Informační společnost v červnu 2017

09.07.2017
Euroskop

Instituce se shodly ohledně podpory Wi-Fi připojení na veřejných místech v EU, Komise udělila Googlu pokutu za zneužívání dominantního postavení na trhu

 • Iniciativa WiFi4EU má přispět k naplnění vize, aby byly vesnice a města v okolí hlavních center EU vybaveny bezplatným bezdrátovým přístupem k internetu

 • Google ve výsledcích svého vyhledávání upřednostňoval svůj vlastní srovnávač cen a zneužil tak svého dominantního postavení na trhu.

Instituce se shodly ohledně podpory Wi-Fi připojení na veřejných místech v EU

 • Iniciativa WiFi4EU zlepší možnosti připojení zejména tam, kde je přístup k internetu omezený

 • WiFi4EU představuje první krok k tomu, aby vysokorychlostní připojení k internetu pokrylo celé území EU

 • Na nákup a instalaci vybavení bude využit grant přidělovaný ve formě voucherů.

 • Na orgány místní samosprávy tak připadnou jen provozní náklady na samotné připojení

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách (KOM(2016)589)

 • EP, Rada a Komise 29. 5. 2017 dosáhly politické dohody o iniciativě WiFi4EU a jejím financování. Iniciativa podporuje instalaci bezplatných veřejných Wi-Fi hotspotů v místních komunitách v celé EU.

Pozadí

Komise nedávno přezkoumala strategii pro jednotný digitální trh, jednu ze svých hlavních priorit. Vyhodnotila při tom dosažený pokrok, a zároveň vyzvala EP a Radu k rychlému projednání všech předložených návrhů (více v příspěvku „Komise hodnotí pokrok směrem k jednotnému digitálnímu trhu“, Informační společnost v květnu 2017).

 • Iniciativu WiFi4EU oznámil předseda Komise Juncker ve svém projevu o stavu Unie v září 2016. Je součástí reformy předpisů EU v oblasti telekomunikací, včetně nových opatření zaměřených na pokrytí rostoucích potřeb v oblasti připojení k internetu a na zvýšení konkurenceschopnosti Evropy (více v příspěvku „Komise požaduje přístup k internetu v celé EU“, Informační společnost v září 2016).

Financování z programu WiFi4EU bude poskytováno geograficky vyváženým způsobem, aby vysokorychlostní připojení mohli v místních komunitách po celé EU využít jak stálí obyvatelé, tak i návštěvníci. Odhaduje se, že do roku 2020 využije program WiFi4EU zhruba 6 000 až 8 000 místních komunit po celé EU.

Klíčové a sporné body

 • Program WiFi4EU má být otevřený pro subjekty veřejného sektoru (obce, veřejné knihovny, nemocnice, nádraží, parky atd.). Každý členský stát má mít k dispozici určité množství poukázek (podrobnosti zatím nejsou stanoveny, rozhodne se o nich společně s členskými státy). Výběr veřejných míst, kde budou hotspoty WiFi4EU zřízeny, bude na příjemcích (např. orgánech místní správy). Veřejné instituce, které chtějí program využít, by měly navrhnout, že vybaví ty oblasti, v nichž na stejném místě neexistují podobné nabídky bezplatného připojení Wi-Fi. Každý příjemce podpory má uzavřít smlouvu s telekomunikačním operátorem podle svého vlastního výběru, operátor pak má zajistit instalaci a fungování připojení Wi-Fi po dobu nejméně 3 let.

Iniciativa má být navíc otevřena i stávajícím veřejným sítím: orgány místní správy by je měly do programu WiFi4EU zapojit, pokud budou chtít. Díky tomu by měly i tyto stávající veřejné sítě využívat jednotný systém ověřování koncových uživatelů, kteří se tak po prvotním připojení budou moci automaticky připojit k témuž hotspotu nebo jakémukoli jinému hotspotu WiFi4EU v EU.

 • První výzva k předkládaní projektů bude zveřejněna poté, co vstoupí v platnost nová právní úprava (pravděpodobně podzim 2017) a Komise bude moci dokončit nezbytné administrativní kroky: změnu pracovního programu Nástroje pro propojení Evropy, který je základem pro financování iniciativy, zveřejnění webových stránek pro žadatele, atd. V závislosti na těchto nezbytných krocích by první výzva mohla být zahájena ke konci roku 2017 nebo začátkem roku 2018. Pro žadatele bude k dispozici online platforma. Projekty budou vybírány v pořadí podle došlých žádostí, avšak tak, aby z programu měly prospěch všechny členské státy.

Celkový rozpočet programu je 120 mil. €. Komise, EP a Rada tuto částku schválily s výhradou dokončení jednání o víceletém finančním rámci a dodržení rozpočtového procesu. EU bude financovat náklady na zařízení a instalaci Wi-Fi hotspotů (internetových přístupových bodů) a příjemce (tj. obec nebo jiná místní veřejná instituce) zaplatí konektivitu (připojení k internetu) a údržbu zařízení. Financování bude pocházet z Nástroje pro propojení Evropy (telekomunikační části). Očekává se, že v rámci přezkumu víceletého finančního rámce bude iniciativa WiFi4EU posílena o dalších 25 až 50 mil. € ze zdrojů mimo Nástroj pro propojení Evropy.

Předpokládaný další vývoj

EP a Rada co nejdříve formálně schválí novou právní úpravu. Očekává se, že její znění oficiálně vstoupí v platnost na podzim 2017. To je nezbytný krok k tomu, aby mohlo být přijato rozhodnutí o financování a zahájena první výzva k předkládání projektů.

Odkazy

Komise udělila Googlu pokutu za zneužívání dominantního postavení na trhu

 • Google zneužil svého dominantního postavení na trhu internetových vyhledávačů tím, že ve výsledcích svého vyhledávání upřednostňoval svůj vlastní srovnávač cen a produkty konkurence odsouval na nižší pozice

 • To ostatním společnostem odpíralo šanci soutěžit na základě jejich kvalit a inovovat

 • Především však bránilo evropským spotřebitelům ve skutečném výběru služeb a plném využití výsledků inovací

 • Pokud Google rozhodnutí Komise nedodrží, hrozí mu další sankce

 • Komise 27. 6. 2017 udělila společnosti Google pokutu ve výši 2,42 mld. € za porušování antimonopolních pravidel EU. Společnost zneužívala dominantní postavení svého internetového vyhledávače tím, že poskytovala jinému produktu Google, svému srovnávači prodejních nabídek, nezákonnou výhodu.

Pozadí

Stěžejním produktem společnosti Google je vyhledávač Google, který poskytuje spotřebitelům, kteří za službu platí svými údaji, výsledky vyhledávání. Téměř 90 % příjmů společnosti pochází z reklamy, jako je reklama, která se zobrazuje spotřebitelům společně s výsledky vyhledávání. V roce 2004 Google v Evropě vstoupil na samostatný trh služeb porovnávání prodejních nabídek prostřednictvím svého produktu „Nákupy Google“, který umožňuje spotřebitelům porovnávat zboží a ceny on-line a vyhledávat nabídky od všech typů on-line prodejců, včetně internetových obchodů výrobců, platforem a jiných distributorů.

Konkurenceschopnost srovnávačů prodejních nabídek z velké míry závisí na návštěvnosti. Větší návštěvnost vede k většímu počtu kliknutí a generuje příjmy. Kromě toho větší návštěvnost rovněž přitáhne více obchodníků, kteří chtějí své produkty do srovnávače zařadit.

Praktiky společnosti Google představují dle Komise zneužití dominantního postavení v oblasti obecného internetového vyhledávání potlačováním hospodářské soutěže na trzích pro porovnávání prodejních nabídek. Dominantní postavení na trhu jako takové není podle antimonopolních pravidel EU nezákonné. Dominantní společnosti však mají zvláštní odpovědnost a nesmí zneužívat své silné pozice na trhu k omezování hospodářské soutěže, ať už na trhu, na němž mají dominantní postavení, nebo na samostatných trzích.

Klíčové a sporné body

V rozhodnutí Komise je vyvozen závěr, že společnost Google má v EHP dominantní postavení na trzích obecného internetového vyhledávání. Vyhledávač Google má velmi vysoký podíl na trzích ve všech zemích EHP – ve většině z nich překračuje 90 %. Bylo tomu tak soustavně nejméně od roku 2008, což je období, které Komise vyšetřuje. Na těchto trzích rovněž existují značné překážky vstupu, což je částečně dáno síťovými účinky: čím více zákazníků využívá daný vyhledávač, tím atraktivnější je tento vyhledávač pro zadavatele reklamy. Vytvořený zisk může být dále využit na přilákání ještě většího počtu spotřebitelů. Podobně údaje, které vyhledávač shromažďuje o spotřebitelích, mohou být využity na zlepšení výsledků.

Společnost Google zneužívala tohoto dominantního postavení na trhu dle Komise tím, že svému vlastnímu srovnávači prodejních nabídek poskytovala nezákonnou výhodu. Ve výsledcích vyhledávání poskytovala přednostní umístění pouze svému vlastnímu srovnávači a konkurenční služby zařazovala na nižší pozice. Potlačovala tak hospodářskou soutěž na základě výkonnosti na trzích pro porovnávání prodejních nabídek. Srovnávač Google díky tomu zaznamenal výrazný růst návštěvnosti na úkor svých konkurentů a ke škodě evropských spotřebitelů. Vzhledem k dominantnímu postavení společnosti v oblasti obecného internetového vyhledávání je její vyhledávač významným zdrojem návštěvnosti. V důsledku nezákonných praktik společnosti se návštěvnost jejího srovnávače výrazně zvýšila, zatímco návštěvnost konkurenčních služeb se velmi významně a trvale snížila.

Pokuta byla stanovena s ohledem na dobu trvání a závažnost nezákonného jednání společnosti. Byla určena na základě výše tržeb, jež společnost Google zaznamenala díky svému srovnávači prodejních nabídek. Společnost musí nyní tohoto jednání do 90 dní zanechat, nebo bude čelit sankcím ve výši až 5 % z průměrného denního celosvětového obratu společnosti Alphabet, což je mateřská společnost společnosti Google. Rozhodnutí stanoví, že společnost musí dodržovat jednoduchou zásadu rovného zacházení s konkurenčními a vlastním srovnávačem: Google musí používat stejné procesy a metody pro umísťování a zobrazování konkurenčních srovnávacích služeb na stránkách Googlu s výsledky vyhledávání jako u svého vlastního srovnávače prodejních nabídek.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality