Delegace Evropské komise v Praze představila možnosti podpory z Nástroje pro technickou podporu

V pátek 15. září navštívila Českou republiku delegace Evropské komise (Generálního ředitelství pro podporu strukturálních reforem) v čele s ředitelkou pro podporu reforem členských států Nathalií Berger. Návštěva delegace Evropské komise se uskutečnila v souvislosti s probíhající letošní řádnou výzvou Nástroje pro technickou podporu. Úřad vlády v této souvislosti uspořádal v prostorách Strakovy akademie jednání za účasti institucí veřejné správy, kterým byly představeny informace k letošní řádné výzvě Nástroje pro technickou podporu i úspěšné projekty podpořené z tohoto přímo řízeného programu Evropské komise.

Jednání zahájil vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády Štěpán Černý, který Komisi poděkoval za veškeré dosud podpořené projekty české státní správy. Česko se dosud zúčastnilo všech řádných i mimořádných výzev Nástroje pro technickou podporu a jeho předchůdce Programu na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Programme). Například v loňském roce tak Komise podpořila projekty s předpokládanou výší podpory více než 4 mil. eur. Vrchní ředitel Černý zároveň delegaci informoval o aktuálních národních prioritách v oblastech digitalizace či zajištění kybernetické bezpečnosti a ocenil, že plánované projekty Nástroje pro technickou podporu pro letošní rok tyto národní potřeby reflektují. Stejně tak vyzdvihl projekty zaměřené na podporu implementace plánů pro oživení a odolnost, v případě České republiky v tomto kontextu hovoříme o Národním plánu obnovy.

Nástroj pro technickou podporu (Technical Support Instrument, TSI) je přímo řízený program EU, který nabízí členských státům EU technickou podporu při provádění strukturálních reforem. Tato podpora se řídí poptávkou ze strany členských států a nepožaduje žádné spolufinancování ze strany žadatele. Jedná se o důležitou součást iniciativy EU, která má členským státům pomoci zmírnit hospodářské a sociální důsledky pandemie COVID-19.
Zdroj: Evropská komise

Letošní řádná výzva Nástroje pro technickou podporu je v podstatě poslední, kdy mohou členské státy podávat projekty k podpoře implementace těchto plánů s ohledem na nutnost splnění veškerých milníků a cílů těchto plánů do roku 2026. Význam této podpory prostřednictvím Nástroje pro technickou podporu je pak klíčový i vzhledem ke skutečnosti, že řada členských států předkládala své upravené plány v kontextu dopadů války na Ukrajině a cílů plánu REPowerEU. Česko v tomto směru předložilo svůj rozšířený Národní plán obnovy na konci června letošního roku.

Další možnosti Nástroje pro technickou podporu

Ředitelka Nathalie Berger pak poukázala na možnosti přeshraniční a meziregionální spolupráce členských států EU s využitím zmíněného nástroje. Přestože členské státy mohou čelit specifickým výzvám v kontextu povahy národního hospodářství či sociálních otázek, se Evropská komise snaží nacházet společné potřeby více členských států a posilovat tak reformní úsilí EU jako celku. Ve snaze o posilování efektivity a odolnosti veřejných institucí v členských státech pak nabízí mimo jiné i možnost přeshraniční výměny pracovníků státní správy za účelem získávání příkladů dobré praxe ze zahraničí.

V rámci jednání pak představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu zkušenosti s jejich projektem zaměřeným na podporu komunikace za účelem efektivní implementace Národního plánu obnovy a následně Úřad vlády informoval o zkušenostech se svým projektem k vytvoření praktických vodítek pro aplikaci zásady „významně nepoškozovat“, která je součástí podmínek pro řádné provádění investic nejen v rámci Národního plánu obnovy, nýbrž i ostatních evropských fondů a programů. Celoevropský význam tohoto projektu potvrzuje i skutečnost, že v minulém roce zvolila oblast implementace zásady „významně nepoškozovat“ jako jeden ze svých vlajkových projektů Nástroje pro technickou podporu k pomoci ostatním členským států.

V odpoledních hodinách se pak delegace Komise setkala v rámci bilaterálních jednání se zástupci Ministerstva spravedlnosti, Finančního analytického úřadu, Generálního finančního ředitelství či Ministerstva vnitra v souvislosti s jejich plánovanými projekty pro letošní rok. Delegace poskytla nejen rady týkající se postupu při podávání projektových žádostí, ale i doporučení týkající se specifik zamýšleného projektu. Možnost konzultovat připravované projektové žádosti s DG REFORM je ze strany žadatelů o podporu z Nástroje pro technickou podporu dlouhodobě velmi oceňována, jelikož zvyšuje kvalitu podávaných projektových žádostí a tím i šanci na výběr daného projektu k podpoře.

Pro letošní řádnou výzvu Nástroje pro technickou podporu byl na národní úrovni stanoven termín pro podávání projektové žádostí na Úřad vlády na 9. října 2023. Žadatelé však mohou zasílat své projektové žádosti i dříve před tímto datem za účelem zahájení technických konzultací s EK a získání tak zpětné vazby k danému projektu.

Autor: Tomáš Nalejvač, Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek