Dva roky války na Ukrajině: Shrnutí hlavních bodů pomoci EU

Ruská agrese na Ukrajině vyvolala vlnu změn a nastolila řadu výzev, které zasáhly nejen celý evropský region, ale i mezinárodní společenství. V průběhu dvou let od jeho eskalace došlo k dramatickým událostem, které formovaly politickou, ekonomickou a bezpečnostní situaci v Evropě. Pomoc Ukrajině od začátku plnohodnotné invaze se stala důležitým prvkem politiky Evropské unie. Unie v uplynulých dvou letech Ukrajině poskytla finanční pomoc, politickou i vojenskou podporu a humanitární pomoc. Tato pomoc zahrnovala různé formy podpory, jako jsou půjčky, granty, technická pomoc a obchodní výhody. Přinášíme shrnutí hlavních bodů pomoci Evropské unie Ukrajině.

Ihned po začátku ruské agrese Evropská unie společně s členskými státy přijaly rozsáhlá opatření, včetně finanční pomoci, makro-finančních injekcí, vytvoření sítě pro výměnu informací o uprchlících či velmi diskutovaného zablokování ruských bank v systému SWIFT. Tato opatření byla v průběhu uplynulých dvou let rozvinuta do 13 protiruských sankčních balíčků, přičemž ten poslední byl Radou schválen 23. února 2024. Klíčovým bodem pomoci EU Ukrajině bylo využití tzv. Evropského mírového nástroje, který vznikl již v březnu 2021. Jedná se o mimorozpočtový nástroj jehož prostřednictvím chce EU zlepšit svoji schopnost účinně reagovat na krize a konflikty a podporovat stabilitu a bezpečnost v regionech strategického významu pro EU. Nástroj po začátku ruské agrese slouží především jako hlavní zdroj vojenské pomoci EU pro Ukrajinu.

Uvalování sektorových hospodářských a individuálních sankcí mělo za cíl posílit tlak na agresory. Evropská unie také ještě v průběhu roku 2022 zavedla opatření k podpoře osob prchajících z Ukrajiny prostřednictvím aktivace směrnice o dočasné ochraně, která kromě zajištění efektivní ochrany pro občany Ukrajiny prchající před válkou zajišťuje i rychlejší proces uznání jejich kvalifikací, přístup na pracovní trh členských států EU, poskytování vzdělávání či lékařské a sociální péče. V návaznosti na implementaci tohoto opatření zaznamenaly ke dni 30. ledna 2024 země Evropské unie přes 4,3 mil. aktivních registrací k dočasné ochraně, z nichž necelá polovina připadá na Německo a Polsko. Na třetím místě stojí Česká republika se svými cca 380 tis. držiteli aktivního statusu dočasné ochrany, která je tak v současnosti nejvíce zasaženým státem v přepočtu na obyvatele.

V květnu 2022 dále Komise spustila Akční plán pro trasy solidarity (známý také pod pojmem Solidarity Lanes), na jehož základě byly otevřeny alternativní logistické trasy po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách.

Na základě rozhodnutí Evropské rady EU finančně podporovala Ukrajinu i v roce 2023. Komise za rok 2023 proplatila Ukrajině makro-finanční pomoc prostřednictvím zvýhodněných úvěrů ve výši 18 mil. eur. Dne 14.12. 2023 navíc Evropská rada rozhodla o zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou, což představuje významný milník v evropské integraci této východoevropské země. Během celého roku 2023 byly i nadále v platnosti autonomní obchodní opatření k liberalizaci obchodu s Ukrajinou zavedené po zahájení ruské agrese proti Ukrajině, které zajistily dočasné pozastavení dovozních cel, kvót a ochranných obchodních opatření EU. Analogická opatření platí i vůči sousednímu Moldavsku, které je válkou také výrazně zasaženo. Obě pozastavení prozatím platí do léta tohoto roku.

Na začátku února 2024 se vedoucí představitelé zemí EU dohodli na poskytování pravidelné a předvídatelné pomoci Ukrajině prostřednictvím nového finančního nástroje. Tento nástroj, nazvaný „Nástroj pro Ukrajinu“, má do roku 2027 poskytnout až 50 miliard eur ve formě grantů a půjček a má podpořit obnovu, rekonstrukci a modernizaci Ukrajiny. Tento krok navazuje na opatření přijatá v minulých měsících, zejména dosavadní makro-finanční pomoc.

Všechna tato opatření jsou součástí širšího úsilí EU o podporu Ukrajiny v období jejího odporu vůči ruské agresi a obnovy po krizích, včetně podpory infrastruktury, energetiky a vojenských kapacit.

Pomoc Ukrajině v číslech:
– celková výše pomoci EU a členských států Ukrajině: přes 138 miliard eur
– 40 000 ukrajinských vojáků bylo vycvičeno od zahájení mise EUMAM (dne 15. listopadu 2022 zahájila Rada vojenskou pomocnou misi EU s cílem posílení kapacit ukrajinské armády na počáteční období dvou let)
– V letech 2022-2024 EU v rámci Evropského mírového nástroje poskytla 6,1 miliardy eur na podporu ukrajinských ozbrojených sil (částečně náklady mise EUMAM, částečně proplácení darovaného materiálu členskými státy)
– 17 miliard eur bylo uvolněna na přijetí uprchlíků z Ukrajiny a více než 4 miliony občanů Ukrajiny využívá mechanismus dočasné ochrany
– EU v posledních dvou letech přijala 13 sankcích balíčků vůči Rusku
– V období od března 2022 do ledna 2024 bylo z Ukrajiny přes trasy solidarity vyexportováno na globální trhy více než 61 milionů tun obilí, olejnin a souvisejících produktů

Zdroj: Evropská komise

Sdílet tento příspěvek