Ministři životního prostředí jednali o klimatických cílech EU, chtějí méně odpadu i mikroplastů

V pondělí 25. března se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro životní prostředí (ENVI), které se věnovalo revizi směrnice o odpadech, nařízení ke snižování znečištění mikroplasty a klimatickému cíli EU pro rok 2040. Českou republiku na jednání zastupoval ministr životního prostředí Petr Hladík.

Budoucnost mechanismu spravedlivé transformace

Ministři životního prostředí se věnovali příspěvku Česka a Slovenska o tzv. Karlovarském prohlášení a potřebě zajištění spravedlivého přechodu v uhelných regionech, které jsou nejvíce zatíženy dekarbonizací. Na žádost obou států Rada projednala budoucnost Fondu pro spravedlivou transformaci, jehož cílem je dosažení klimaticky neutrálního hospodářství oblasti energetiky a klimatu do roku 2050.

„Chceme pokračování silné evropské podpory uhelných regionů, protože se ukazuje, že jejich transformace není zdaleka hotová a potřebuje dlouhodobou finanční a politickou podporu. Přechod uhelných regionů na cestu dekarbonizace je časově a finančně náročný, není ho možné plně realizovat během jednoho programového období,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že podpora uhelných regionů by měla pokračovat i po roce 2027.

Pro Česko je podle Hladíka zásadní, aby kromě rozvoje obnovitelných zdrojů podpora směřovala také do nových technologií, jako je využívání a ukládání uhlíku nebo vodíkové hospodářství. 

Rámcová směrnice o odpadech

Ministři debatovali o návrhu Komise na revizi rámcové směrnice o odpadech, která má za cíl snížení množství potravinového a textilního odpadu. V oblasti textilního odpadu návrh zavádí v celé EU povinný systém rozšířené odpovědnosti výrobce, který zajistí, že finanční prostředky na nakládání s textilním odpadem bude hradit výrobce. Použitý textil by se také měl třídit pro opětovné použití a recyklovat ten, který již využít dál nelze.

Návrh rovněž stanovuje závazné cíle v oblasti snižování množství potravinového odpadu do roku 2030 a přináší opatření pro prevenci jeho vzniku a povinnost jeho monitoringu a vyhodnocování.

Zdroj: Evropská komise

Snižování znečištění mikroplasty

Rada se následně věnovala návrhu Komise, jehož cílem je snižování znečištění mikroplasty. K uvolňování mikroplastů do přírody dochází často neúmyslně například při manipulaci s plastovými peletami.

Návrh proto zavádí povinnost provozovatelů a dopravců z členských států i zemí mimo EU předcházet ztrátám plastových pelet a zahrnuje i povinný systém certifikace a metodiku pro odhad ztrát. Nařízení by mělo také omezit záměrné přidávání mikroplastů do výrobků.

Klimatický cíl pro rok 2040

Ministři rovněž diskutovali o klimatických cílech do roku 2040. Evropská komise ve svém nedávném sdělení doporučila snížení emisí skleníkových plynů o 90 % do roku 2040 ve srovnání s rokem 1990. EU by také měla dle návrhu dosáhnout úplné uhlíkové neutrality do roku 2050.

 „Zelená transformace musí být skutečně spravedlivá a zohledňovat sociální podmínky všech občanů, aby z ní měli prospěch. Bez jasného vyčíslení dopadů na jednotlivé sektory a na domácnosti se cíl jeví jako velmi ambiciózní,“ okomentoval věc ministr Hladík. Ministři zdůraznili potřebu zajištění spravedlivého přechodu a vyměnili si rovněž názory na to, která odvětví mají největší potenciál k tomuto přechodu přispět.

Zdroj: Rada EU, MŽP ČR
Náhledové foto: MŽP ČR

Sdílet tento příspěvek