Energie v listopadu 2015

09.12.2015
Euroskop

Rada odsouhlasila první závěry ke správě Energetické unie, Rada odsouhlasila regulaci středních spalovacích zařízení

  • Rada stanovila principy, podle kterých by se měl řídit systém správy Energetické unie

  • Regulace středních spalovacích zařízení prošla celým schvalovacím procesem a může vejít v platnost

Rada odsouhlasila první závěry ke správě Energetické unie

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu (KOM(2015)080)

  • Rada 26. 11. 2015 stanovila principy, podle kterých by se měl řídit systém správy Energetické unie

Pozadí

Komise 25. 2. 2015 zveřejnila balík k energetické unii, kterým chce podpořit spolupráci členských států v energetické oblasti. Základním dokumentem je tzv. Strategie pro evropskou energetickou unii, nebo-li sdělení s názvem Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu, která se zaměřuje na zajištění bezpečnosti dodávek energií a dokončení jednotného energetického trhu. Představuje ambiciózní plán na integraci energetických politik v EU (dle místopředsedy Komise Maroše Šefkoviče nejambicióznější projekt od vzniku ESUO) nad rámec návrhu předsedy Evropské rady Donalda Tuska z dubna 2014, který prezentoval návrh na koordinaci dodávek plynu, a dalších iniciativ doposud představených samotnou Komisí (více v příspěvku „Komise představila strategii evropské energetické bezpečnosti“, Energie v květnu 2014).

Kromě vytyčení pěti základních pilířů unie obsahovala strategie rovněž konstatování, že její integrální součástí musí být systém správy, který zaručí, že jednotliví aktéři budou koordinovat své politiky a že opatření k budování unie budou implementována efektivně. Strategie nicméně nedefinovala, jak má tato správa vypadat (více v příspěvku “ Plán na vytvoření energetické unie získává podporu“, Energie v březnu 2014).

Odborníci a další zúčastněné subjekty iniciativu Komise převážně přivítali. Pochybnosti vyvolává konflikt mezi nízkouhlíkovou politikou EU a snahou o diverzifikaci infrastruktury pro dodávky zemního plynu. Environmentální organizace kritizují příliš velký důraz kladený na dodávky zemního plynu. Např. think tank CEPS shledává v plánu na energetickou unii rovněž byrokratické riziko a možný nástroj pro vyjádření protiruského postoje.

Klíčové a sporné body

Systém správy energetické unie je zásadní podmínkou pro to, aby mohla energetická unie začít fungovat. Bez koordinace národních politik může dojít k tomu, že prostředky věnované na vybudování unie nebudou využity efektivně a nebude dosaženo stanovených cílů. Systém správy by proto měl:

  • Zajistit plánování a koordinaci politik na regionální, národní i evropské úrovni
  • Zahrnovat povinnost plánovat postup pro dosáhnutí dohodnutých cílů do roku 2030.
  • Svést dohromady různé typy zpráv a plánů a tím pádem snížit administrativní zátěž
  • Zachovat flexibilitu pro specifické potřeby jednotlivých států
  • Skrz dlouhodobé plánování posílit stabilitu energetického sektoru a přitáhnout tak investice
  • Posílit regionální spolupráci

Klíčovými komponenty správy mají být národní energetické a klimatické plány do roku 2030, které s ohledem na situaci daného státu stanoví, jak budou státy postupovat v budování všech pěti pilířů energetické unie. Tyto plány budou doplněny zprávami o dosaženém pokroku, které budou státy předkládat každé dva roky Komisi.

Předpokládaný další vývoj

S politickým zadáním od Rady je nyní řada na Komisi, aby přišla s návrhem legislativy, která zajistí transparentnost a přinese jasná pravidla pro vytváření národních plánů a zpráv.

Zásadní bude jednání s jednotlivými členskými státy, neboť představy o tom, co všechno má Energetická unie splňovat, se velmi liší.

Odkazy

Krátce…

Rada odsouhlasila regulaci středních spalovacích zařízení

Rada 10. 11. 2015 odsouhlasila podobu nové směrnice o znečisťujících emisích ze středních spalovacích zařízení. Tato směrnice vyústila z dohod, uzavřené s Radou v červnu 2015 o zahrnutí středních spalovacích zařízení do mechanismu omezování emisí oxidu uhličitého a oxidů dusíku (více v příspěvku „Emise ze středních spalovacích zařízení budou regulovány“, Energie v červnu 2015). Komise 18. 12. 2013 předložila návrh na regulaci emisí některých znečišťujících látek pro kategorii středních spalovacích zařízení, která na rozdíl od ostatních kategorií spalovacích zařízení ještě nejsou zahrnuty do unijní legislativy. Podle Komise je v EU ve střední kategorii 143 tis. zařízení. Nová zařízení budou povinna splňovat limity po dvouletém přechodném období od vstupu směrnice v platnost, větší zařízení s příkonem 5-50 MW do roku 2025 a malá zařízení s příkonem 1-5 MW do roku 2030. Směrnice již byla v říjnu 2015 odsouhlasena EP (více v příspěvku “Regulace emisí padne už i na střední spalovací zařízení”, Energie v říjnu 2015) a může tedy vstoupit v platnost.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality