Vnitřní trh v červnu 2020

10.07.2020
Euroskop

EU podpořila další podniky v boji proti koronaviru, Re-open má pomoci obnovit cestovní ruch v EU, Poslanci požadují větší pomoc pro cestovní ruch, Rada přijala mimořádná pravidla, jejichž cílem je usnadnit poskytování bankovních úvěrů

 • Komise má připravenou další pomoc pro zasažené podniky

 • Nová platforma má pomoci podpořit cestovní ruch

 • Cestovní ruch potřebuje podle poslanců větší pomoc

 • Rada potvrdila dočasnou úpravu bankovních pravidel

Krátce…

EU podpořila další podniky v boji proti koronaviru

 • Komise podpoří podniky, které by měly bojovat s koronavirovou pandemii.

 • Podpora by měla plynout také podnikům, které se účastníplánu na podporu oživení EU.

Komise 8. 6. 2020 oznámila, že v rámci pilotního nástroje „Accelerator“ Evropské rady pro inovace (ERI) věnovala téměř 166 mil. € 36 podnikům připraveným bojovat s pandemií koronaviru. Kromě toho poskytne přes 148 mil. € podnikům, které chtějí přispět k plánu na podporu oživení Evropy, čímž celkovou investici z programu Horizont 2020 v této fázi zvýší na 314 mil. €. Vybraných 36 podniků, které přispějí k boji proti koronaviru, má pracovat na projektech, např. na rozšíření výroby biodekontaminačních ubrousků, na vývoji systémů monitorování ventilace, které budou záchranářům v reálném čase poskytovat zpětnou vazbu o kvalitě ventilace aplikované pacientovi, na vývoji protilátkové platformy pro léčbu závažných případů infekce a na mnoha dalších. Kromě toho byla 139 podnikům, které se zabývají otázkou koronaviru a kterým již nebylo možné v této fázi finanční prostředky kvůli rozpočtovým omezením poskytnout, udělena nově vytvořená pečeť excelence COVID-19 na důkaz uznání hodnoty jejich návrhu, jež jim má pomoci získat podporu ze strukturálních fondů a jiných zdrojů. Dalších 36 podniků, které jsou připraveny zapojit se do plánu na podporu oživení EU, má pracovat např. na vývoji silnějších a vyšších věží pro větrné turbíny vyrobených z dřevěných modulů, které by mohly razantně snížit náklady na výrobu větrné energie, nebo systému produkce organických hnojiv a řešení na bázi technologie blockchain, které má umožnit udržitelnější recyklační postupy výrobců. V březnu 2020 požádal o podporu z pilotního nástroje Accelerator ERI rekordní počet téměř 4 tis. začínajících podniků a MSP, z nichž více než 1400 přišel s nějakou inovací související se šířením koronaviru. Začínající podniky a MSP, které podporu získaly, pocházejí z 16 zemí, které zahrnují 12 členských států EU, VB a 3 přidružené země.

Re-open má pomoci obnovit cestovní ruch v EU

 • Stránky Re-open EU mají sloužit cestujícím jako snadno přístupný a spolehlivý zdroj informací, díky němuž budou moci plánovat své cesty a vyhnout se na nich rizikům.

 • Platforma Re-open EU je součástí balíku Komise v oblasti cestovního ruchu a dopravy z května 2020, jehož smyslem je obnovit důvěru cestujících v EU.

Komise 15. 6. 2020 spustila internetovou platformu „Re-open EU“, jež má umožnit bezpečné obnovení cestování a cestovního ruchu v celé Evropě. Má poskytovat aktualizované informace o situaci na hranicích a dostupných dopravních prostředcích a službách cestovního ruchu v členských státech. Stránky Re-open EU budou obsahovat i praktické informace, které členské státy poskytnou o cestovních omezeních, opatřeních týkajících se veřejného zdraví a bezpečnosti, jako je omezení fyzického kontaktu nebo nošení roušek, a další užitečné informace o nabídkách v oblasti cestovního ruchu v EU a v jednotlivých členských státech. Díky tomu se budou moci Evropané při plánování dovolené a cestování během léta a v následujícím období zodpovědně a informovaně rozhodovat s ohledem na přetrvávající rizika spojená s koronavirem. Platforma Re-open EU je součástí balíku Komise v oblasti cestovního ruchu a dopravy z května 2020, jehož smyslem je obnovit důvěru cestujících v EU(více v příspěvku „Komise představila pomoc cestovnímu ruchu“, Vnitřní trh v květnu 2020). Nová platforma funguje jako vodítko pro všechny cestující v EU, jelikož shromažďuje aktuální informace od Komise a členských států na jednom místě. Umožní lidem vyhledat si prostřednictvím interaktivní mapy informace týkající se konkrétního členského státu EU, aktuality o situaci v dané zemi i praktické rady. Má být také dostupná prostřednictvím aplikace nebo na internetových stránkách a bude k dispozici ve 24 úředních jazycích EU. Kromě toho platforma obsahuje informace o systémech sponzorských poukazů, které spotřebitelům umožňují, aby vyjádřili podporu svým oblíbeným hotelům a restauracím tím, že zakoupí poukazy na pobyt či jídlo v době po jejich znovuotevření. Má tím napomoci evropskému odvětví pohostinství po zrušení omezení a otevření hranic. Díky sponzorským poukazům mohou podniky překlenout finanční problémy tím, že přesunou poskytnutí služeb na pozdější datum. Částka zaplacená zákazníkem jde přímo poskytovateli služeb.

Poslanci požadují větší pomoc pro cestovní ruch

 • Poslanci požadují větší podporu MSP v rámci cestovního ruchu, které jsou na pokraji bankrotu.

 • EP chce poskytnout podnikům v cestovním ruchu šanci na přežití.

EP 19. 6. 2020 přijal usnesení o dopravě a cestovním ruchu v roce 2020 a v dalších letech. Poslanci požadují další opatření na záchranu odvětví cestovního ruchu a cestovního ruchu EU po krizi COVID-19. Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 587:32:46. Přijatá opatření nejsou dle EP dostatečná k podpoře odvětví, které zaměstnává 22,6 mil. lidí (11,2% celkové zaměstnanosti v EU) a které v roce 2019 přispěly k HDP EU 9,5 %. EP žádá Komisi, aby vydala pokyny, které zajistí rychlý přístup k dostupným finančním prostředkům. Poslanci požadují vyčlenění rozpočtové položky pro udržitelný cestovní ruch ve VFR na období 2021–2027. Poslanci požadují stanovení společných norem a podrobných protokolů pro hygienická a zdravotní screeningová opatření; vývoj systému včasného varování, který varuje turisty před jakýmkoli možným ohrožením zdraví v místě jejich určení; vytvoření osvědčení o bezpečnosti EU pro zařízení a provozovatele, kteří splňují nejvyšší hygienické a bezpečnostní normy; zahájení specializované informační kampaně o cestování a cestovním ruchu, jejímž cílem je podpora cestování v rámci EU, obnovení důvěry v cestování a cestovní ruch během COVID-19 a vzdělávání turistů o zavedených zdravotních a bezpečnostních opatřeních; zajištění bezpečného tranzitu a pohybu mezi zeměmi nebrání jednostranná opatření a dohody mezi jednotlivými členskými státy. EU by měla propagovat a certifikovat ekologické, sociálně odpovědné a ekonomicky zdravé cestování a cestovní ruch. EP chce, aby podpora EU sloužila jako nástroj pro vedení rozvoje infrastruktury a dopravy a cestovního ruchu směrem k udržitelnějším, inovativnějším, odolnějším a vysoce kvalitním produktům a službám. EP podporuje koncepci „bezpečných a inteligentních destinací“.

Rada přijala mimořádná pravidla, jejichž cílem je usnadnit poskytování bankovních úvěrů

 • EU se domnívá, že banky jsou kapitalizovány a dostatečně odolné na to, aby mohly ztlumit důsledky dopadající na podniky zasažené pandemií COVID-19.

 • Bankovní balík stanovuje cílené a výjimečné legislativní změny v nařízení o kapitálových požadavcích (CRR 2).

Rada 24. 6. 2020 schválila dočasnou úpravu bankovních pravidel s cílem maximalizovat schopnost bank půjčovat peníze a podpořit domácnosti a podniky, aby se zotavily z krize způsobené COVID-19. Bankovní balík, který byl přijat, stanoví cílené a výjimečné legislativní změny v nařízení o kapitálových požadavcích č. 575/2013 (CRR 2). Balík, jehož je nařízení součástí, byl představen v dubnu 2020 (více v příspěvku „Bankovní balík Komise má usnadnit poskytování úvěrů domácnostem a podnikům“, Vnitřní trh v dubnu 2020). EP návrh schválil 18. 6. 2020. Tyto změny mají umožnit úvěrovým institucím, aby se prostřednictvím podpory úvěrových toků plně zhostily své úlohy při zvládání hospodářského otřesu, který zapříčinila pandemie COVID-19: Konkrétně se jedná o následující cílené úpravy: (1) Změny minimální výše kapitálu, kterou jsou banky povinny držet v případě úvěrů se selháním v rámci „obezřetnostního jištění“. Preferenční zacházení s úvěry se selháním, které jsou zaručeny vývozními úvěrovými agenturami, má být zejména rozšířeno na další ručitele z veřejného sektoru v souvislosti s opatřeními zaměřenými na zmírnění hospodářského dopadu pandemie COVID-19; (2) Prodloužení přechodných opatření týkajících se provádění mezinárodního účetního standardu IFRS 9 o 2 roky: To bankám umožní zmírnit potenciální nepříznivý dopad pravděpodobného nárůstu opravných položek bank na očekávané úvěrové ztráty; (3) Dočasné opětovné zavedení obezřetnostního filtru pro expozice státních dluhopisů, který zmírní dopad současné volatility finančních trhů na veřejný dluh; (4) Větší pružnost pro orgány dohledu za účelem zmírnění nepříznivých dopadů extrémní volatility trhu pozorované během pandemie COVID-19, zejména vyloučením „překročení“, která se vyskytla v letech 2020 a 2021 v interních modelech bank pro tržní rizika; (5) Cílené změny výpočtu pákového poměru (tj. poměru mezi kapitálem a expozicemi bank) a odložení zavedení kapitálové rezervy k pákovému poměru o 1 rok na leden 2023; (6) Přechodná opatření pro expozice vůči vládám členských států a centrálním bankám denominované v měně jiného členského státu s cílem podpořit možnosti financování v členských státech, které nejsou členy eurozóny, a zmírnit tak důsledky pandemie COVID-19; a (7) dřívější zavedení určitého opatření na snížení kapitálových požadavků pro banky podle CRR 2, zejména pokud jde o preferenční zacházení s některými úvěry zajištěnými důchody nebo platy a s jejich úvěry na podporu malých a středních podniků a infrastruktury, čímž se podpoří tok úvěrů určených důchodcům, zaměstnancům a podnikům a na investice do infrastruktury.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality