Týdenní přehled dění v institucích EU 12. – 19. února 2024

RADA EU

Přinášíme přehled aktuálního dění v institucích EU v týdnu od 12. února do 19. února 2024. Nadcházející zasedání, jednání výborů Evropského parlamentu, návrhy evropských nařízení a směrnic a projednávaná legislativa. To nejdůležitější z programu institucí EU na jednom místě!

Neformální zasedání ministrů pro rozvoj bylo zahájeno 11. února v Muzeu Magritte v Bruselu. Následně se ministři zúčastnili pracovní večeře s vysokým komisařem OSN pro lidská práva Volkerem Türkem. Dnes se jednání koná v Egmontském paláci. Diskuse ministrů se zaměří na střednědobou revizi víceletého finančního rámce a hodnocení mezinárodní spolupráce. Ministři budou rovněž jednat o situaci na Ukrajině, přičemž se zaměří zejména na Nástroj pro Ukrajinu. Dopolední zasedání bude zakončeno pracovním obědem s P. Lazzarinim, generálním komisařem Agentury OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA). Delegaci ČR na jednání vede náměstek ministra zahraničních věcí J. Kozák.

Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část výzkum) proběhne ve dnech 14.–15. února v belgickém La Hulpe. Na programu jednání budou dvě poltické debaty a pracovní oběd. První politická debata bude vedena na téma transformativní povahy evropského rámce pro výzkum a inovace a druhá o technickém rozvoji pro urychlení dekarbonizace průmyslu a posílení konkurenceschopnosti EU. Obědovým tématem bude podněcování meziodvětvové a mezioborové spolupráce: univerzit, výzkumných center, podniků, tvůrců politik a občanů. Delegaci ČR povede O. Andrys, státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Na programu neformálního setkání ministrů je vyhodnocení dokumentu Cesta transformace pro cestovní ruch v návaznosti na obsah hodnotící zprávy Komise. Ústředním tématem bude dvojí transformace tohoto odvětví – digitální a udržitelná. Pracovní oběd se bude věnovat otázce budoucnosti a očekáváním členských států ohledně tématu cestovního ruchu v kontextu nového složení Evropské komise. Delegaci ČR povede pravděpodobně S. Schneidr, vrchní ředitel pro koordinaci evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj. 

COREPER

 • Směrnice o strukturách zahrnujících akcie s násobným hlasovacím právem (analýza konečného kompromisu s cíle
 • m dosáhnout dohody)
 • Směrnice o rozšíření a zlepšení využívání digitálních nástrojů a procesů v oblasti práva obchodních společností (mandát pro jednání s EP)
 • Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Směrnice o podpoře práva na opravu (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Rozhodnutí o lhůtách pro přijetí standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti pro určitá odvětví a pro některé společnosti ze třetích zemí (zpráva BE PRES o výsledcích trialogu, analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Nařízení o nesilničních pojízdných strojích (příprava trialogu)
 • Nařízení o nástroji pro mimořádné situace na jednotném trhu
  + Nařízení o postupech pro mimořádné situace na jednotném trhu
  + Směrnice o mimořádných postupech pro posuzování shody, přijímání společných specifikací a dozor nad trhem v mimořádných situacích pro jednotný trh
  (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Nařízení o průmyslu s nulovými čistými emisemi (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku dne 4. března 2024 (agenda)
 • Nařízení o evropském zdravotním datovém prostoru (příprava trialogu)
 • Nařízení, kterým se zřizuje certifikační rada Unie pro pohlcování uhlíku (příprava trialogu)
 • Směrnice o kvalitě ovzduší – přepracované znění (příprava trialogu)
 • Nařízení o rtuti, pokud jde o zubní amalgám a jiné výrobky s přidanou rtutí (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Nařízení o kybernetické solidaritě (zpráva předsednictví o výsledcích trialogu)
 • Regulace gigabitové infrastruktury (analýza konečného kompromisu s cílem dosáhnout dohody)
 • Směrnice o znečištění z lodí (příprava trialogu)
 • Směrnice o vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy (zpráva předsednictví o výsledcích trialogu)

EVROPSKÝ PARLAMENT

V tomto týdnu se uskuteční zasedání parlamentních výborů EP.

 • Priority BE PRES – belgičtí ministři budou pokračovat v prezentování sektorových priorit BE PRES ve výborech EP –  AFET (13. 2.), EMPL (14. 2), AGRI (12. 2.), AFCO (14. 2.) a LIBE (15. 2.). 
 • AFET (13. 2.) – rozprava o zřízení nástroje pro reformy a růst pro země západního Balkánu a dále rozprava o obviněních proti zaměstnancům Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) včetně dopadu na humanitární situaci v Gaze
 • AFCO (14. 2.) – rozprava o tématu stálého systému přidělování křesel v EP a otázce změn jednacího řádu EP v kontextu reformy „Parlament 2024“
 • IMCO (13. 2.) – hlasování o aktualizaci pravidel o bezpečnosti hraček s cílem lépe chránit děti a řešit nové výzvy, které přináší umělá inteligence
 • IMCO a LIBE (13. 2.) – hlasování o prozatímní dohodě s Radou o návrhu nařízení ve věci regulace umělé inteligence (AI Act)
 • ENVI (14. 2.) – hlasování o aktualizaci pravidel o odpadech se zaměřením na textilní a potravinářské odvětví
 • IMCO a ENVI (14. 2.) hlasování o pozici výborů k návrhu směrnice o zelených tvrzeních
 • TRAN (14. 2.) – hlasování o postoji k novým limitům hmotnosti a rozměrů pro nákladní vozidla a autobusy jezdící po EU
 • LIBE (14. 2.) – hlasování o prozatímní dohodě s Radou o přepracování právních předpisů EU v oblasti azylu a migrace.  
 • ECON (15. 2.) – monetární a hospodářský dialog s prezidentkou ECB Ch. Lagarde

EVROPSKÁ KOMISE

Ve středu 14. února se uskuteční schůze Výboru pro evropské záležitosti PS PČR.

 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1232 o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí on-line
 • Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1232 ze dne 14. června 2021 o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí on-line
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o obraně demokracie
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizované požadavky na transparentnost zastupování zájmů jménem třetích zemí na vnitřním trhu a mění směrnice (EU) 2019/1937
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) 2018/1724, pokud jde o některé požadavky stanovené směrnicí
 • Informace o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady konaného dne 1. února 2024 v Bruselu – uvede poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví minimální pravidla pro předcházení proti napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu v Unii a pro boj proti takovému napomáhání a kterou se nahrazuje směrnice Rady 2002/90/ES a rámcové rozhodnutí Rady 2002/946
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení policejní spolupráce v souvislosti s předcházením, odhalováním a vyšetřováním převaděčství migrantů a obchodování s lidmi a o zvýšení podpory Europolu při předcházení těmto trestným činům a boji proti nim a o změně nařízení (EU) 2016/794
 • Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Stop nenávisti: Evropa je ve svém postoji jednotná
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrých životních podmínkách psů a koček a jejich sledovatelnosti
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro monitorování odolnosti evropských lesů
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Vytvoření společného evropského datového prostoru pro mobilitu

Autor: Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek