Úřad vlády uspořádal kulatý stůl k přípravě Národního programu reforem ČR 2023

V úterý 14. března 2023 se uskutečnila diskuse kulatého stolu k přípravě Národního programu reforem (NPR) ČR 2023. NPR je každoročně připravovaným strategickým dokumentem popisujícím reformy a investice, které vláda plánuje uskutečnit v nadcházejících přibližně 12 měsících. NPR reaguje na aktuální hospodářské a sociální výzvy pro Českou republiku. V letošním roce se jedná především o dopady ruské agrese proti Ukrajině a související výzvy v zajištění dostupných dodávek energií.

NPR souběžně zohledňuje pokrok v oblasti implementace Národního plánu obnovy (NPO), díky kterému má Česko možnost čerpat finanční podporu z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Jednání k přípravě NPR proběhlo za účasti hospodářských a sociálních partnerů, zástupců Parlamentu ČR a dalších relevantních aktérů, kteří měli možnost tento strategický dokument připomínkovat.

Jednání kulatého stolu zahájil vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti Štěpán Černý, který v rámci úvodního slova ocenil dosavadní spolupráci na přípravě letošního i předchozích NPR. Uvedl, že příprava NPR probíhá každý rok v rámci cyklu koordinace hospodářských politik EU, tzv. evropském semestru, a to již déle než deset let. Letošní kulatý stůl byl však ve srovnání s těmi předchozími specificky zaměřen, a to na hlavní výzvy v oblasti energetiky související s vysokými cenami energií a riziky energetické chudoby.

Svým zaměřením na sociální aspekty energetické problematiky kulatý stůl k NPR nepřímo tematicky navázal mj. i na mezinárodní konferenci k řešení energetické chudoby, kterou pořádal Úřad vlády ČR v říjnu loňského roku v rámci českého předsednictví v Radě EU. Vrchní ředitel Černý rovněž informoval, že po vypořádání obdržených připomínek bude NPR předložen vládě ke schválení a následně zaslán Evropské komisi (EK). EK v návaznosti na obdržený NPR navrhne letošní specifická doporučení pro Českou republiku.

V rámci kulatého stolu k NPR proběhly tři diskusní bloky, přičemž první byl zaměřen na opatření cílící na omezení závislosti na importu fosilních paliv z Ruska v rámci plánu REPowerEU, druhý na téma energetických úspor a třetí na problematiku energetické chudoby.

Opatření k posílení energetické nezávislosti

V rámci prvního diskusního bloku vystoupil zástupce vrchního ředitele energetiky a jaderných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla, který účastníky obeznámil s některými opatřeními cílícími na snížení energetické závislosti Česka na importu fosilních paliv z Ruska. V této souvislosti informoval o projektu intenzifikace ropovodu TAL či výstavbu přeshraničního plynovodu STORK II.

Právě snížení závislosti EU na ruských fosilních palivech a podpora obnovitelných zdrojů je spolu s opatřeními zaměřujícími se na dosažení energetických úspor hlavním cílem plánu REPowerEU, který Evropská komise představila v březnu 2022. EU tak za účelem omezení energetické závislosti na Rusku spolupracuje s mezinárodními partnery ve snaze o možnosti využívat alternativní zdroje energie, důležitou roli by v tomto směru měl do budoucna představovat obnovitelný vodík.

Energetické úspory a snižování rizik energetické chudoby

V rámci druhého diskusního bloku věnovanému tématu energetických úspor informoval vrchní ředitel Sekce životního prostředí Ministerstva životního prostředí Jan Kříž o opatřeních, mj. na podporu zvýšení energetické účinnosti budov. Zdůraznil potřebu, aby příjmy z emisních povolenek směřovaly na podporu ekologických opatření. Následně ředitel Odboru koncepce sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí Jan Vrbický zahájil třetí diskusní blok věnovaný problematice energetické chudoby. V rámci debaty zdůraznil potřebu nastavení flexibilní formy pomoci rizikovým skupinám ve společnosti a zajištění jejich dostatečné informovanosti o možnostech využívání sociální podpory. V rámci těchto diskusních bloků aktivně vystoupili i hospodářští a sociální partneři, kteří se pravidelně podílejí na přípravě NPR.

Problematika energetických úspor a sociálních rizik souvisejících s rostoucími cenami energií není však jen klíčovou kapitolou letošního NPR, ale hraje významnou roli v souvislosti s aktualizací a využíváním nových finančních prostředků pro Národní plán obnovy (NPO), které byly dojednány českým předsednictvím v Radě EU v rámci změny stávajícího nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. Součástí této změny bylo i zahrnutí kapitoly zaměřující se na zmíněné cíle plánu REPowerEU do NPO. Opatření NPR i NPO tak společně reagují na dopady energetické krize, kterým musí nejen Česká republika, ale celá EU aktuálně čelit.

Autor: Tomáš Nalejvač, Úřad vlády ČR

Foto: Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek