DOPORUČENÍ: Volný pohyb osob mezi EU a Spojeným královstvím po brexitu

Národní konvent o Evropské unii vydal v úterý 25. dubna doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 31. března, jehož předmětem byly otázky spojené s volným pohybem osob mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií po brexitu. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, univerzit, hospodářských a sociálních partnerů, reprezentanti evropských institucí a neziskového sektoru. Doporučení vznikla ve spolupráci s odborným garantem kulatého stolu, Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuze vydal následujících sedm doporučení:

1. Pro Českou republiku je nejdůležitější zachovat jednotu EU-27 při vyjednávání s Velkou Británií. Tato jednota by měla být akcentována na úrovni Evropské rady i Evropského parlamentu.

2. ČR musí vzít při vyjednávání v potaz, že otázka volného pohybu osob a pracovníků byla naprosto zásadním tématem referenda o vystoupení Velké Británie z EU, a proto je málo pravděpodobné, že bude britská vláda v této oblasti schopna akceptovat pokračování současného režimu.

3. V oblasti sociálního zabezpečení je třeba zachovat co možná největší spolupráci mezi systémy, v ideálním případě se zachováním procesních standardů současného právního rámce, aby byly zachovány jistoty evropských i britských občanů pracujících v zahraničí. V otázce přístupu k sociálnímu systému je třeba klást důraz na předvídatelnost pravidel, férovost zacházení a volný přístup rodinných příslušníků do vzdělávacího systému i k sociálním dávkám, které plynou ze sociálního pojištění.

4. ČR by měla být připravena akceptovat britskou snahu kontrolovat přístup unijních občanů na britský pracovní trh a spíše se snažit o ovlivnění parametrů britské procedury.

5. Nepodmiňovat přístup britských občanů na český pracovní trh reciprocitou na britské straně. Snažit se zachovat vysokou míru české autonomie při rozhodování o kontrole vstupu na český pracovní trh.

6. U mobility studentů podporovat krátkodobou mobilitu zapojením Velké Británie coby programové země do programu Erasmus+ a u dlouhodobé mobility studentů upravit jejich režim pomocí bilaterální dohody, ideálně na unijní, případně na bilaterální úrovni. Studující by měli mít alespoň takovou úroveň práv, která je zaručena studentům ve Velké Británii nyní, tj. především právo v průběhu studia pracovat a po jeho skončení zůstat ve Velké Británii za účelem hledání zaměstnání.

7. ČR má jasnou strategickou prioritu jednoty EU. Nicméně z hlediska plánování musí být ČR současně vnitřně připravena na krizový scénář kolapsu vyjednání mezi EU a Velkou Británií, jehož důsledkem může být i nutnost bilaterálních jednání mezi Velkou Británií a členskými státy EU o post-brexitovém režimu mobility osob. Taková příprava ale nesmí narušit efektivitu unijního vyjednávání.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality