem je Eramus+ mládež, který cílí na neziskové organizace, střediska volného času, školy, neformální skupiny mladých lidí, veřejnou správu a firmy. Program nabízí výměnu mládeže se zaměřením na určité téma, na kterém účastníci pracují. Dále je možnost pro pracovníky s mládeží, aby se účastnili školení, studijních návštěv či síťování zaměřeného na profesní rozvoj pracovníků s mládeží, zvyšování kvality práce a budování komunity.

Další projekty Erasmus+ najdete a dočtete se o nich zde.

KREATIVNÍ EVROPA

Kreativní Evropa je program Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví. Vznikl v roce 2014 spojením úspěšných programů MEDIA a Kultura, a díky tomu působí v celém zmiňovaném spektru kulturních a kreativních odvětví. Oblasti, kterým se věnuje je kultura, média a mezioborová oblast.

V oblasti kultury je nabízeno nejvíce grantů. Grantovými okruhy jsou projekty evropské spolupráce, oběh evropských literárních děl, Culture Moves Europe, evropské platformy a Evropské sítě.

Projekty evropské spolupráce

Projekty evropské spolupráce mají za cíl podporu tvorby a oběhu, podporu inovací, posilování kapacit, péči o talenty, podporu růstu a zaměstnanosti. Projekty mohou být zaměřené na publikum, sociální začleňování, udržitelnost, digitalizaci, mezinárodní dimenzi, budování kapacit v oblastech jako je hudba, literatura, architektura, kulturní dědictví, móda a design a udržitelný turismus.

Projekty musí obecně zohledňovat začleňováni, rozmanitost, rovnost pohlaví a ekologickou udržitelnost. Žadatel musí existovat minimálně 2 roky, být registrovaný v zemích EU či v dalších uznatelných zemích, být právní subjekt, a být registrován v systému eGrants.

Malým projektům je nabízen grant v hodnotě až 200 000 EUR, středním projektům až 1 milion EUR a velkým projektům až 2 mil EUR. Je však vyžadováno spolufinancování prostřednictvím např. soukromých donorů, financí z dalších grantů apod.

Informace o dalších grantech Kreativní Evropy a uzávěrkách se dočtete zde.

CERV

Cílem programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU a Listině základních práv Evropské unie, mimo jiné podporou organizací občanské společnosti a podporou občanské a demokratické angažovanosti, za účelem zachování otevřené, demokratické a inkluzivní společnosti, jež je založena na zásadách právního státu

Struktura programu obsahuje 4 oblasti:

  1. Hodnoty Unie – ochrana a prosazování hodnot EU.
  2. Rovnost, práva a pohlaví  – podpora práv, nediskriminace a rovnost, včetně rovnosti žen a mužů.
  3. Angažovanost a účast občanů – podpora zapojení a účasti občanů na demokratickém životě Unie a výměnách mezi občany různých členských států.
  4. Daphne – prevence a boj proti násilí působeného na základě pohlaví a násilí na dětech.

CERV má každoročně otevřené výzvy ve všech 4 oblastech, ve kterých je možné žádat o grant. Na rok 2023 je tak např. vyhlášena výzva Budování kapacit a zvyšování povědomí o Listině základních práv EU, Partnerství měst, Podpora rovnosti a boje proti rasismu, xenofobii a diskriminaci a další.

Co se týče očekávaných výzev, předpokládá se, že 4. dubna se otevře výzva Angažovanost a účast občanů s uzávěrkou podání žádosti 5. září 2023.

Více o právě otevřených výzvách se dočtete zde.

Autorka: Martina Wranová, Euroskop.cz

Sdílet tento příspěvek