Doprava v prosinci 2015

09.01.2016
Euroskop

Komise představila letecký balík

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Letecká strategie pro Evropu (KOM(2015)598)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (KOM(2015)613)

  • Komise 7. 12. 2015 představila novou strategii EU pro letectví, jejímž cílem je podpořit konkurenceschopnost leteckého sektoru EU.

Pozadí

V roce 1999 byla zahájena v EU iniciativa Jednotné evropské nebe (Single European Sky, SES), jejímž cílem je zvyšování účinnosti řízení leteckého provozu a leteckých navigačních služeb v EU z důvodu fragmentace evropského vzdušeného prostoru. Součástí projektu je i společný podnik SESAR, který se zaměřuje na technologický výzkum v oblasti řízení leteckého provozu.

První právní předpisy byly přijaty v roce 2004. V současnosti je pozastavené projednávání navazujícího balíku návrhů (tzv. Jednotné evropské nebe 2+) na revizi a sjednocení pravidel přijatých v rámci Jednotného evropského nebe II v roce 2009 vyplývající ze zkušeností s dosavadním průběhem implementace (více v příspěvku „Jednotné evropské nebe odsouhlasila Rada“, Doprava v prosinci 2014).

Podle odhadů Komise s sebou roztříštění leteckého vzdušného prostoru nese náklady ve výši 5 mld. € a způsobuje navíc 50 mil. tun CO2. Letecký sektor zaměstnává v EU 2 mil. pracovníků a v roce 2035 se očekává 50% nárůst počtu letů oproti roku 2012 (na úroveň cca 14,4 mil. letů).

Klíčové a sporné body

Cílem Komise je vytvořit komplexní strategický dokument pro letecké odvětví EU, který má zahrnovat všechny související oblasti, projektem Jednotného evropského nebe počínaje a ochranou práv pasažérů konče, a to jak ve stádiu nových iniciativ, tak implementace již existující legislativy EU.

Komise chce podpořit přístup evropských leteckých společností na nové rostoucí trhy. Prostřednictvím uzavření mezinárodních dohod s třetími zeměmi (či regiony) usiluje o zrovnoprávnění postavení evropských podniků na zahraničních trzích.

Další prioritou Komise je dokončení projektu Jednotného evropského nebe s ohledem na predikce vývoje budoucí poptávky po letecké dopravě. Komise se chce zaměřit zejména na vyřešení přetíženosti nejvytíženějších letišť v EU a odhalit nedostatky v propojení leteckého provozu jak uvnitř EU, tak se zeměmi mimo EU.

Strategie zahrnuje i požadavek na udržení vysokých standardů EU v oblasti bezpečnosti, životního prostředí, sociální oblasti a ochrany práv pasažérů. Cílem Komise je zaměřit se na nové technologie v oblasti bezpečnostních kontrol s cílem snížit zátěž pro cestující i související náklady. Jedním z nástrojů má být uzavření dohod se třetími zeměmi, které dodržují obdobné bezpečnostní standardy při kontrolách na letištích, o mechanismu, který by umožnil cestujícím absolvovat bezpečnostní prohlídku pouze jednou (v okamžiku odletu) bez opakování procedury při přestupu. Tato dohoda je již uzavřena s USA a na konci února 2016 by měla vstoupit v účinnost i v případě Kanady a Černé hory.

Komise považuje za klíčové udržet si pozici leteckého odvětví EU prostřednictvím inovací, digitalizace a dalších investic. Potenciál shledává mimo jiné v sektoru dronů (neboli bezpilotních letounů), kde navrhuje vytvoření unijního legislativního rámce s ohledem na bezpečnost, ochranu dat a životní prostředí, čemuž již vyjádřil podporu i EP (více v příspěvku „EP chce regulovat drony na úrovni EU“, Doprava v říjnu 2015). Komise rovněž plánuje finančně podpořit projekt SESAR, a to 430 mil. € ročně do roku 2020.

Reakce zainteresovaných aktérů a odborníků jsou převážně pozitivní, objevují se nicméně rovněž některé výhrady. Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu (IATA) poukazuje na to, že balík přináší oslabení regulace v oblasti letištních poplatků, díky němuž by mohlo dojít k jejich ještě většímu nárůstu, a tak i vlivu na koncovou cenu dopravy pro zákazníky. Asociace evropských aerolinek pak Komisi kritizuje za to, že balík neobsahuje dostatek konkrétních opatření.

Předpokládaný další vývoj

Letecký balík byl představen Radě pro dopravu v prosinci 2015 a byl také předmětem diskusí zainteresovaných aktérů na Evropském leteckém summitu konaném v lednu 2016. V současnosti se v Radě projednává nařízenío zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví a mandáty pro Evropskou komisi, aby mohla zahájit vyjednávání leteckých dohod se třetími zeměmi.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality