Evropská konference mládeže

Od pondělí do středy, 20. až 22. března, probíhala Evropská konference mládeže ve švédském Växjö pod taktovkou švédského předsednictví v Radě EU. Jednalo se o zakončení devátého cyklu konference pod režií Tria předsedajícího Radě EU sestávajícího z Francie, České republiky a Švédska. Komentář a dojmy z konference nám popsal delegát České rady dětí a mládeže v European Youth Forum a Mladý delegát do OSN Pavel Linzer.

Tato konference stavěla na práci vykonané během devátého cyklu a zaměřila se především na dva evropské cíle mládeže, kterými jsou inkluzivní společnost a udržitelná zelená Evropa. Obecné téma celého cyklu, které doprovázelo konference již během předsednictví Francie a České republiky, je „Společně za udržitelnou a inkluzivní Evropu“.

Účelem konference je diskuse mladých lidí, mládežnických organizací a tvůrců politik v EU o tématech důležitých pro mladé lidi a zajištění zohlednění názorů a potřeb mládeže při formulování politik Evropské unie týkajících se mládeže, především v oblasti udržitelnosti a inkluze. Zároveň má konference přispět k realizaci strategie EU pro mládež v období 2019-2027 zaměřující se na tři hlavní oblasti vyjádřené mottem „Propojovat, angažovat a posilovat“.

ÚČASTNÍCI

Členské státy jsou na konferenci zastoupeny pěti delegáty. Dva z nich jsou zástupci ministerstev a tři mladí delegáti reprezentující mládež své země. Všichni delegáti se zapojují do diskusí v pracovních skupinách, kterých bylo ve švédském Växjö deset a sestávaly přibližně z 20 až 25 delegátů, mezi kterými byli i delegáti mezinárodních nevládních organizací mládeže jako je Světová organizace skautského hnutí nebo Evropská studentská unie.

PROGRAM

Každá skupina se věnovala jednomu z následujících pěti témat: informace a vzdělávání, aktivita a vliv mladých lidí, enviromentální politika, mobilita a solidarita a přístup k infrastruktuře. V pracovních skupinách delegáti formulovali doporučení na řešení problémů zmíněných oblastí. Tato doporučení budou zahrnuta do usnesení Rady o výsledcích 9. cyklu Dialogu Evropské unie s mládeži. Delegáti se mimo jiné účastnili panelových diskusí.

Během českého předsednictví v minulém roce 2022 se na Evropské konferenci mládeže v Praze představovaly úspěšné příklady z praxe z každé kategorie. Česká republika představila projekty Fakta o klimatu, Rozhoduj o Evropě: Staň se na den tvůrcem evropské politiky, Youth, speak up!, Národní síť místních akčních skupin a její platforma venkovská mládež, a Rekola.

ČESKÝ DELEGÁT NA KONFERENCI

Na dojmy z konference jsme se také zeptali delegáta České rady dětí a mládeže v European Youth Forum a Mladého delegáta do OSN Pavla Linzera, který se konference zúčastnil a vedl jednu z pracovních skupin.

Jakému tématu se věnovala pracovní skupina, jejímž jste byl členem?

Moje skupina se věnovala tématu Access to infrastructure, tj. přístup k infrastruktuře. Tohle téma patřilo k jednomu z těch nejširších a nejprůřezovějších a týkalo se nejen dopravy, ale i přístupu k udržitelnému bydlení, zelené energii nebo veřejnému prostoru.

Mohl byste blíže popsat, jak probíhají diskuse v pracovních skupinách a s jakými delegáty jste měl možnost spolupracovat?

Jelikož šlo o závěrečnou konferenci tohoto cyklu Evropského dialogu s mládeží (každý trvá 1,5 roku a skládá se ze 3 konferencí), tak se diskuze ve skupinkách týkaly především formulaci doporučení mládeže k jednotlivým podtématům cyklu. Tato doporučení pak budou v nezměněné podobě zahrnuta do rezoluce Evropské rady k 9. cyklu Evropského dialogu s mládeží.

V rámci skupinky jsem facilitoval práci delegátů napříč Evropou, ať už šlo o mladé lidi z Litvy, Malty nebo z Francie, Rumunska, Španělska a mnoho dalších.

Ti pak přišli s doporučením, které spočívá v návrhu na vytvoření cenově dostupného univerzálního “Climate Youth Ticket”, který by umožňoval mladým lidem a motivoval je udržitelně cestovat, a vyšších investic do udržitelných forem dopravy.

Jelikož Evropská konference mládeže ve švédském Växjö nebyla první, které jste se účastnil, určitě máte mnoho zajímavých postřehů, co pozitivního mohou průběh a výsledky konference přinést jak samotným účastníkům, tak debatě v evropských institucích nejen o udržitelné zelené Evropě a inkluzivní společnosti. V čem je tedy podle Vás největší přínos konference? A co může ve veřejném dění ovlivnit?

Těch přínosů je několik. Ten hlavní je v tom, že konference poskytuje přímé spojení, platformu, kde se střetávají mladí lidé napříč kontinentem s lidmi s rozhodovací pravomocí – národními politiky a zástupci Evropské komise. Dává tak mladé generaci možnost se vyjádřit, konfrontovat politiky a formulovat naše potřeby a požadavky. Druhá věc je, jak se s nimi pak daří pracovat, ale bez konference jako takové by bylo mnohem těžší vůbec nějaký tlak na změnu vyvíjet a věřím, že setkání jako jsou tato, jsou důležitým prostorem pro naši generaci, kde o sobě můžeme dát vědět.

Neméně důležité je ale taky navazování kontaktů a sdílení dobré praxe s dalšími mladými delegáty. Konference tak vytváří prostor pro budování vztahů, partnerství a know-how, které pak můžeme využít k tomu přinést změnu k lepšímu i k nám do ČR. Máloco namotivuje člověka a dá mu energii jako taková zkušenost.

Jaké dojmy si odnášíte z konference organizované švédským předsednictvím v Radě EU a v čem se podobala nebo naopak lišila od přechozího cyklu pořádaného českým předsednictvím v červenci 2022?

Tady je podle mě třeba oddělit programovou a organizační stránku. Šlo o završení 18 měsíčního cyklu, kde se rozhodovalo o tom nejzásadnějším – jaká konkrétní doporučení a požadavky mladí Evropané vidí za zásadní na základě diskuzí a vývoje předchozích dvou konferencí ve Francii a v Česku. V tomhle ohledu si odnáším dojmy pozitivní, a to především proto, že jsem měl opět možnost vidět, že mladým lidem není naše přítomnost ani budoucnost lhostejná a máme jak vizi, tak energii na to ji utvářet.

Co se týče organizační stránky celý tým českého předsednictví si zaslouží opravdové uznání, jaké úsilí a zdroje do jejího pořádání vložili. Opravdu to není samozřejmost a Česko si podle mě opravdu udělalo velmi dobrou vizitku.

Autorka: Martina Wranová, Euroskop.cz

Zdroj: Předsednictví Švédska v Radě EU

Foto:Předsednictví Švédska v Radě EU

Sdílet tento příspěvek