Týdenní přehled dění v institucích EU (18.09.-25.09.2023)

Přinášíme přehled aktuálního dění v institucích EU v týdnu od 18. do 25. září 2023. Nadcházející zasedání, důležitá jednání, návrhy evropských nařízení a směrnic a projednávaná legislativa. To nejdůležitější z programu institucí EU na jednom místě!

RADA EU

Na programu Rady je politická diskuze o zemědělských aspektech směrnice o ochraně půdy. Ministři budou tradičně projednávat zemědělské otázky související s obchodem a prodiskutují dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti EU. Z oblasti rybolovu dojde jako každý rok k výměně názorů ohledně rybolovných práv na rok 2024 mezi EU a Spojeným královstvím a EU a Norskem. ES PRES bude informovat o summitu OSN o potravinových systémech, který se uskutečnil 24.–26. 7 v Římě. Na žádost slovinské delegace byl zařazen AOB bod k dopadu povodní na zemědělství, na žádost dánské delegace ES PRES zařadilo AOB bod související se zjednodušením a lepším řízením evropských politik zemědělství a rybářství, dále proběhne informace švédské delegace o africkém moru prasat. Diskutovány budou rovněž zemědělské otázky související s obchodem a dopady návrhu nařízení o obnově přírody na zemědělství. Delegaci ČR povede ministr Marek Výborný.

Tématem jednání bude „Jak se Evropa věnuje své mládeži? Vzdělávání, práva a blaho mladých lidí“. Program bude rozdělen do tří diskuzních bloků: postavení mládeže do centra poltických závazků; znevýhodnění studenti; podpora demokratického občanství a společných hodnot EU skrze vzdělávání. ČR bude zastupovat náměstek ministra Jaroslav Miller

Rada GAC se v Bruselu dne 19. září bude mj. věnovat přípravě nadcházející Evropské rady ve dnech 26. a 27. října 2023. Na programu je dále diskuze o legislativním plánování, konkrétně k prohlášení o záměru v návaznosti na Projev o stavu unie předsedkyně Komise. V rámci každoročního dialogu Rady o právním státu proběhne horizontální debata na základě výroční zprávy EK o stavu právního státu v EU v r. 2023. Následně předsednictví také poskytne informaci o současném stavu procesu vyhodnocení Dialogu Rady o právním státu. Na agendu byl zařazen také španělský návrh na změnu nařízení o užívání jazyků, tedy aby se katalánština, baskičtina a galicijština staly úředními jazyky EU. Před samotným jednáním Rady proběhne neformální pracovní snídaně ministrů za účasti ukrajinské místopředsedkyně vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci Olhy Stefanišiny. Obědové téma Rady nese název budoucnost Evropy. ČR bude na jednáních zastupovat ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.

Na programu neformálního zasedání ministrů pro dopravu jsou diskuse na téma dostupnější a efektivnější dopravy a mobility napříč EU. Během zasedání se uskuteční dva jednací bloky, které se zaměří na zásadní úlohu dopravy a mobility, jež přispívá k dosažení větší sociální a územní soudržnosti v kontextu dekarbonizace a digitalizace.

Na Radě COMPET proběhne v návaznosti na březnové a červnové závěry Evropské rady politická rozprava o dlouhodobé konkurenceschopnosti a produktivitě jednotného trhu. Rada přijme obecný přístup k balíku legislativy o ochraně průmyslových vzorů a k nařízení Euro7. ES PRES bude informovat o liberijském fóru vládních agentur na ochranu spotřebitele z 13.-14. září. Delegace Rakouska a Německa představí AOB bod ohledně právních předpisů EU týkajících se léčivých přípravků z pohledu průmyslu a konkurenceschopnosti. Obědová diskuse ministrů bude na téma budoucnosti vnitřního trhu – diskuse se zúčastní rovněž bývalý italský premiér Enrico Letta, který byl pověřen přípravou chystané nezávislé expertní zprávy k vnitřnímu trhu. Delegaci povede ministr Jozef Síkela.

Ve dnech 25. a 26. září 2023 se v Cáceres uskuteční neformální zasedání ministrů kultury členských států EU. Jednání se zaměří na dva tematické bloky. První bude na téma Kultura jako základní veřejný statek a v rámci druhého pracovního bloku bude probíhat debata na téma Udržitelné správy kulturního dědictví – Deklarace z Cáceresu. Zasedání se zúčastní delegace ČR, kterou povede náměstek ministra kultury Ondřej Chrást.

COREPER

 • Zasedání Rady COMPET (vnitřní trh a průmysl) dne 25. září 2023 (příprava)
 • Nařízení o schvalování typu motorových vozidel a motorů jakož i systémů konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska jejich emisí a životnosti baterie (Euro 7) (obecný přístup)
 • Směrnice o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací (informace PRES o výsledku neformálního trialogu)
 • Nařízení o mimořádném nástroji pro vnitřní trh (SMEI) (informace PRES o výsledku neformálního trialogu)
 • Nařízení o aktu o kritických surovinách (informace PRES o výsledku neformálního trialogu)
 • Návrh směrnice o zlepšování pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem (informace PRES o výsledku neformálního trialogu)
 • Zasedání Rady EPSCO (část zaměstnanost a sociální politika) dne 9. října (příprava)
 • Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/1324, pokud jde o pokračování účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti středomoří (PRIMA) v rámci programu Horizont Evropa (mandát pro jednání s Evropským parlamentem)
 • Nařízení o poplatcích a platbách, které se platí Evropské lékové agentuře (příprava neformálního trialogu)
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení EU 1227/2011 a nařízení EU 2019/942 s cílem zlepšit ochranu Unie před manipulací s trhem na velkoobchodním trhu s energií (informace PRES o výsledku neformálního trialogu)
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem (příprava neformálního trialogu)
 • Vztahy s Evropským parlamentem – září 2023 (debriefing)
 • Procedura výběru sídla Agentury EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA) (follow-up)
 • Zasedání Rady GAC 19. září (follow-up)
 • Zasedání Rady JHA dne 28. září (příprava)

EVROPSKÝ PARLAMENT

V týdnu od 18. do 21. 9. se uskuteční schůze výborů EP.

Vybrané body programu schůzí výborů EP:

 • IMCO – hlasování o nových pravidlech pro zlepšení vytváření dat a sdílení dat pro krátkodobé pronájmy 
 • EMPL – hlasování o zřízení rámce opatření k rozšíření evropského systému výroby produktů vyrobených pomocí technologií s nulovými čistými emisemi (akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi)
 • ITRE – hlasování o návrhu nařízení, které se snaží usnadnit a stimulovat rozvoj sítí elektronické komunikace s velmi vysokou kapacitou
 • BUDG – hlasování o revizi víceletého finančního rámce na období 2021–2027 
 • LIBE – přijme svou pozici k reformě pravidel Schengenského hraničního kodexu o volném pohybu
 • ECON – slyšení a následné hlasování o německé kandidátce Claudii Buch navržené Evropskou centrální bankou na předsedkyni dozorčí rady
 • AFET a DROI – představení kandidátů na Sacharovovu cenu za svobodu myšlení za rok 2023

EVROPSKÁ KOMISE

Kolegium Komise v tomto týdnu nezasedá.

EVROPSKÉ VÝBORY PARLAMENTU ČR

Ve středu 20. 9. zasednou oba evropské výbory PČR.

Program schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR:

 • Představení priorit španělského předsednictví v Radě EU
 • Informace vlády ČR o pozicích a programu jednání neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád, které se uskuteční dne 6. října 2023
 • Návrh doporučení Rady ohledně vypracování rámcových podmínek sociální ekonomiky
 • Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o „strategii evropské hospodářské bezpečnosti“
 • Pozměněný návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie
 • Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2021/768 ze dne 30. dubna 2021, pokud jde o prováděcí opatření pro nové vlastní zdroje Evropské unie
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Upravený balíček pro novou generaci vlastních zdrojů
 • Pozměněný návrh nařízení Rady, o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze systému obchodování s emisemi, mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, přerozdělených zisků a statistického vlastního zdroje ze zisků společností a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků

Program schůze VEZ PS PČR:

 • Priority předsednictví Španělska v Radě Evropské unie
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na minimální přestávky v řízení a denní a týdenní doby odpočinku v odvětví příležitostné osobní dopravy
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o modernizaci sdělení klíčových informací
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2014/65/EU a (EU) 2016/97, pokud jde o pravidla Unie na ochranu retailových investorů
 • Návrh směrnice Rady o rychlejší a spolehlivější úlevě z nadměrných srážkových daní
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Celní reforma: posunutí celní unie na další úroveň
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje celní kodex unie a celní orgán Evropské unie a zrušuje nařízení (EU) č. 952/2013
 • Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87, pokud jde o zavedení zjednodušeného sazebního zacházení pro prodej zboží na dálku, a nařízení (ES) č. 1186/2009, pokud jde o zrušení prahové hodnoty osvobození od cla
 • Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o pravidla DPH vztahující se na osoby povinné k dani, které usnadňují prodej na dálku u dováženého zboží, a o uplatňování zvláštního režimu pro prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí a zvláštního režimu pro přiznání a odvod DPH při dovozu
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Upravený balíček pro novou generaci vlastních zdrojů
 • Pozměněný návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, evropskému soudnímu dvoru, Evropské centrální bance, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Návrh na zřízení interinstitucionálního orgánu pro etiku

Vypracovali: OKE a OIP Úřadu vlády ČR

Sdílet tento příspěvek