Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2020

09.05.2020
Euroskop

Komise chce pomoci zajistit pracovní místa, Rada schválila opatření na pomoc nejchudším občanům EU, Komise vydala pokyny pro bezpečný návrat na pracoviště

 • EU chce ochránit pracovní místa

 • Rada souhlasila s pomocí pro nejchudší v době koronavirové krize

 • Komise představila nové postupy, jak zajistit zdraví a bezpečnost pracovníků při návratu na pracoviště

Komise chce pomoci zajistit pracovní místa

 • Nástroj SURE má pomoci ochránit pracovní místa tím, že poskytne doplňkovou podporu EU určenou na financování režimů zkrácené pracovní doby a podobných opatření členských států.

 • SURE má podpořit krátkodobé pracovní programy a obdobná opatření, jež mají členským státům pomoci chránit pracovní místa.

 • Podniky budou moci dočasně snížit počet hodin odpracovaných jejich zaměstnanci nebo práci zcela pozastavit a zároveň dostanou od státu podporu příjmu za neodpracované hodiny.

 • Nástroj SURE je pouze jednou součástí komplexní strategie Komise vytvořené na ochranu občanů a zmírnění závažných negativních socioekonomických důsledků pandemie.

 • K překonání krize mají být přesměrovány všechny dostupné strukturální fondy.

Council regulation on the establishment of a European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak (COM(2020)139)

 • Komise 2. 4. 2020 navrhla zřídit nástroj solidarity v hodnotě až 100 mld. € s názvem SURE. Nástroj by měl pomoci pracovníkům udržet si příjmy a podnikům dále fungovat. Rovněž navrhuje, aby k překonání krize způsobené koronavirem byly přesměrovány všechny dostupné strukturální fondy. Podpora má plynout také k zemědělcům a rybářům.

Pozadí

Rozšíření nákazy koronavirem je pro EU velkou zkouškou. Komise se od začátku krize snaží členským státům poskytovat flexibilitu, aby finančně podpořily své systémy zdravotní péče, podniky a pracovníky. EU se snaží jednat tak, aby členským státům mohla pomoci koordinovat, zrychlit a posílit zadávání zakázek na zdravotnické vybavení a soustředit finanční prostředky na vývoj vakcíny a hlavně podporovat evropské hospodářství a zamezit masivnímu propouštění zaměstnanců.

Režimy zkrácené pracovní doby (tzv. kurzarbeit) jsou programy, které mají umožňovat podnikům v hospodářských obtížích dočasně snížit počet hodin odpracovaných jejich zaměstnanci, kteří pak za neodpracované hodiny dostávají veřejnou podporu příjmu. Podobné režimy existují pro náhradu příjmů pro samostatně výdělečně činné osoby. Všechny členské státy již mají určitou formu režimu zkrácené pracovní doby zavedenou.

Mnoho firem v potížích je nuceno dočasně pozastavit nebo podstatně omezit svou činnost i pracovní dobu svých zaměstnanců. Díky tomu, že režimy zkrácené pracovní doby brání zbytečnému propouštění, mohou předejít tomu, aby měl tento dočasný otřes pro ekonomiku a trh práce v členských státech závažnější a dlouhodobější důsledky.

Klíčové a sporné body

Nástroj SURE je nový nástroj, který má poskytnout úvěry ve výši až 100 mld. €. Úvěry mají být založeny na zárukách poskytnutých členskými státy a budou nasměrovány tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. Mají je moci využít všechny členské státy, ale obzvláště důležité budou pro ty, které jsou nejhůře zasaženy. SURE má podpořit krátkodobé pracovní programy a obdobná opatření, jež mají členským státům pomoci chránit pracovní místa, zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, kterým hrozí propuštění či ztráta příjmu. Podniky mají moci dočasně snížit počet hodin odpracovaných jejich zaměstnanci nebo práci zcela pozastavit a zároveň dostanou od státu podporu příjmu za neodpracované hodiny. Osoby samostatně výdělečně činné mají dostat v naléhavé situaci náhradu příjmu.

Finanční pomoc v rámci nástroje SURE bude mít podobu půjčky EU pro členský stát, jenž o podporu požádá. Všechna navrhovaná opatření vycházejí ze stávajícího rozpočtu EU. Komise bude půjčky členským státům financovat z půjček na finančních trzích a bude je poskytovat za výhodných podmínek. Členské státy tak budou moci využít silného úvěrového hodnocení, které EU má, a nízkých výpůjčních nákladů.

Půjčky poskytnuté členským státům v rámci nástroje SURE má podporovat systém dobrovolných záruk členských států poskytnutých EU. To Komisi umožní zvýšit objem půjček, které bude možné členským státům poskytnout. Nástroj začne fungovat, až tyto záruky poskytnou všechny členské státy.

Předpokládaný další vývoj

Nový nástroj bude dočasným opatřením. Jeho trvání a rozsah mají být omezeny na řešení důsledků pandemie koronaviru.

Odkazy

Krátce…

Rada schválila opatření na pomoc nejchudším občanům EU

 • Změny mají otevřít členským státům přístup ke zvýšené míře spolufinancování z rozpočtu EU a umožní jim financovat poskytování ochranných pomůcek pro nejchudší osoby, ale i pro osoby, které jsou do distribuce pomoci zapojeny.

 • Prostředky z FEAD každoročně pomohou přibližně 13 mil. občanů EU.

Rada 22. 4. 2020 přijala nová pravidla, jež mají minimalizovat dopady pandemie COVID-19 na nejchudší občany EU. Díky změnám nařízení č. 223/2014 o fondu pomoci nejchudším osobám (FEAD) mají mít členské státy, partnerské organizace a další zúčastněné subjekty k fondu snazší přístup a mají mít možnost snáze chránit své pracovníky zapojené do distribuce pomoci. Nařízení o FEAD bylo přijato v roce 2014 a zavedlo nový nástroj pro zvládání nejhorších forem chudoby a potravinové nouze, bezdomovectví a materiální deprivace dětí. Kritéria pro určení nejchudších osob, jež pomoc potřebují, stanovují členské státy nebo partnerské organizace s ohledem na místní potřeby. Prostředky dostupné pro tento fond na období 2014–2020 dosahují výše 2,5 mld. € v cenách roku 2011. Prostředky z FEAD každoročně pomohou přibližně 13 mil. občanů EU. Novým aktem je dočasně zavedena možnost spolufinancování z rozpočtu EU až do výše 100 %, přičemž náklady mají být způsobilé i v případech, kdy se dodávky potravin nebo základní materiální pomoci zpozdí nebo kdy jsou operace pozastaveny nebo realizovány neúplně. Výdaje na operace prováděné v rámci reakce na krizi budou považovány za způsobilé od 1. 2. 2020. Kromě toho stanoví nová pravidla poskytnutí potravinové pomoci a základní materiální pomoci prostřednictvím poukázek; výdaje na nákup osobních ochranných pomůcek a vybavení pro partnerské organizace se budou považovat za způsobilé výdaje a některé prvky operačního programu zaměřené na řešení pandemie COVID-19 nebudou vyžadovat schválení Komisí. Hlasování Rady o těchto změnách proběhlo písemným postupem a EP hlasoval 17. 4. 2020. Návrh na změnu nařízení přijala Komise 2. 4. 2020 a Coreper se na změnách nařízení o fondu pomoci nejchudším osobám dohodli 8. 4. 2020. Oproti návrhu Komise nabízel postoj Rady také možnost, aby byly dodávky potravinové pomoci a základní materiální pomoci uskutečňovány prostřednictvím poukázek nejen v elektronické, nýbrž v jakékoli podobě.

Komise vydala pokyny pro bezpečný návrat na pracoviště

 • Zásadní je zajistit, aby se lidé mohli vrátit na bezpečné a zdravé pracoviště.

 • Členské státy EU plánují nebo již uskutečňují postupný návrat zaměstnanců na pracoviště po koronavirové krizi.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 24. 4. 2020 vydala pokyny týkající se návratu na pracoviště. Na počátku koronavirové krize již agentura zveřejnila pokyny pro postup na pracovištích. V nich shromáždila nejdůležitější informace a rady dostupné v souvislosti s šířením koronavirové nákazy. Pro Komisi je zásadní zajistit, aby se lidé mohli vrátit na bezpečné a zdravé pracoviště. Pokyny obsahují odkazy na informace o konkrétních odvětvích a povoláních v jednotlivých zemích. Týkají se několika oblastí: posuzování rizika a vhodná opatření; zapojení pracovníků; péče o nemocné pracovníky; plánování do budoucnosti a zúročení zkušeností; zajištění stálé informovanosti a informace pro odvětví a povolání. K přípravě těchto pokynů přispěl také tripartitní Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Výbor vrchních inspektorů práce. Podle vývoje situace budou pokyny pravidelně aktualizovány na základě spolehlivých informací.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality