Týdenní přehled dění v institucích EU 13.11. – 20.11.2023

Přinášíme přehled aktuálního dění v institucích EU v týdnu od 13. – 20. listopadu 2023. Nadcházející zasedání, důležitá jednání, návrhy evropských nařízení a směrnic a projednávaná legislativa. To nejdůležitější z programu institucí EU na jednom místě!

RADA EU

Na Radě pro zahraniční věci proběhne tradiční diskuze o všech aspektech ruské agrese vůči Ukrajině s důrazem na bezpečnostní závazky. Dále proběhne diskuze o situaci v Arménii a Ázerbájdžánu, pro kterou nebyl dostatek času na poslední Radě FAC. Mezi probíranými tématy bude humanitární situace či role monitorovací mise EUMA Armenia. Dále plánuje Evropská služba pro vnější činnost diskuzi také o situaci na Blízkém východě a o zahraničněpolitickém rozměru ekonomické bezpečnosti. Po skončení jednání proběhne ministeriáda se zeměmi západního Balkánu. Delegaci na jednání povede ministr zahraničních věcí J. Lipavský.

Ministři obrany se nejprve setkají na neformální snídani s generálním tajemníkem NATO k tématu ochrany kritické infrastruktury. Následně zasednou ve formátu Řídícího výboru Evropské obranné agentury. Jediným hlavním bodem zasedání Rady bude vojenská podpora Ukrajiny, klíčovými otázkami budou využití Evropského mírového nástroje, tréninková mise EUMAM Ukrajina či bezpečnostní závazky EU pro Ukrajinu. Během pracovního oběda proběhne diskuze o operacionalizaci Kapacity rychlého nasazení a o aktuálních otázkách týkajících se misí a operací EU. Rada by měla přijmout závěry ke kosmické strategii EU pro bezpečnost a obranu, doporučení ke Stálé strukturované spolupráci (PESCO) a vodítka pro práci Evropské obranné agentury v roce 2024. Delegaci povede ministryně obrany J. Černochová.

Ministři na listopadovém jednání rady GAC zahájí přípravy prosincové Evropské rady projednáním komentovaného návrhu pořadu jednání. Rada bude dále v rámci příslušných postupů podle čl. 7 Smlouvy o EU jednat o vývoji týkajícím se právního státu v Polsku a dodržování hodnot EU v Maďarsku. Rada povede politickou rozpravu o návrhu Evropského parlamentu na revizi pravidel EU upravujících volby do EP. Komise dále představí svůj pracovní program na rok 2024 a poté bude následovat výměna názorů. Rada bude rovněž jednat o aktuálním stavu vztahů mezi EU a Spojeným královstvím. Španělské předsednictví bude dále informovat o pokroku v souvislosti se žádostí Španělska o zahrnutí katalánštiny, baskitčtiny a galicijštiny do nařízení č. 1, které upravuje jazykový režim EU. Pracovní oběd ministrů k budoucnosti Evropy bude opět zaměřený na institucionální reformy a přípravu na rozšíření (navazuje na diskuzi z říjnového zasedání Rady GAC). V rámci bodu různé poskytne PRES informace o strategii pro nejvzdálenější regiony. Českou republiku bude na jednáních zastupovat náměstek ministra pro evropské záležitosti M. Havrda.

Na listopadové Radě AGRIFISH proběhne prezentace ze strany Komise a následná diskuze členských států k návrhům rybolovných práv v Atlantiku a v Severním moři a ve Středozemním a Černém moři na rok 2024. Budou přijaty závěry k dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti EU. Již tradičně poskytne Komise informace o implementaci Lesní strategie EU do roku 2030. ES PRES dále bude informovat o stavu projednávání návrhu nařízení o rostlinách získaných některými novými genomickými technikami a potravinách a krmivech z nich a o problematice lesních produktů, které nejsou ze dřeva. Dále podá PRES v rámci bodu Různé informaci o aktuálním stavu projednávání návrhu nařízení o zeměpisných označeních. Delegaci povede ministr zemědělství M. Výborný.

Dne 14. 11. se v Gijónu uskuteční neformální zasedání ministrů odpovědných za bydlení a rozvoj měst. Na programu jsou dvě pracovní setkání na téma cenově dostupného, inkluzivního a vysoce kvalitního bydlení pro všechny a národní politiky pro udržitelnou a inkluzivní zástavbu ve městech. Bude se také schvalovat Gijonská deklarace k udržitelnému, zdravému a inkluzivnímu bydlení. Delegaci povede J. Schneider, ředitel Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj.

COREPER

 • Balíček SES 2+; pozměněný návrh nařízení o provádění jednotného evropského nebe (příprava na trialog, informace PRES o výsledku trialogu)
 • Návrh nařízení o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku, 4. a 5. prosince 2023 (pořad jednání)
 • Návrh nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2019/943 a (EU) 2019/942 a směrnice (EU) 2018/2001 a (EU) 2019/944 s cílem zlepšit uspořádání trhu Unie s elektřinou (příprava na trialog)
 • Návrh nařízení o snižování emisí metanu v sektoru energetiky (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Jmenování tří členů a dvou náhradníků správní rady Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (projednání a výběr kandidátů)
 • Návrh nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2019/881, pokud jde o řízené bezpečnostní služby (mandát k jednání s EP)
 • Návrh nařízení, kterým se stanoví opatření pro vysokou úroveň interoperability veřejného sektoru v celé Unii (akt o interoperabilní Evropě) (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Návrh nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu (eIDAS) (analýza finálního kompromisního textu s cílem dosažení dohody)
 • Zasedání Rady pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír), 7. a 8. prosince 2023 (předběžný program jednání)
 • Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (příprava na trialog)
 • Nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1009, pokud jde o digitální označování hnojivých výrobků EU (mandát k jednání s EP)
 • Nařízení o krátkodobých pronájmech (informace PRES o výsledku neformálního trialogu)
 • Nařízení o aktu o kritických surovinách (informace PRES o výsledku neformálního trialogu)
 • Revize právních předpisů EU o ochraně průmyslových vzorů (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (zaměstnanost a sociální politika), 27. a 28. listopadu 2023 (příprava)
 • Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (zdraví), 30. listopadu 2023 (příprava)
 • Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, 20. listopadu 2023 (příprava)
 • Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, 23. a 24. listopadu 2023 (příprava)
 • Revize nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (příprava na trialog)
 • Směrnice, kterou se mění směrnice 98/24/ES a směrnice 2004/37/ES, pokud jde o limitní hodnoty olova a jeho anorganických sloučenin a diisokyanátů (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Nařízení, kterým se zřizuje rámec Unie pro certifikaci pohlcování uhlíku (mandát k jednání s EP)
 • Nařízení o obnově přírody (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Meziinstitucionální orgán pro etiku (debriefing)
 • (možný bod) Přístupová jednání s Albánií (schválení dopisu)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci (ve formátu ministrů rozvoje), 21. listopadu 2023 (příprava)
 • Komplexní a strategické partnerství s Egyptem (výměna názorů)
 • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci, 8. prosince 2023 (představení pořadu jednání)
 • Střednědobá vize víceletého finančního rámce 2021–2027 (aktuální stav)
 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti, 15. listopadu 2023 (follow-up)
 • Summit EU–Kanada (St. John‘s, 23. a 24. listopadu 2023) (výměna názorů)
 • Summit EU – západní Balkán (Brusel, 13. prosince 2023) (orientační rozprava)
 • Rozhodnutí Rady a prováděcí nařízení o omezujících opatřeních s ohledem na kroky Ruska narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (výměna názorů)
 • Rozhodnutí a nařízení Rady o omezujících opatřeních s ohledem na kroky Ruska destabilizující situaci na Ukrajině (výměna názorů)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci (ve formátu ministrů obrany), 13. a 14. listopadu 2023 (follow-up)
 • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci, 9. listopadu 2023 (follow-up)
 • (možný bod) Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci (rozpočet), 10. listopadu 2023 (follow-up)
 • (možný bod) Revize směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech (mandát k jednání s EP)
 • Pakt o migraci a azylu (výměna názorů)
 • Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, 4. a 5. prosince 2023 (příprava)

EVROPSKÝ PARLAMENT

V příštím týdnu zasednou výbory EP k pravidelným schůzím. Politické frakce připraví nadcházející plenární zasedání, které se uskuteční v týdnu od 20. 11.

Výběr z programu výborů EP:

Hlasování o pozici výboru k návrhu nařízení k prevenci a boji proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu a zlepšení jejích ochrany (CSA).

Hlasování o pozici výboru k revizi směrnice o aktualizaci pravidel EU pro boj proti nezákonnému vypouštění nečistot z lodí do moře.

EVROPSKÁ KOMISE

Kolegium Komise zasedne ve středu 15. 11. v Bruselu.

Na programu kolegia figuruje bod:

•           Balíček k mobilitě talentů /M. Schinas/

Autor: Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek