Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Tisková konference k ukončení českého předsednictví v Radě EU

3. ledna, 2023

ČLENSKÉ STÁTY

Studium a stipendia v Litvě


Vzdělávací systém

Povinná školní docházka začíná v 7 letech (možné i dříve, je-li dítě připraveno) a trvá, dokud studenti nedosáhnou věku 16 let. Školní rok trvá od 1. září do 30. června.

Vysoké školy

Do terciárního vzdělávání patří univerzity a college, a to jak státní, tak nestátní. Bakalářské studium trvá 3 roky a jeho cílem je rozšíření všeobecného vzdělání jednotlivce, zatímco magisterské studium je zaměřeno na specializovanou přípravu studentů. Následovat mohou doktorandská studia.

Školné

Státní školy financuje vláda. Některé soukromé školy také dostávají státní podporu. Většina vysokých škol v zemi jsou veřejné univerzity, které jsou primárně financovány ze státních peněz. V současné době tvoří peníze ze státních zdrojů necelou polovinu rozpočtu škol, zbytek si vybírají od studentů. Výše školného je stanovena dle předchozích studijních výsledků. Zda má tedy student platit za studium, nebo je od platby osvobozen, je dáno jeho předešlými studijní výsledky na střední škole.

Zdroj: EACEA

Stipendia

Finanční podpora pro studenty vysokých škol je upravena zákonem o vysokých školách a její provádění se řídí usnesením vlády Litevské republiky. Státní systém finanční podpory pro studenty vysokých škol zahrnuje státem podporované půjčky, studijní granty a další druhy finanční pomoci.

Studenti mají nárok na akademická, sociální a motivační stipendia určená pro nejlepší studenty s ohledem na jejich studijní výsledky nebo jiné akademické úspěchy.

Všem doktorským a postgraduálním studentům umění na veřejných vysokých školách se udělují stipendia: 1079 LTL (cca 313 €) měsíčně v prvním roce studia a LTL 1248 (362 €) ve všech následující rocích studia. Tato stipendia jsou vypláceny z univerzitních stipendijních fondů. Doktorandi, kteří provádějí rozsáhlý výzkum mají nárok na další stipendium vyplácené z Litevské státní studijní nadace. Studenti magisterských a doktorských studijních programů získávají stipendia i na základě mezinárodních smluv a dohod.

Zdroj: EACEA

  • ERASMUS

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí a vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Výše stipendií na studijní pobyty v Litvě v roce 2010/2011 činí 301 €/měsíc, u pracovní stáže 440 €/měsíc.

  • Zahraničí stipendia nabízená na základě mezinárodních smluv

O stipendium se mohou ucházetstudenti všech veřejných vysokých škol v ČR. Aktuální výběrová řízení vyhlášená MŠMT ČR pro stipendijní pobyty v Litvě naleznete na stránkách Domu zahraničních služeb.


Vybrané litevské univerzity

Kaunas University of Technology - KTU

KTU je jedna z největších technických univerzit v pobaltských státech a nejdynamičtější institucí vyššího vzdělávání v Litvě, která se často stává lídrem v různých vědeckých a studijních disciplínách. Univerzita má 13 fakult, navštěvuje jí přes16.000 studentů a její knihovna uchovává jednu z nejbohatších sbírek tištěných knih a periodik z oblasti strojírenství, techniky a přírodních věd v litevštině i cizích jazycích. KTU nabízí více než několik set stipendií a je zaměřena na následující studijní obory: technické, fyzické, biomedicíncké a sociálních věd, humanitních věd a umění.

Vilnius Gediminas Technical University - VGTU

VGTU je jednou z největších vysokých škol v Litvě usilující o vedoucí pozici mezi pobaltskými zeměmi v rámci technického a inženýrského vzdělávání, jakož i na poli vědeckého výzkumu. Na 9 fakultách (Antanas Gustaitisův letecký ústav, Fakulta životního prostředí, architektury, elektroniky, základních věd, mechaniky, stavební, dopravní techniky, podnikového managementu) studuje přibližně 16.000 studentů. Univerzita zahrnuje i 10 výzkumných ústavů, 19 výzkumných laboratořích a 4 výzkumná centra.

Vilnius University

Jedná se o nejstarší univerzitu v pobaltských státech a jednu z nejstarších univerzit v severovýchodní Evropě. Současně je také největší univerzitou v Litvě. Založena byla v roce 1579 jako jezuitská akademie. Nabízí bakalářské, magisterské a postgraduální studium v oblasti humanitních, společenských a přírodních věd, biomedicíny a technologie. Tuto mezinárodně uznávanou univerzitu navštěvuje přes 22.000 studentů a je členěna do 14 fakult (chemie, ekonomie, filologie, filozofie, fyziky, přírodních věd, historie, humanitních studií, nternetové komunikace, matematiky a informatiky, lékařství, práva, Ústavu mezinárodních vztahů a politologie a Ústavu cizích jazyků).

Další univerzity: Siauliai University, Mykolas Romeris University, Vytautas Magnus University, Lithuanian University of Health Science (Kaunas University of Medicine), Klaipeda University

Litva - prezidentský palác
Prezidentský palác v litevském Vilniusu (foto: wikipedia)

Práce v Litvě

Povolení k pobytu

Budete-li v Litvě pobývat méně než 3 měsíce, nepotřebujete povolení k pobytu.

Registrace

Pokud budete v Litvě hledat práci, můžete zde pobývat další tři měsíce bez povolení. Před překročením této doby je třeba zažádat o tzv. EC residence permit.

Pracovní povolení

Litva neaplikuje žádná omezení, není třeba žádat o pracovní povolení.

Uznávání kvalifikací

Není-li vámi vybrané povolání v regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost), jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání.

Sociální zabezpečení a daně

Jestliže budete v Litvě pracovat, budete platit odvody z hrubého platu stejně jako občané tohoto státu, tzn. sociální a zdravotní pojištění 3 % (dalších 31 % za Vás odvede zaměstnavatel) a daň z příjmu 15 %.

Mezi ČR a Litvou platí bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění. Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se používá tzv. metoda zápočtu. Při metodě "zápočtu" budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách. U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky

Občané EU/EHP si pro účely podání žádosti o litevské sociální dávky mohou na úřadu práce vyžádat formulář U1 (E 301), kterým žadatel dokladuje dobu placení sociálního pojištění v ČR. Vyplněný formulář pak žadatel překládá na místním Úřadě práce (Local Labour Exchange) nebo na místním Úřadě sociálního zabezpečení (Social security office).

Více informací na stránkách EURES

Cestování v Litvě

Zajímavé události v Litvě

konec února (7 týden před Velikonocemi)

Masopustní oslavy

jeden z nejživějších festivalů konající se ve Vilniusu - oslava konce zimy a začátku jara - strašidelné masky a karnevalové kostýmy - nejoblíbenější jsou kostýmy čarodějnic, čertů, žebráků, koní a cikánů

4.březen

Veletrh Kaziukas

veletrh lidového umění a řemesel se koná v regionech po celé zemi na den sv. Kazimierase, patrona Litvy - představování nejlepších tradičních i netradičních řemesel z celé země - hudba, tanec

konec dubna

Mezinárodní jazzový festival

milovníci jazzu ze všech koutů Evropy přicházejí do Kaunasu užít si sérii koncertů světových interpretů moderního jazzu (Kaunas Jazz Festival Website)

poslední týden v květnu

Skamba Skamba Kankliai - folklorní festival

nejstarší mezinárodní folklorní festival etnické kultury, konající se ve Vilniusu - koncerty na náměstích v malebném Starém Městě - podpora zachování původní kulturní tradice Litvy - tanečníci, hudebníci - více než 30 folklorních souborů (Skamba Skamba Kankliai Website)

polovina června

Středověké slavnosti na hradě Trakai

na území hradu mohou hosté navštívit dílny řemeslníků - primárně se tato akce zaměřuje na boje rytířů s meči a sekerami - gurmáni mají možnost ochutnat pokrmy, na nichž si pochutnávali lidé žijící ve středověku (Trakai Website)

polovina července

Okurkový festival

unikátní festival v Kedainiai - městě známém jako 'Okurkové Město' - během slavností můžete ochutnat nejrůznější pokrmy z okurek a zajímavé okurkové likéry

konec července

Mořský festival

fiesta hudby, tance, řemesel a dobré nálady v přístavu města Klapeida - festival se obvykle koná v den výročí města Klaipeda - koncerty, veletrhy, výstavy, ceremoniály námořníků - tradiční regaty plachetnic "Baltic Sail"a "Sprint Cup"

srpen

Zmrzlinový festival

v Kedainiai se každoročně koná i oblíbený zmrzlinový festival - v ulicích města se konají koncerty navozující veselou atmosféru

září

Dzukija - festival řemesel

tento zajímavý festival zobrazuje tradiční litevská řemesla a to tzv. „Dzukija řemesla" - akce se samozřejmě koná ve městě Dzukija, které se nachází v jižní části země


Dopravní předpisy

Povolená rychlost - 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, dvouproudé silnice 110 km/h (100 km/h v zimě od 1.10. do 30.4.), 130 km/h na dálnici (110 km/h v zimě od 1.10. do 30.4.).

Policie často kontroluje překračování rychlosti a dává pokuty i za nepatrné překročení rychlosti

Světla - celoročně musí všechna motorová vozidla svítit jak v noci, tak i ve dne.

Alkohol - povolené množství alkoholu při řízení: 0,4 ‰.

Povinné vybavení - řidič a jeho spolujezdec musí být připoutáni bezpečnostními pásy. Děti mladší 12 let a menší než 150 cm musí být přepravovány v dětské autosedačce a nesmí sedět vpředu vedle řidiče. Výstražný trojúhelník, hasicí přístroj a lékárnička jsou povinné.

Dálniční poplatky - v Litvě jsou zpoplatněny silnice A1 až A18, Poplatky platí Autobusy a minibusy /nad 8 sedadel pro cestující / a nákladní auta včetně kategorie do 3,5 t.

Stopování a chodci - stopování je povoleno. Obvykle se za svezení platí.


Praktická telefonní čísla

118 - Informace o telefonních číslech

01 - Hasiči

02 - Policie

03 - První pomoc

Všechna tři výše uvedená čísla jsou integrována do čísla 112.


Obvyklá pracovní doba

Normální pracovní týden činí 40 hodin. Pracovní den od 8.00 hod. do 17.00 hod., v pátek od 8.00 hod. do 15.45 hod.


Otvírací doba obchodů

Banky: po - pá od 9:00 do 16:00 (nebo až do 18:00)

Obchody: po - pá od 10:00 (potraviny od 8:00) do 20:00 , so od 10:00 do 15:00

Obvyklá prodejní doba: potravinářské prodejny jsou otevřeny ve všední dny od 8.00 hod. do 22.00 hod., velké supermarkety často až do 24.00 hod. Mnoho prodejen pracuje v sobotu i v neděli. Mimo města může být rozsah prodejní doby nižší.

Kouření

Od roku 2007 platí zákaz kouření v kavárnách, restauracích, barech, nočních klubech, diskotékách a jiných veřejných zařízeních. Za porušení hrozí podnikatelům pokuta až 1400 €.


Státní svátky v Litvě

1. leden

Nový rok

16. únor

Den obnovení Litevského státu (1918) - hlavní litevský svátek, den státních recepcí

11. březen

Den obnovení nezávislosti Litvy (1990)

březen/duben, pohyblivý svátek

Velikonoční pondělí

1. květen

Svátek práce

květen, pohyblivý svátek

Den matky (1. neděle v květnu)

24. červen

Svatý Jan (a oslava letního slunovratu)

6. červenec

Den státu. Korunovační den velkoknížete spojené Litvy Mindaugase (1253)

15. srpen

Nanebevstoupení Panny Marie

1. listopad

Dušičky - Den zemřelých

25. a 26. prosinec

Vánoční svátky

Pokud jakýkoliv svátek připadne na neděli, pak pondělí je dnem pracovního klidu.

Autor: Daniela Veselá, Eurofon

Podrobnosti

Datum:
3. ledna, 2023
Rubrika Akce: