Evropská komise zahájila letošní řádnou výzvu Nástroje pro technickou podporu

Ve dnech 24. – 25. dubna 2024 proběhla konference k zahájení letošní (v pořadí již páté) řádné výzvy Nástroje pro technickou podporu s názvem „Reforms with an impact: Together we are stronger!“. Konferenci uspořádalo Generální ředitelství pro podporu strukturálních reforem (DG REFORM) a zaměřila se na potřeby provádění reforem v rámci EU i možnosti podpory pro jejich přípravu, provádění či hodnocení prostřednictvím tohoto přímo řízeného programu EU.

Na konferenci vystoupila mj. komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira, která zdůraznila potřebu reformního úsilí v oblasti posilování hospodářství EU, řešení problematiky změn klimatu, rozvoje zdravotnictví v rámci EU či digitální tranzice. Za tímto účelem zmínila potřebu modernizace veřejné správy členských států a sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými státy. V této souvislosti ocenila komisařka Ferreira možnosti přeshraničních výměn znalostí pracovníků veřejné správy v rámci projektu TSI PACE (Public Administration Cooperation Exchange).

V rámci panelové diskuse pak spolu s komisařkou Ferreirou vystoupila za Českou republiku náměstkyně ministra pro evropské záležitosti Pavlína Žáková, která zdůraznila potřebu přeshraniční spolupráce v rámci reformního úsilí nejen mezi členskými státy EU, ale také mezi EU a kandidátskými zeměmi či potřebu dostatečné flexibility nástroje TSI při provádění nezbytných reforem. Jako příklad úspěšného přeshraničního projektu pak zmínila projekt Finančního analytického úřadu, zaměřeného na  posílení kapacit za účelem efektivní kontroly společností a snižování rizik souvisejících s porušováním sankcí, který ČR podala v rámci mimořádné výzvy TSI reagující na ruskou agresi vůči Ukrajině.

Česká republika každoročně využívá podporu z tohoto přímo řízeného programu EU (stejně jako jeho předchůdce Programu na podporu strukturálních reforem) pro přípravu, implementaci či evaluaci zásadních reforem v rámci řádných i zmíněných mimořádných výzev TSI. Podpora z nástroje TSI také přispěla k provádění reforem a investic v rámci Národního plánu obnovy či plnění specifických doporučení pro jednotlivé členské státy EU (Country Specific Recommendations).

V rámci konference byly zároveň představeny  letošní vlajkové projekty nástroje TSI (flagship projects). Jedná se o tematicky zaměřené předvyplnění projektové žádosti, reflektující evropské priority i společné potřeby členských států EU. Tyto předvyplněné žádosti výrazně ulehčují přípravu reformních projektů a jsou značně využívány i českými žadateli. Jedním z vlajkových projektů TSI je i zmíněný projekt PACE.

Řádná výzva nástroje TSI pak vrcholí především na podzim, kdy žadatelé české veřejné správy zasílají své projekty národní koordinační autoritě pro nástroj TSI. Tuto roli plní Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády. Termín pro zasílání letošních projektových žádostí na národní úrovni byl stanoven na 7. října 2024. Již během léta však mohou zájemci o podporu z tohoto přímo řízeného programu EU kontaktovat Úřad vlády za účelem zprostředkování technických konzultací s experty z DG REFORM nad připravovanými projekty.

Autor: Tomáš Nalejvač, Úřad vlády ČR

Foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek