Týdenní přehled dění v institucích EU 4.12.2023 – 11.12.2023

Přinášíme přehled aktuálního dění v institucích EU v týdnu od 4. do 11. prosince 2023. Nadcházející zasedání, důležitá jednání, návrhy evropských nařízení a směrnic a projednávaná legislativa. To nejdůležitější z programu institucí EU na jednom místě!

RADA EU

Část spravedlnost: Na programu jednání je schválení Evropské strategie e-justice na roky 2024-2028, schválení postoje Rady a informace k uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), aktuální stav přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (ECHR) a přijetí obecného přístupu k návrhu nařízení o předávání trestního řízení. Tradičně proběhne výměna informací k justiční reakci a boji proti beztrestnosti ohledně zločinů spáchaných v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině za přítomnosti zástupců Eurojustu i Europolu. Obědové téma představuje boj proti obchodu s drogami a organizované trestné činnosti. Delegaci ČR povede náměstek ministra spravedlnosti K. Dvořák.

Část vnitřní věci: Na agendě je výměna názorů o fungování schengenského prostoru (ve formátu Schengenské rady) s důrazem na schengenský barometr a zefektivnění návratů. Následovat bude zpráva o pokroku stran Paktu o migraci a azylu a diskuse k vnější dimenzi migrace. Debata proběhne rovněž k dopadům ruské agrese proti Ukrajině a izraelsko-palestinského konfliktu na vnitřní bezpečnost EU. Jako možný bod je vedeno rozhodnutí Rady o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku. Delegaci ČR povede ministr vnitra V. Rakušan.

Část doprava: Z balíčku ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu je na programu přijetí obecného přístupu k revizi pravidel týkajících se řidičských průkazů, směrnici o přeshraničním vymáhání dopravních přestupků a revizi nařízení o přestávkách a odpočinku v příležitostné osobní dopravě. Dále je na programu přijetí obecného přístupu ke čtyřem předpisům z námořního balíčku, konkrétně ke směrnici upravující práva a povinnosti státu vlajky, směrnici o vyšetřování námořních dopravních nehod, směrnici o znečištění z námořních lodí a směrnici o státní přístavní inspekci. Z balíčku ozelenění nákladní dopravy se očekává přijetí obecného přístupu k nařízení o výpočtu emisí z dopravy, naopak u revize směrnice o váhách a rozměrech silničních vozidel bude přijata zpráva o pokroku. Delegace členských států si rovněž vyslechnou informace o probíhajících trialozích k revizi TEN-T a revizi politiky jednotného evropského nebe (SES2+). Dále skupina členských států představí informaci o provádění směrnice o EU ETS v námořní dopravě. Delegace NL bude informovat o tématu únavy mezi evropskými piloty. IT delegace připravila sdělení o roli Alp a jejich vlivu na multimodální dopravní koridory EU. PL, SK a HU delegace budou informovat o dopadech provádění silniční dohody mezi EU a Ukrajinou na dopravní sektor. Na závěr nastupující belgické předsednictví představí hlavní priority a akce pro první pololetí 2024. Delegaci ČR povede ministr dopravy M. Kupka.

Část telekomunikace: Prvním bodem jednání bude přijetí obecného přístupu k návrhu nařízení Aktu o gigabitové infrastruktuře, následováno zprávou o pokroku k Aktu o kybernetické solidaritě. Dalším bodem programu je politická rozprava na téma technologického vedení a konkurenceschopnosti se zaměřením na investice do digitálních sítí a infrastruktury. Následovat budou zprávy o pokroku k návrhům, které jsou (nařízení Akt o umělé inteligenci, nařízení Akt o kybernetické odolnosti), resp. v brzké době budou (revize nařízení Akt o kybernetické bezpečnosti) ve fázi trialogů, nebo o návrzích, které byly nedávno úspěšně dojednány s EP (nařízení o elektronické identitě eIDAS2 a Akt o interoperabilní Evropě). Následně bude EK informovat o stavu mezinárodních iniciativ, především o Radě pro obchod a technologie (TTC) a digitálních partnerstvích. EK bude rovněž informovat o zprávě o pokroku, časovém rámci a nadcházejících milnících, pokud jde o Evropské datové brány, které jsou klíčovou součástí ministerské deklarace k Digitální dekádě. Předposledním bodem jednání bude informace od EK k probíhající Světové radiokomunikační konferenci Mezinárodní telekomunikační Unie. Jednání bude uzavřeno tradiční informací od nadcházejícího BE PRES k jejich pracovnímu programu. Delegaci za ČR povede místopředseda vlády I. Bartoš.

Neformální skupina Digital9+ (CZ, BE, DK, EE, FI, IE, LU, NL, PL, PT,ES, SE) se sejde na okraj Rady TTE. ČR bude zastupovat místopředseda vlády I. Bartoš. Tématy jednání jsou technicky vzdělaný kontinent, kde všichni mají digitální schopnosti, modernizované veřejné služby reagující na potřeby společnosti, špičková a bezpečná digitální infrastruktura a kontinent s vysokým podílem digitalizovaných podniků.

Část vnitřní trh a průmysl: První jednací den budou ministři přijímat obecný přístup k návrhu nařízení o klimaticky neutrálním průmyslu. Dále ES PRES představí zprávu o pokroku k návrhu nařízení o zákazu produktů pocházejících z nucené práce na trhu Unie. EK rovněž představí Zprávu sítě vyslanců pro malé a střední podniky za rok 2023 a sdělení o posílení evropského správního prostoru (ComPAct). DE, FR a IT požádaly o bod k fungování Jednotného patentového soudu a delegace DK požádala o bod ke snižování administrativní zátěže pro podniky. Závěrem BE představí priority svého nadcházejícího předsednictví. Téma obědové diskuse se bude týkat malých a středních podniků. Delegaci povede náměstek ministra průmyslu a obchodu E. Kožušník.

Část výzkum a vesmír: Jednání bude zahájeno formací pro výzkum. PRES předloží Radě k přijetí závěry k posílení úlohy a dopadu výzkumu a inovací v procesu tvorby politik v Unii a následně ke schválení doporučení Rady o evropském rámci pro přilákání a udržení výzkumných, inovačních a podnikatelských talentů v Evropě. Politická rozprava se zaměří na zhodnocení výzkumu jako nástroje hospodářské a průmyslové obnovy a odolnosti. V části Různé podá PRES informaci o rozhodnutí o výzkumném a inovačním partnerství v oblasti Středomoří (PRIMA) a dále o akcích během svého PRES. EK bude informovat o zprávě EU v kontextu nového monitorovacího mechanismu Evropského výzkumného prostoru, o pokroku ve vyhodnocení reforem a akcí v oblasti výzkumu a o iniciativě pro pokročilé materiály. BE na závěr představí program svého PRES. Tématem obědové diskuze bude podpora politik pro mládež a rovnost pohlaví ve výzkumu a inovacích.

Odpolední část jednání ve formátu pro vesmír bude zahájena schválením Závěrů k řízení provozu na oběžných drahách (STM). Následovat bude výměna názorů na budoucí politiku EU v oblasti vesmíru v měnícím se světě. V části Různé podá PRES informaci o akcích během svého PRES a BE představí program nadcházejícího PRES. Delegaci ČR povede náměstek ministra školství J. Miller (část výzkum) a ministr dopravy M. Kupka (část vesmír).

Na Radě ECOFIN bude ministrům financí předložena zpráva o pokroku v projednávání upraveného balíčku nových vlastních zdrojů, která shrnuje práce v Radě v druhé polovině roku 2023. V rámci bodu Přezkum správy ekonomických záležitostí je cílem ES PRES nalezení shody na otevřených politických otázkách a následné přijetí obecného přístupu. ES PRES rovněž představí zprávu o pokroku ve vyjednávání balíčku legislativních návrhů k jednotné měně (návrh nařízení o zavedení digitálního eura, návrh nařízení o postavení eurobankovek a euromincí jako zákonného platidla a návrh nařízení o poskytování služeb v digitálních eurech poskytovateli platebních služeb, jejichž měnou není euro). EK bude ve spolupráci s ES PRES rovněž informovat o vývoji hospodářských a finančních dopadů agrese Ruska vůči Ukrajině, finanční pomoci Ukrajině včetně přípravy Nástroje pro Ukrajinu, dvanáctém sankčním balíčku a stavu jednání k ruským imobilizovaným aktivům. Ministři se seznámí i s aktuálním stavem implementace Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) a přijmou aktualizovaná prováděcí rozhodnutí Rady (CIDs) k upraveným Plánům pro oživení a odolnost (RRPs) 13 členských států (CY, EL, HR, PL, RO, LV, FI, BE, BG, DE, IE, IT, HU). EK představí podzimní balíček dokumentů k evropskému semestru 2024, který sestává z Roční strategie udržitelného růstu, Zprávy o mechanismu včasného varování a Návrhu doporučení k hospodářské politice pro eurozónu. Delegaci ČR na jednání povede ministr financí Z. Stanjura.

Na Radě pro zahraniční věci proběhne tradiční diskuze o všech aspektech ruské agrese vůči Ukrajině s důrazem na bezpečnostní závazky EU. Zúčastnit by se měl osobně ukrajinský ministr zahraničí D. Kuleba. Dále proběhne diskuze o situaci na Blízkém východě, mimo jiné v návaznosti na setkání s Unií pro Středomoří v Barceloně. V návaznosti na říjnovou Evropskou radu a listopadovou Radu FAC (obrana) proběhne diskuze o aktivitách EU vůči regionu Sahelu. Na závěr by měla proběhnout již několikrát odkládaná debata o zahraničněpolitické dimenzi ekonomické bezpečnosti. V neděli večer před zasedáním Rady proběhne večeře s lídryní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou, v den Rady proběhne neformální snídaně s ministrem zahraničí Arménie A. Mirzoyanem a po jednání proběhne ministeriáda EU-Východní partnerství. Delegaci ČR na jednání povede ministr zahraničí J. Lipavský.

Na jednání Rady budou dne 10. prosince diskutovány dva legislativní návrhy k rybolovným právům na následující rok pro Atlantik, Severní, Středozemní a Černé moře s cílem dosažení dohody dne 11. prosince. Dále se bude přijímat obecný přístup k návrhu nařízení k novým genomickým technikám. PRES plánuje k projednání předložit tři zprávy o pokroku: k návrhu o produkci a uvádění rozmnožovacího materiálu lesních dřevin na trh, k návrhu o produkci a uvádění rozmnožovacího materiálu rostlin na trh a k nařízení o udržitelném využívání přípravků na ochranu rostlin. Dále proběhne diskuze k aktuálnímu stavu na zemědělských trzích s ohledem na situaci na Ukrajině a debata ke zkušenostem z prvního roku provádění nové podoby společné zemědělské politiky. V části Různé bude PRES informovat o aktuálním stavu projednávání revize tzv. snídaňových směrnic. EK bude prezentovat v části Různé balíček k dobrým životním podmínkám zvířat. Delegaci ČR na jednání povede ministr zemědělství M. Výborný.  

COREPER

 • Návrh revize směrnice o energetické náročnosti budov (přepracované znění) (příprava trialogu)
 • Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/943 a (EU) 2019/942 a směrnice (EU) 2018/2001 a (EU) 2019/944 s cílem zlepšit uspořádání trhu unie s elektřinou (příprava trialogu)
 • Nařízení o evropské statistice o obyvatelstvu, domech a bytech (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Návrh směrnice, pokud jde o olovo a jeho anorganické sloučeniny a diisokyanáty (analýza finálního kompromisního textu s cílem dosažení shody)
 • Revize mandátu k novele nařízení o koordinaci sociálního zabezpečení (příprava trialogu)
 • Směrnice o orgánech rovnosti (příprava trialogu)
 • Směrnice o strukturách zahrnujících akcie s násobným hlasovacím právem ve společnostech, které žádají o přijetí svých akcií k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků (MVSD) (příprava trialogu)
 • Nařízení o stavebních výrobcích (příprava trialogu)
 • Nařízení o ekodesignu pro udržitelné výrobky (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Nařízení o krátkodobých pronájmech ubytování (analýza finálního kompromisního textu s cílem dosažení shody)
 • Směrnice o podpoře práva na opravu (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Nařízení o schvalování typu motorových vozidel a motorů, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska jejich emisí a životnosti baterie (Euro 7) (příprava trialogu)
 • Revize právních předpisů EU o průmyslových vzorech (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Revize nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (CLP) (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Nařízení o nástroji pro mimořádné situace na jednotném trhu (SMEI) (příprava trialogu)
 • Omnibusové nařízení a směrnice (kterými se v návaznosti na horizontální nařízení SMEI zavádějí do vybraných harmonizačních předpisů EU nouzové postupy pro posuzování shody a dozor nad trhem v souvislosti s mimořádnou situací na jednotném trhu) (příprava trialogu)
 • Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/881, pokud jde o řízené bezpečnostní služby (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Návrh nařízení EP a Rady o horizontálních požadavcích na kybernetickou bezpečnost pro produkty s digitálními prvky a o změně nařízení (EU) 2019/102 (akt EU o kybernetické odolnosti) (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Návrh nařízení EP a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění gigabitových sítí elektronických komunikací a o zrušení směrnice 2014/61/EU (akt o gigabitové infrastruktuře) (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Zasedání Rady AGRIFISH (zemědělství a rybářství) dne 10. a 11. prosince 2023 (příprava)
 • Zasedání Rady pro životní prostředí dne 18. prosince 2023 (příprava)
 • Nařízení o přepravě odpadů (analýza finálního kompromisního textu s cílem dosažení shody)
 • Návrh nařízení o standardech jakosti a bezpečnosti látek lidského původu určených k použití u člověka a o zrušení směrnic 2002/98/ES a 2004/23/ES (příprava trialogu)
 • Nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data (EHDS) (mandát pro zahájení trialogů s EP)
 • Zasedání Rady TTE (doprava, telekomunikace, energetika) dne 19. prosince 2023 (příprava)
 • Evropský semestr 2024 – roadmap (prezentace PRES)
 • Oběd Coreperu I s komisařem pro vnitřní trh T. Bretonem
 • Střednědobá revize Víceletého finančního rámce 2021-2027 (výměna názorů)
 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 12. prosince 2023 (příprava)
 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti (koheze) dne 30. listopadu 2023 (follow-up)
 • Summit EU-západní Balkán dne 13. prosince 2023 (výměna názorů)
 • Ruská agrese proti Ukrajině (výměna názorů)
 • (možný bod) Dohoda o ekonomickém partnerství mezi Keňou a EU (příprava přijetí)
 • Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 11. prosince 2023 (příprava)
 • Finanční nařízení (recast) (příprava trialogu)
 • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 8. prosince 2023 (příprava)
 • Pakt o migraci a azylu (aktuální stav a vodítka pro další práci)
 • Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 4. a 5. prosince 2023 (follow-up)

EVROPSKÝ PARLAMENT

V týdnu od 4. do 7. prosince 2023 zasednou ke schůzím výbory EP. Politické frakce se setkají s cílem připravit poslední plenární zasedání EP v tomto roce, jež proběhne v týdnu od 11. prosince 2023.

Výběr bodů z jednání výborů EP:

 • CONT – hlasování o zprávě o boji EU proti podvodům za rok 2022
 • AFET (4. 12.) – informování o proběhlém summitu EU-Kanada, výměna názorů s generálním ředitelem DG NEAR G. J. Koopmanem ohledně výsledků finanční pomoci EU Palestině (neveřejná část)
 • TRAN – hlasování o postoji výboru k aktualizaci pravidel EU o řidičských průkazech

EVROPSKÁ KOMISE

Kolegium komise zasedne ve středu 6. prosince 2023 v Bruselu.

Na programu figurují následující body:

 • Občanský balíček (Borrell/Jourová)
  • Konzulární ochrana – přezkum pravidel EU
  • Zpráva o občanství 2023
  • Revidované pokyny pro volný pohyb
 • Ochrana zvířat během přepravy – revize právních předpisů EU (Šefčovič)
 • Reakce na evropskou občanskou iniciativu „Evropa bez kožešin“ (Šefčovič/Jourová)

EVROPSPÉ VÝBORY PČR

Ve středu 6. prosince 2023 se uskuteční schůze VEZ PS PČR.

Na programu schůze figurují následující body:

 • Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Nový pohled na provázanost klimatu a bezpečnosti: řešení dopadu změny klimatu a zhoršování životního prostředí na mír, bezpečnost a obranu
 • Návrh doporučení Rady o plánu pro koordinaci reakce na úrovni Unie na narušení kritické infrastruktury se značným přeshraničním významem /kód Rady 12485/23, KOM(2023) 526 v konečném znění/
 • Doporučení Komise ze dne 3. října 2023 o technologických oblastech s kritickým významem pro hospodářskou bezpečnost EU za účelem dalšího posouzení rizik s členskými státy /kód Rady 13892/23, C(2023) 6689 v konečném znění/
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/11/EU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a směrnice (EU) 2015/2302, (EU) 2019/2161 a (EU) 2020/1828 /kód Rady 14434/23, KOM(2023) 649 v konečném znění/
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 524/2013 a mění nařízení (EU) 2017/2394 a (EU) 2018/1724, pokud jde o zastavení činnosti evropské platformy pro řešení sporů on-line /kód Rady 14451/23, KOM(2023) 647 v konečném znění/
 • Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o boji proti potenciálním hrozbám, které představují drony /kód Rady 14394/23, KOM(2023) 659 v konečném znění/
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pracovní program Komise na rok 2024 – Jak dosáhnout stanovených cílů a připravit se na budoucnost /kód Rady 13917/23, KOM(2023) 638 v konečném znění/
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o stavu digitální dekády 2023 /kód Rady 13558/23, COM(2023) 570 final/
 • Návrh směrnice Rady o stanovování převodních cen /kód Rady 12954/23, KOM(2023) 529 v konečném znění/
 • Návrh směrnice Rady o podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmu (BEFIT) /kód Rady 12965/23, COM(2023) 532 final/
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Demografické změny v Evropě: soubor opatření /kód Rady 14191/23, KOM(2023) 577 v konečném znění/

Autor: Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek