Unijní státy podpořily zahrnutí jádra mezi strategické klimaticky neutrální technologie

Ve čtvrtek 7. prosince v Bruselu zasedala Rada pro konkurenceschopnost za účasti ministrů odpovědných za agendu vnitřního trhu a průmyslu, kteří přijali obecný přístup k návrhu nařízení o Aktu o klimaticky neutrálním průmyslu. Členské státy rovněž v rozpravě podpořily návrh nařízení, který zakazuje prodej výrobků pocházejících z nucené práce.

Hlavním bodem jednání bylo přijetí obecného přístupu k nařízení o Aktu o klimaticky neutrálním průmyslu, tzv. Net Zero Industry Act (NZIA), který tvoří jeden z pilířů tzv. průmyslového plánu Zelené dohody. Jeho cílem je rozšířit výrobu čistých technologií v Evropské unii a zajistit dosažení cílů v oblasti dekarbonizace. „Pro Českou republiku je zásadní především to, že se nám podařilo prosadit jaderné technologie do seznamu strategických technologií s celkovými nulovými emisemi. Pro Českou republiku se specifickými geografickými podmínkami to znamená možnost dále rozvíjet jádro v rámci našeho energetického mixu,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu Edvard Kožušník, který Českou republiku na Radě zastupoval.

„Pokud chceme jako Evropa dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, bez energie z jádra se v dalším ozeleňování hospodářství neobejdeme,“ dodal Kožušník. Akt zjednoduší povolovací procesy a efektivně sníží byrokratickou zátěž pro unijní podniky v klíčových průmyslových sektorech. Přínosem tak bude zejména rychlejší zavádění výrobků na evropský trh, větší výrobní kapacita tzv. net-zero technologií a vybudování průmyslové základny s čistými technologiemi. Návrh také vyjasňuje postupy zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit bezpečné, transparentní a harmonizované požadavky na technologie pro nulové čisté emise, jakož i diverzifikaci dodávek strategických technologií do EU.

Ministři rovněž diskutovali o návrhu nařízení o zákazu produktů pocházejících z nucené práce na trhu Unie. Návrh si klade za cíl celkové odstranění nucené práce a zamezení uvádění výrobků pocházejících z nucené práce na unijní trh. „V případě tohoto návrhu plně podporujeme jeho myšlenku, nicméně se domníváme, že není možné dojednat tento návrh v potřebné kvalitě ještě v tomto funkčním období unijních institucí,“ uvedl Kožušník, který se s dalšími unijními zástupci shodl na tom, že je nutné návrh nařízení ještě sladit s mezinárodními normami a právními předpisy EU a rovněž zajistit, aby nebyl duplicitní s jinou legislativou.

Předsednictví dále ministry informovalo o stavu projednávání několika aktuálních legislativních návrhů, včetně Aktu o kritických surovinách, nařízení o krátkodobých pronájmech ubytování nebo nařízení o ekodesignu pro udržitelné výrobky. V rámci pracovního oběda vedoucí delegací jednali o roli malých a středních podniků v zelené transformaci průmyslu.

Zdroj: Rada EU, ES PRES, MPO ČR

Sdílet tento příspěvek