Proběhly semináře k uplatňování zásady DNSH v investicích podporovaných z fondů EU

Ve dnech 25. a 26. března 2024 se uskutečnily semináře k návrhu nové metodiky pro uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (Do no significant harm, DNSH) a prověřování z hlediska klimatického dopadu (Climate Proofing, CP) v investicích financovaných z hlavních fondů a programů EU. Nejprve proběhl 25. března seminář pro správce fondů (řídící orgány operačních programů fondů politiky soudržnosti a vlastníky komponent Národního plánu obnovy) i za účasti jejich protějšků z Belgie a Slovenska coby hostů prezentujících svou dobrou praxi. Poté se 26. března uskutečnil seminář pro předkladatele projektů, a to za účasti zástupců nejen veřejné správy, ale i soukromého a neziskového sektoru, územních partnerů i akademické sféry.

Tyto semináře byly pořádány konsorciem společnosti Trinomics a Mezinárodního centra pro udržitelné finance (ISFC) v rámci projektu Methodology for the application of the DNSH principle at the national level podpořeného z přímo řízeného programu EU, Nástroje pro technickou podporu (Technical Support Instrument, TSI). Tento projekt TSI reaguje na výzvy spojené s uplatňování nové zásady DNSH aplikované na projekty financované z hlavních evropských zdrojů – fondů politiky soudržnosti a Nástroje pro oživení a odolnost (prováděný Národním plánem obnovy ČR).

Pro ČR je technická podpora tohoto projektu potřebná, protože soulad se zásadou DNSH a procedura CP se staly horizontálními podmínkami ve zmíněných klíčových fondech a programech EU, které podporují udržitelný ekonomický růst ČR. Je proto důležité efektivně zlepšit řešení těchto podmínek, aby nebyly překážkou pro čerpání finanční podpory a její administrativní zátěží, ale raději „mainstreamingovým“ prostředkem koherence veřejných politik pro podporu udržitelnosti životního prostředí.

Projekt byl podán Úřadem vlády v rámci 2. řádné výzvy nástroje TSI a následně vybrán Evropskou komisí k podpoře. Cílem tohoto projektu je posouzení stávajících mechanismů a vodítek k aplikaci zásady DNSH na národní úrovni ve fondech či programech EU, příprava návrhu nových národních vodítek mj. pro orgány řídící veřejné investice a jejich odzkoušení pilotním použitím.

Nástroj pro technickou podporu

Prostřednictvím nástroje TSI mohou každoročně instituce veřejné správy žádat o podporu na přípravu, implementaci či evaluaci reforem. Příslušná řádná výzva pak vrcholí na podzim daného roku. Již v letních měsících však mohou ministerstva či další orgány veřejné správy a municipality zasílat návrhy svých projektových žádostí na Sekci pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR za účelem zahájení technických konzultací s Evropskou komisí.

Prostřednictvím těchto konzultací s Evropskou komisí mají potenciální žadatelé možnost zvýšit kvalitu podávaných projektů, a tak i šanci na možnost výběru daného projektu k podpoře. Tyto konzultace jsou ze strany žadatelů dlouhodobě velmi oceňované.

V rámci řádné výzvy pro letošní rok byl stanoven v rámci ČR termín pro zasílání projektových žádostí na Sekci pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR na pondělí 7. října 2024.

Autor: Úřad vlády ČR
Náhledové foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek