Regionální politika v červnu 2017

09.07.2017
Euroskop

EU a členské státy podepsaly společnou strategii pro vymýcení chudoby, Pomoc pro regiony zasažené katastrofami bude silnější

  • EU chce více bojovat proti chudobě

  • Členské státy se shodly na pomoci pro regiony zasažené přírodními katastrofami

Krátce…

EU a členské státy podepsaly společnou strategii pro vymýcení chudoby

  • EU podporuje společný rámec pro evropskou rozvojovou spolupráci, který by se měl poprvé vztahovat na všechny orgány EU a všechny členské státy
  • Členské státy potvrdily závazek vymýcení chudoby

EU a její členské státy 7. 6. 2017 podepsaly strategický plán, který má za cíl nastavit parametry budoucí evropské rozvojové politiky. Tento „nový Evropský konsensus o rozvoji“ představuje moderní kolektivní vizi a akční plán pro vymýcení chudoby a dosažení udržitelného rozvoje (více v příspěvku „Rada přijala nový Evropský konsensus o rozvoji“, Regionální politika v květnu 2017). Nový Evropský konsensus o rozvoji by měl vytvořit společný rámec pro evropskou rozvojovou spolupráci. Poprvé by se měl vztahovat na všechny orgány EU a všechny členské státy, které se tak zavázaly intenzivněji spolupracovat. Dokument potvrzuje závazek vymýcení chudoby. V plné míře by měl také integrovat hospodářský, sociální a environmentální rozměr udržitelného rozvoje. Evropský konsensus o rozvoji by měl být plně sladěn s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030, což též představuje průřezový rozměr pro globální strategii EU. Evropští představitelé se zavázali spolupracovat ve třech oblastech: 1) Uznávají existenci silných vzájemných vazeb mezi různými složkami činnosti v oblasti rozvoje. Patří sem rozvoj, mír a bezpečnost, humanitární pomoc, migrace, životní prostředí a klima, mládež, rovnost žen a mužů, mobilita a migrace, udržitelná energie a změna klimatu, investice a obchod, řádná správa věcí veřejných, demokracie, právní stát a lidská práva či inovativní spolupráce s vyspělejšími rozvojovými zeměmi a dále mobilizace a využívání domácích zdrojů. 2) Nový konsensus se také vyznačuje komplexním přístupem k prostředkům, kterými bude realizován v praxi, přičemž kombinuje tradiční rozvojovou pomoc s dalšími zdroji a racionální politiku a zesílenou politiku soudržnosti. 3) EU a její členské státy by měly uzavírat cílenější partnerství s širší škálou zúčastněných aktérů, včetně občanské společnosti a partnerských zemí ve všech fázích rozvoje.

Pomoc pro regiony zasažené katastrofami bude silnější

  • EU zvýší míru podpory na řešení dopadů živelných katastrof až na 95 %

Rada 26. 6. 2017 přijala návrh nařízení, které umožní poskytovat větší podporu EU regionům zasaženým zemětřesením, záplavami nebo jinými přírodními katastrofami. V budoucnu tak EU může těmto regionům pomoci s úhradou až 95 % nákladů na obnovu. Výše finančního příspěvku EU, který v současnosti dosahuje 50 %, se tak pro některé regiony téměř zdvojnásobí. Rada a EP v květnu 2017 dosáhly předběžné dohody (více v příspěvku „Pomoc pro regiony zasažené katastrofami“, Regionální politika v květnu 2017). Do roku 2020 bude na podporu regionů stižených katastrofou k dispozici celková částka ve výši až 9,8 mld. €. To představuje 5 % prostředků v Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR), z něhož je pomoc financována. Celkový objem prostředků v EFRR ve výši 196,4 mld. € zůstává nezměněn. S cílem pomoci členským státům při zvládání přírodních katastrof bude EU navíc i nadále využívat svůj Fond solidarity, z něhož lze každý rok uvolnit 500 mil. €.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality