Právní stát v kontextu programu belgického předsednictví v Radě EU

Od 1. ledna 2024 se ujme role předsednické země v Radě EU na půl roku Belgie. Země, v jejímž hlavním městě, Bruselu, sídlí většina hlavních institucí EU, se této úlohy zhostí celkově potřinácté. Zajímavostí je, že Belgie je zároveň členským státem, který měl předsednictví historicky poprvé, v první polovině roku 1958. Jaké budou priority nadcházejícího belgického předsednictví a jaké cíle si Belgie předsevzala konkrétně v oblasti právního státu?

Priority belgického předsednictví

Priority belgického předsednictví se budou odvíjet konkrétně kolem následujících šesti oblastí:

  • obrana právního státu, demokracie a jednoty;
  • posilování naší konkurenceschopnosti;
  • prosazování zelené a spravedlivé transformace;
  • posilování naší sociální a zdravotní agendy;
  • ochrana lidí a hranic;
  • prosazování globální Evropy.

Právní stát a společný program předsednického tria

Zařazení ochrany právního státu a demokracie mezi prioritní okruhy belgického předsednictví není ničím překvapivým – okolo obdobných oblastí se v poslední době odvíjely priority několika předsednických zemí. Belgie tvoří tzv. předsednickou trojici společně se Španělskem a Maďarskem a právní stát je akcentován rovněž ve společném programu předsednického tria, v části III. (Ochrana občanů a svobod), kde se uvádí, že země předsednického tria budou usilovat o posílení evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva z hlediska jeho vnitřní i vnější dimenze v souladu s hodnotami EU a za respektu k základním právům EU.

Program tria dále vyjadřuje následující: „Společné hodnoty podpírající naše demokratické a sociální modely jsou základem evropské svobody, bezpečnosti a prosperity. Právní stát, s jeho klíčovou rolí ve všech našich demokraciích, je stěžejní zárukou patřičné ochrany těchto hodnot a musí být plně respektován všemi členskými státy a EU.

Právní stát jako součást priorit a programu belgického předsednictví

Přítomnost právního státu v prvním prioritním okruhu belgického předsednictví dokládá, jaký význam Belgie jakožto předsednická země této oblasti přisuzuje. Oficiální webové stránky belgického předsednictví v rámci bližšího představení tohoto prioritního okruhu připomínají, že EU je založena na respektu k základním právům, právnímu státu a demokratickým hodnotám, což vytváří podmínky pro soudržnost, ochranu svobod jednotlivce, rovnost a nediskriminaci i blahobyt občanů. Belgické předsednictví dále deklaruje své odhodlání podporovat demokratické hodnoty prosazováním svobody a plurality sdělovacích prostředků.

Závazek chránit demokracii a posilovat právní stát je zopakován i v podrobnějším programu belgického předsednictví, který je rozdělen dle jednotlivých oblastí politiky – oblast právního státu patří mezi „obecné záležitosti“ (General Affairs). Vedle nutnosti ochrany demokracie a právního státu je vyzdvižena potřeba zajistit svobodné a spravedlivé evropské volby. Tyto hodnoty podle představitelů belgického předsednictví podporují důvěru občanů vůči EU a tvoří „základní stavební kámen hluboce zakořeněné spolupráce v právní i ekonomické oblasti uvnitř EU“.

Důležitým úkolem bude zajistit ochranu evropských voleb

Co se týče konkrétně ochrany evropských voleb, které se budou napříč členskými státy EU konat ve dnech 6. – 9. 6. 2024, program zdůrazňuje nezbytnost posilování odolnosti proti hybridním hrozbám a eventuálním pokusům o manipulaci voleb. EU má během belgického předsednictví rozvíjet nástroje v rámci Akčního plánu pro evropskou demokracii (European Democracy Action Plan) či Strategického kompasu.

V neposlední řadě program belgického předsednictví uvádí, že Rada pro obecné záležitosti (General Affairs Council) bude nadále disponovat hlavní rolí při koordinaci politik a institucionálních i administrativních záležitostí. Rada GAC se podle programu má zabývat širokou škálou horizontálních témat včetně transparentnosti a etiky, kde tento obecný závazek má nalézt konkrétní vyjádření v podobě návrhu dohody o zřízení interinstitucionálního etického orgánu.

EU bude posilovat existující mechanismy, právní stát je stěžejní i pro politiku rozšíření

Z detailního popisu programu vyčteme, že belgické předsednictví plánuje v oblasti právního státu usilovat o prosazování a posilování existujících mechanismů, jakými jsou dialog Rady o právním státu, řízení podle čl. 7 Smlouvy o EU či mechanismus obecné kondicionality na ochranu rozpočtu Unie. V programu je zdůrazněno, že belgické předsednictví bude věnovat pozornost nadcházející zprávě Účetního dvora o efektivní aplikaci unijního mechanismu rozpočtové kondicionality.

Právní stát bude rovněž předmětem diskuze v kontextu politiky rozšíření EU, kdy má představovat významné téma při neformálním jednání ministrů pro evropské záležitosti. V souvislosti s politikou rozšíření program zdůrazňuje, že kandidátské země musí splnit přístupová kritéria a realizovat nezbytné reformy zejména v oblastech vlády práva, demokratických institucí, svobody médií a základních práv. Na právní stát jakožto jeden z principů katalyzujících činnost Unie program belgického předsednictví odkazuje i v souvislosti se zahraniční politikou a oblastí spravedlnosti a vnitřních věcí.

Autor: Petr Pospíšil, Úřad vlády

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Sdílet tento příspěvek