Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport jednala o digitálních dovednostech a duševním zdraví mládeže

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2023 se v Bruselu uskutečnilo řádné zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Ministři a ministryně z jednotlivých odvětví diskutovali například o podpoře digitálních dovedností, přilákání ženských talentů do vědy, techniky, inženýrství, umění a matematiky, duševním zdraví mládeže, odvětví videoher v Evropě a rovnosti v oblasti sportu. Českou republiku na jednání v oblasti vzdělávání a mládeže zastupoval náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Nantl, v oblasti kultury ministr kultury Martin Baxa a v oblasti sportu velvyslankyně Lucie Šestáková.

První den zasedání byl věnován agendě vzdělávání a mládeže. Rada jednomyslně schválila závěry o přispění vzdělávání a odborné přípravy k posílení společných evropských hodnot a demokratického občanství. Ty reagují zejména na výzvy a rizika, která vedou ke společenské polarizaci, politické nespokojenosti a odtržení od demokratických institucí a politické participace.

Ministři a ministryně přijali také doporučení o klíčových faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání a odbornou přípravu a doporučení o lepším poskytování digitálních dovedností v rámci vzdělávání a odborné přípravy, což vychází z dlouhodobého cíle podpořit přizpůsobení systémů vzdělávání a odborné přípravy členských států digitálnímu věku.

Diskuze se věnovala také tématu přilákání ženských talentů do vědy, techniky, inženýrství, umění a matematiky (tzv. STEAM obory). Zástupci členských států zdůraznili potřebu přilákat ženy do těchto disciplín a hledat řešení pro genderové nerovnosti. Jako klíčové kroky vyzdvihli podporu rovných příležitostí od raného věku, implementaci neutrálních osnov ve vzdělávání, vytváření inkluzivního prostředí ve STEAM oborech a posílení úlohy ženských vzorů v nich působících.

V oblasti mládeže se debata soustředila na otázku duševního zdraví. Rada jednomyslně schválila závěry o komplexním přístupu k duševnímu zdraví mladých lidí v Evropské unii, které cílí na řešení duševních problémů mladých a vychází z Evropské strategie pro mládež na období 2019–2027. Jednomyslně ministři a ministryně schválili také závěry Rady o podpoře mainstreamingu mládeže v rozhodovacích procesech politik v Evropské unii zaměřené na podporu debaty o začlenění otázek mládeže do veřejných politik na evropské úrovni, zejména v kontextu Evropského roku mládeže. Zástupci členských států diskutovali také o roli mladých lidí v rozhodovacích procesech v EU a zdůraznili potřebu větší účasti mládeže v politických procesech a rozhodování.

Druhý den byl věnován agendě kultury a sportu. Rada schválila závěry o posílení kulturního a tvůrčího rozměru odvětví videoher v Evropě. Ty kladou důraz zejména na ochranu mladistvých, evropskou identitu a diverzitu a vyzývají k podpoře konkurenceschopnosti a přeshraniční spolupráce s důrazem na ochranu uživatelů a autorských práv. Tématem diskuze bylo také zlepšení pracovních podmínek umělců a kulturních profesionálů, kdy zástupci členských států obecně zdůraznili potřebu zlepšit pracovní podmínky pro pracovníky v kulturním odvětví. Delegace České republiky pak v rámci zasedání představila České Budějovice, které budou Evropským hlavním městem kultury v roce 2028.

V oblasti sportu Rada jednomyslně odsouhlasila závěry o ženách a rovnosti v oblasti sportu. Debata se dále zaměřila na téma bezpečného prostředí ve sportu. Zástupci členských států vyzdvihli jako velmi důležitou ochranu integrity osob, bezpečnost sportovců i diváků, zabezpečení sportovního zařízení a zabránění nenávistných projevů. Většina z nich také upozornila na etické problémy ve sportu, nutnost boje proti sexuálnímu násilí a násilí páchaném na dětech a mladistvých.

Foto: Rada EU

Sdílet tento příspěvek