Nový rozpočet i covid. Výzvy pro portugalské předsednictví


Petr Pospíšil, Euroskop, 4.1.2020

REPORTÁŽ – Nový rok vždy představuje předěl a z tohoto pravidla nevybočuje ani pravidelná změna v obsazení role předsednické země Rady EU. K 1. lednu 2021 pomyslnou předsednickou štafetu od Berlína převzal Lisabon. Co lze očekávat od probíhajícího portugalského předsednictví a jaké jsou jeho priority? A jak se může inspirovat české předsednictví, které se uskuteční v příštím roce? O tom diskutovali účastníci online debaty pořádané Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM.

Debaty se jako hosté zúčastnili portugalský velvyslanec v České republice Luís de Almeida Sampaio, Milena Vicenová z Technologické agentury České republiky a Zuzana Stuchlíková z pořadatelské instituce, tedy Institutu pro Evropskou politiku EUROPEUM. Debatu moderoval Tomáš Weiss z Katedry evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Předsednictví je důležité politické období,“ předeslal na úvod velvyslanec de Almeida Sampaio. Jde podle něj o ideální příležitost přimět lidi – obzvláště mladé lidi – uvědomit si význam evropského integračního projektu, přiblížit veřejnosti Evropu a hodnoty společné členským zemím.

Předsednictví jako příležitost přiblížit Unii občanům

Vicenová v roce 2009, kdy se Česká republika ujala role předsednické země historicky poprvé, zastávala pozici stálé představitelky České republiky při Evropské unii. Organizace předsednictví je podle ní velice náročná, zároveň však souhlasila se svým předřečníkem v tom, že předsednictví poskytuje příležitost k navázání uzších vztahů s představiteli evropských institucí a obzvláště historicky první předsednictví přiblížilo Evropskou unii široké veřejnosti.

České předsednictví v roce 2009 bylo jedním z posledních, kdy ještě jednotlivá zasedání vedl představitel předsednické země a nikoli stálý předseda, jehož post byl zřízen Lisabonskou smlouvou, jež vešla v účinnost právě na konci roku 2009. Shodou okolností to bylo právě během předchozího portugalského předsednictví v roce 2007, kdy došlo k podpisu Lisabonské smlouvy – a odtud také smlouva nese svoje pojmenování.

Menší státy se zviditelní, nároky jsou vysoké na všechny

Podle Stuchlíkové má předsednictví v Radě větší význam pro menší členské státy, neboť jim poskytuje příležitost ke zviditelnění. „Úroveň očekávání je ovšem stejně vysoká,“ dodala. K tomu, aby se očekávání splnila, je podle diskutujících potřeba důkladná příprava. Vicenová uvedla, že fáze intenzivní přípravy na předsednictví trvá dva roky, ovšem ještě delší dobu zabere příprava personálu i všech dotčených stran a subjektů, které se do přípravy a průběhu předsednictví nějakým způsobem zapojují. V neposlední řadě nelze opomenout nutnost koordinace v rámci trojic předsednických zemí.

Stuchlíková dále vysvětlila, že ačkoli je úroveň očekávání od předsednických zemí konstantně vysoká, přece jen je hodnocení úspěchu vždy relativní a subjektivní. Je nutné zohlednit například skutečnost, zda daná země předsednictví pořádá poprvé či již opakovaně, stejně jako kontext situace, ve které se zrovna země nachází. Například Chorvatsko čelilo mimořádně obtížné situaci, jelikož mělo předsednictví jednak premiérově, jednak v době poznamenané pandemií nemoci covid-19. Neexistuje zároveň žádné objektivní měřítko míry úspěchu předsednictví. Někteří za něj považují počet legislativních návrhů, jiní způsob organizace schůzek. „Pro to, aby bylo předsednictví dobře připraveno, musí být prioritou,“ uvedla Stuchlíková.

Jednou z priorit portugalského předsednictví je i sociální oblast

Velvyslanec de Almeida Sampaio následně představil jednotlié priority portugalského předsednictví, o nichž se můžete podrobněji dočíst v článku na Euroskopu zde. Kromě odolné, zelené, digitální a globální Evropy velvyslanec zdůraznil, že všechny tyto priority musí být zasazeny do sociálního kontextu, a proto představují sociální aspekty další z ústředních bodů agendy portugalského předsednictví, o kterém bude řeč zejména na plánovaném sociálním summitu v Portu.

Stuchlíková relativizovala schopnost jednotlivých předsednictví plně určit obsah a priority agendy. Ta podle ní často musí reagovat na aktuální situaci a problémy evropského blok, jednak odráží témata a neuzavřené body agendy „zděděné“ po předcházejících předsednictvích. Velvyslanec de Almeida Sampaio souhlasil částečně: „Priority se musí přizpůsobit čiré politické, ekonomické a sociální realitě.“

Velké cíle nejsou v rozporu s konkrétními kroky k jejich naplnění

Zároveň vysvětlil, že klást si velké cíle – jak tomu je v případě portugalského předsednictví – neznamená, že půjde o cíle příliš obecné a vágní, jež by nebylo možné přetavit v konkrétní, hmatatelné iniciativy. De Almeida Sampaio jako příklad uvedl, že akcent kladený portugalským předsednictvím na sociální aspekty se projeví nejen v obecné snaze prosazovat evropský sociální model, nýbrž v konkrétních krocích sledujících postupné vytváření a naplňování evropského pilíře sociálních práv.

Určení priorit předsednictví není snadné už z toho důvodu, že je za tím účelem potřeba – jak Stuchlíková připomněla – zohlednit priority jednotlivých dotčených stran, resortů, ostatních zemí v rámci předsednické trojice, předchozích předsednictví a rovněž klíčových politických aktérů. „Je to mimořádně obtížný úkol vyžadující mimořádné množství lidí,“ shrnula Stuchlíková.

Volba priorit? Silný moment minulého českého předsednictví

Vicenová se vrátila ke své osobní zkušenosti s českým předsednictvím v roce 2009. Volba priorit podle ní byla velice vhodná a patřila k silným stránkám předsednictví. Priority českého předsednictví tvořily „tři E“ – energetika, ekonomika a silnější pozice Evropy ve světě.

Portugalsko přebírá pozici předsednické země v nesnadné době a úlohu bude mít ztíženou i tím, že v roce 2021 začíná nový sedmiletý rozpočet (víceletý finanční rámec) Evropské unie. Velvyslanec de Almeida Sampaio se ovšem k této výzvě staví pozitivně: „Kdyby nedošlo k nalezení shody nad víceletým finančním rámcem a mimořádným fondem obnovy Next Generation EU, situace by byla mnohem horší,“ připomněl klíčové úspěchy předchozího německého předsednictví portugalský diplomat.

V Portugalsku je předsednictví středem pozornosti

O osud předsednictví se neobává, předsednictví je podle něj v Portugalsku středem pozornosti politických debat a každý si uvědomuje, že jde o příležitost, která se nesmí promarnit. „Předsednictví napomáhá vnitřní politické stabilitě Portugalska,“ zdůraznil.

Předsednictví je zároveň příležitostí k diskuzi o tématech, na které se daná země speciálně zaměřuje, jako jsou v případě Portugalska cestovní ruch či námořní záležitosti. Velkm počinem portugalského předsednictví bude rovněž uspořádání historicky prvního summitu EU-Indie. V rámci předsednictví portugalské velvyslanectví v České republice uspořádá i celou řadu konferencí zaměřujících se na důležitá bilaterální a evropské témata.

Videozáznam celé debaty je možné zhlédnout zde.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek