Hospodářská soutěž v dubnu 2020

09.05.2020
Euroskop

Komise vydala pokyny umožňující omezenou spolupráci mezi podniky, Komise plánuje rozšíření dočasného rámce státní podpory na rekapitalizační opatření, Komise schválila český režim státní podpory ve výši až 37 mil. €

  • Podniky by v době koronaviru mohly více spolupracovat

  • V době koronaviru se může měnit státní podpora

  • ČR může využívat státní podporu

Krátce…

Komise vydala pokyny umožňující omezenou spolupráci mezi podniky

  • EU chce zajistit dostatečné dodávky důležitých nemocničních přípravků, které se používají k léčbě pacientů s koronavirem.

  • Aby nedošlo k nedostatku zdravotnických prostředků, musí podniky spolupracovat, ovšem v souladu s evropskými pravidly hospodářské soutěže.

Komise 8. 4. 2020 zveřejnila sdělení o dočasném rámci, které obsahuje pokyny v oblasti antimonopolní politiky pro společnosti. V této souvislosti vydala „ujištění o souladu“ týkající se konkrétního projektu spolupráce, který má zabránit nedostatku nemocničních léků. Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides také předložila pokyny s cílem optimalizovat nabídku a dostupnost léčivých přípravků během koronavirové pandemie. Koronavirová pandemie způsobila obecný šok na straně nabídky, který vyvolalo narušení dodavatelských řetězců a nárůst poptávky způsobený především prudkým zvýšením poptávky po určitých produktech a službách, zejména v odvětví zdravotnictví. Tyto okolnosti mohou vést k nedostatku kriticky důležitých zdravotnických produktů, který by se v důsledku pokračující pandemie mohl prohlubovat. Týká se to zejména léků a zdravotnického vybavení, které se používají při léčbě pacientů s koronavirem. Pro včasné řešení těchto mimořádných otřesů a zabránění výpadkům může být zapotřebí rychlá koordinace společností s cílem překonat nebo alespoň zmírnit dopady krize. Za tímto účelem pak může být třeba, aby podniky co nejefektivněji transformovaly nebo rozšiřovaly výrobu. Například může být nutné, aby společnosti koordinovaly výrobu, řízení zásob nebo i distribuci, a předešly tak tomu, aby se všechny podniky zaměřily na produkci jednoho či několika málo léčivých přípravků, kdežto jiných by se stále nevyráběl dostatek. Taková koordinace by za normálních okolností byla v rozporu s antimonopolními pravidly. V kontextu pandemie může tato koordinace s vhodnými zárukami přinést občanům značné výhody. Smyslem dočasného rámce je poskytnout pokyny v oblasti antimonopolní politiky pro společnosti, které jsou ochotny dočasně spolupracovat a koordinovat svou činnost s cílem co nejúčinněji zvýšit výrobu a optimalizovat dodávky naléhavě potřebných nemocničních léků. Sdělení o dočasném rámci vysvětluje hlavní kritéria, která má Komise při posuzování těchto možných projektů spolupráce zohledňovat. Podniky mají být samy odpovědné za posuzování zákonnosti svých dohod a postupů. S ohledem na výjimečnou situaci však Komise má se společnostmi a obchodními sdruženími spolupracovat, aby jim pomohla posoudit zákonnost jejich plánů na spolupráci a zavést přiměřené záruky bránící dlouhodobějším protisoutěžním účinkům. Komise je připravena výjimečně vydávat společnostem písemné ujištění ohledně konkrétních projektů spolupráce. Týká se to zejména případů, kdy stále může panovat nejistota ohledně toho, zda jsou takové iniciativy v souladu s právními předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže. Postup popsaný ve sdělení Komise poprvé vydala písemné ujištění o souladu pro sdružení Medicines for Europe (Léky pro Evropu), dříve Evropské sdružení pro generické léčivé přípravky (EGA). Toto ujištění se týká konkrétního projektu dobrovolné spolupráce mezi producenty farmaceutických výrobků – členy i nečleny sdružení – s cílem odstranit riziko nedostatku kriticky důležitých nemocničních přípravků pro léčbu pacientů s koronavirem.

Komise plánuje rozšíření dočasného rámce státní podpory na rekapitalizační opatření

  • Komise přijala celkem 43 rozhodnutí o schválení 53 vnitrostátních opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou.

  • Komise chce konzultovat návrh na další rozšíření působnosti dočasného rámce státní podpory.

Komise 9. 4. 2020 zaslala členským státům ke konzultaci předběžný návrh na další rozšíření působnosti dočasného rámce státní podpory, který byl přijat 19. 3. 2020 s cílem podpořit ekonomiku v kontextu rozšíření koronavirové nákazy. Dočasný rámec byl poprvé změněn 3. 4. 2020. Uvedená změna rozšířila možnosti poskytování veřejné podpory na oblast výzkumu, testování a výroby produktů zaměřených na zvládnutí koronavirové nákazy a posílila možnosti ochrany pracovních míst a další podpory ekonomiky. Komise přijala celkem 43 rozhodnutí o schválení 53 vnitrostátních opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou. Od přijetí dočasného rámce v březnu 2020 přijala Komise na jeho základě 39 rozhodnutí o státní podpoře. Schváleno bylo 49 vnitrostátních opatření, která mají v této době zajistit evropským podnikům likviditu. Komise nyní navrhuje dále rozšířit oblast působnosti dočasného rámce tak, aby členským státům umožnil poskytovat rekapitalizaci podnikům, které ji potřebují. Vzhledem k tomu, že podobné veřejné intervence mohou mít významný dopad na hospodářskou soutěž na jednotném trhu, měly by být využívány pouze v nejzazších případech. Uvedená opatření mají navíc podléhat podmínkám, pokud jde o začátek státní účasti, protiplnění a ukončení státní účasti. Členské státy se teď mohou k předběžnému návrhu Komise vyjádřit. Vzhledem k tomu, že vnitrostátní veřejná podpora na rekapitalizaci některých podniků může představovat významné narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu EU, Komise navrhuje řadu záruk ohledně podmínek pro poskytnutí státní podpory a chování přijímajících podniků, a to jak na úrovni trhu, tak i na úrovni jejich řízení. Kromě toho je cílem návrhu zajistit, aby byly státy dostatečně kompenzovány za rizika, která ponesou. Dále mají členské státy vypracovat výstupní strategii, a to zejména pro velké společnosti s vyšší kapitálovou účastí státu. Cílem je zajistit, aby tyto společnosti začaly opět normálně fungovat bez další potřeby státní podpory, až se hospodářství stabilizuje. Navrhované rozšíření působnosti dočasného rámce na podporu ve formě rekapitalizace představuje doplnění možnosti členských států nakupovat stávající akcie podniků za tržní ceny nebo za rovných podmínek se soukromými akcionáři, což v zásadě spadá mimo oblast působnosti kontroly státní podpory ze strany EU. To může mít velký význam zejména v souvislosti s intervencemi členských států, jejichž cílem je zabránit zahraničním nabyvatelům v nežádoucím převzetí strategických podniků. Doplňuje tak nástroje, které mají členské státy k dispozici podle pokynů Komise z března 2020, s cílem zajistit v období krize v oblasti veřejného zdraví a související ekonomické zranitelnosti důsledný celoevropský přístup k prověřování zahraničních investic.

Komise schválila český režim státní podpory ve výši až 37 mil.

  • Urychlení výroby produktů pro boj s koronavirem, jako jsou léky, zdravotnické vybavení a ochranné oděvy, má pro řešení současné zdravotní krize zásadní význam.

  • Český režim podpory ve výši až 37 mil. € má motivovat podniky, aby zaměřily svou činnost na výrobu klíčových produktů.

Komise 15. 4. 2020 schválila český režim podpory ve výši až 1 mld. Kč (přibližně 37 mil. €), jehož cílem je podpořit investice MSP do výroby produktů pro boj s koronavirem. Uvedený režim byl schválen podle dočasného rámce státní podpory, který Komise přijala v březnu 2020, ve znění z 3. 4 2020 (více v příspěvku „Komise přijala dočasný rámec, který členským státům umožní podpořit ekonomiku během šíření nákazy COVID-19“, Vnitřní trh v březnu 2020). ČR v rámci dočasného rámce oznámila Komisi režim podpory investic do výroby produktů pro boj s koronavirem. Počáteční rozpočet režimu má činit 300 mil. Kč (přibližně 11 mil. €). Tento rozpočet může být následně navýšen až na 1 mld. Kč (přibližně 37 mil. €). Veřejná podpora poskytovaná v rámci tohoto režimu, kterou budou moci čerpat MSP, má mít podobu přímých grantů. Podpora z veřejných zdrojů má pokrývat 50 % způsobilých nákladů, které podniky musí vynaložit na vytvoření výrobních kapacit pro výrobu produktů pro boj s koronavirem. Cílem režimu je zintenzivnit a urychlit výrobu produktů, které s koronavirem přímo souvisejí. Patří mezi ně léčivé přípravky, jako jsou očkovací látky, nemocniční a lékařské vybavení včetně ventilátorů, ochranné oděvy a pomůcky a diagnostické nástroje. Podporu bude možné využít také na nákup zařízení na likvidaci infekčních odpadů. Komise shledala, že režim předložený ČR je v souladu s podmínkami stanovenými v dočasném rámci. Podpora pokryje zejména podíl investičních nákladů nezbytných na výrobu příslušných produktů a náklady na zkušební provoz nových výrobních zařízení. Kromě toho mají být investiční projekty v rámci režimu dokončeny ve lhůtě 6 měsíců od data poskytnutí podpory. Komise také 2. 4. 2020 schválila švédský, španělský, německý a maltský režim podpory na podporu hospodářství v souvislosti s vypuknutím pandemie. Komise přijala tzv. dočasný rámec, který členským státům umožní využít plnou flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory, a během šíření koronavirové nákazy tak podpořit ekonomiku. Dočasný rámec stanovuje druhy podpory, které mohou členské státy poskytnout: (1) přímé granty, kapitálové injekce, selektivní daňové výhody a zálohy, a to ve výši až 100 tis. € pro podniky působící v odvětví zemědělské prvovýroby, až 120 tis. € pro podniky působící v odvětví rybolovu a akvakultury a až 800 tis. € pro podniky působící ve všech ostatních odvětvích k pokrytí naléhavé potřeby likvidity. Členské státy mohou rovněž poskytnout – v nominální hodnotě až 800 tis. € na podnik – úvěry s nulovým úrokem nebo úvěrové záruky pokrývající 100 % rizika, s výjimkou podniků působících v odvětví zemědělské prvovýroby, pro které platí limit 100 tis. €, a podniků působících v odvětví rybolovu a akvakultury, pro něž platí limit 120 tis. €; (2) státní záruky za úvěry poskytnuté podnikům, které mají zajistit, aby banky i nadále poskytovaly úvěry zákazníkům, kteří je potřebují. Tyto státní záruky mohou pokrýt až 90 % úvěrového rizika, a pomoci tak podnikům pokrýt jejich bezprostřední provozní a investiční potřeby; (3) subvencované veřejné úvěry pro podniky se zvýhodněnými úrokovými sazbami. Tyto úvěry jsou určeny na pokrytí okamžitých provozních a investičních potřeb; (4) záruky pro banky zprostředkovávající státní podporu reálné ekonomice, které stanoví, že podpora se považuje za přímou podporu zákazníků bank, nikoli bank samotných, a dávají pokyny k tomu, jak zajistit minimální narušení hospodářské soutěže mezi bankami; (5) veřejné krátkodobé pojištění vývozních úvěrů pro všechny země, aniž by dotyčný členský stát musel prokázat, že daná země představuje dočasné neobchodovatelné riziko; (6) podpora výzkumu a vývoje souvisejícího s koronavirem za účelem řešení současné zdravotní krize ve formě přímých grantů, vratných záloh nebo daňových zvýhodnění. Lze poskytnout bonus na projekty přeshraniční spolupráce mezi členskými státy; (7) podpora na výstavbu a modernizaci testovacích zařízení nezbytných pro vývoj a testování produktů potřebných pro zvládnutí koronavirové nákazy (včetně očkovacích látek, ventilátorů a ochranných oděvů), až po jejich první průmyslové využití. Tato podpora může mít formu přímých grantů, daňových zvýhodnění, vratných záloh a záruk za pokrytí ztrát. Lze poskytnout bonus podnikům, pokud je jejich investice podporována více 1 jedním členským státem a pokud je uzavřena do 2 měsíců od poskytnutí podpory; (8) podpora na výrobu produktů relevantních pro zvládnutí koronavirové nákazy ve formě přímých grantů, daňových zvýhodnění, vratných záloh a záruk za pokrytí ztrát. Lze poskytnout bonus podnikům, pokud je jejich investice podporována více než 1 členským státem a pokud je uzavřena do 2 měsíců od poskytnutí podpory; (9) cílená podpora ve formě odkladu plateb daní a/nebo příspěvků na sociální zabezpečení v případě odvětví, regionů nebo druhů podniků, které jsou pandemií nejvíce zasaženy; (10) cílená podpora v podobě mzdových dotací na zaměstnance určená podnikům působícím v nejvíce postižených odvětvích nebo regionech, které by bez této podpory musely propouštět zaměstnance. Dočasný rámec umožňuje členským státům všechna podpůrná opatření, s výjimkou úvěrů a záruk za tentýž úvěr a úvěrů přesahujících stropy stanovené dočasným rámcem, vzájemně kombinovat. Rovněž členským státům umožňuje kombinovat všechna podpůrná opatření poskytnutá podle dočasného rámce se stávajícími možnostmi poskytování podpory de minimis, a to do výše 25 tis. € během 3 rozpočtových let v případě podniků působících v odvětví zemědělské prvovýroby, 30 tis. € během 3 rozpočtových let v případě podniků působících v odvětví rybolovu a akvakultury a 200 tis. € během 3 rozpočtových let v případě podniků působících ve všech ostatních odvětvích. Členské státy se však mají zavázat k tomu, že zabrání nepatřičné kumulaci podpůrných opatření u stejných podniků a omezí podporu tak, aby odpovídala jejich skutečným potřebám. Dočasný rámec doplňuje další možnosti, které členské státy již mají k dispozici ke zmírnění socioekonomického dopadu koronavirové nákazy v souladu s pravidly EU pro státní podporu. V březnu 2020 přijala Komise sdělení o koordinované ekonomické reakci na koronavirovou nákazu COVID-19, v němž jsou tyto možnosti uvedeny. Členské státy mohou ve prospěch podniků zavést např. obecně aplikovatelné změny, které nespadají do oblasti působnosti pravidel státní podpory (např. odklad platby daní nebo podpora zkrácené pracovní doby ve všech odvětvích). Rovněž mohou podnikům poskytnout náhradu za škodu vzniklou přímo v souvislosti s koronavirovou nákazou (více v příspěvku „Komise přijala dočasný rámec, který členským státům umožní podpořit ekonomiku během šíření nákazy COVID-19“, Vnitřní trh v březnu 2020). Dočasný rámec má platit do konce prosince 2020. Před tímto termínem nicméně Komise v zájmu právní jistoty posoudí, zda jeho platnost není třeba prodloužit.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality