DOPORUČENÍ: Vnější politika EU vůči Africe z perspektivy ČR

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o vnější politice EU vůči Africe z perspektivy ČR, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

  • Česká zahraniční politika by měla udržet svůj proaktivní přístup. Na národní úrovni je vhodné iniciovat a podporovat širší celospolečenskou debatu o českých prioritách ve vztazích s Afrikou, posilovat jednotlivé ambasády v Africe a prohlubovat mezirezortní spolupráci. Na evropské úrovni by česká diplomacie měla prohlubovat stávající a budovat nová partnerství s ostatními členskými státy na bázi sdílených priorit. Ve vztazích s Afrikou je pak nutné budovat vzájemně výhodná partnerství, která budou reflektovat strategické priority obou stran
  • Čína se v uplynulých dvou dekádách stala jedním z hlavních aktérů v Africe. I přesto platí, že EU je nadále zdaleka největším obchodním, investičním i rozvojovým partnerem Afriky. Přidanou hodnotou EU proti jiným partnerům je dlouhodobé partnerství, zaměření na udržitelnost projektů a přenos technologií a know-how. EU by nadále měla posilovat výše uvedené aspekty svých rozvojových aktivit a současně zvýšit své úsilí přibudování pozitivní image v Africe tak, aby aktivity měly nejen velký dopad, ale také velkou viditelnost. EU by v daném kontextu neměla rezignovat na své hodnoty a spolupráce by měla probíhat na více úrovních včetně soukromého, neziskového a veřejného sektoru, akademické sféry i diaspory.
  • Zásadním tématem spolupráce v nadcházejících dekádách bude otázka změny klimatu a adaptace Afriky na ni. Dopady změny klimatu(spolu s demografickými faktory) mohou zapříčinit ekologickou migraci. Klíčové je posílení integrovaného přístupu, který propojí bezpečnostní aktivity s problematikou udržitelného rozvoje a klimatickou politikou. Tento přístup musí přinést ucelená holistická řešení v podobě velkých programů, v jejichž rámci budou realizovány jednotlivé projekty založené na porozumění sociálního kontextu, podpoře lokálních komunit a podpoře lidského rozvoje.
  • Jedním z hlavních témat euro-afrických vztahů je a bude problematika nelegální migrace. Z pohledu Evropské unie i České republiky je klíčové řešit migraci přímo v zemích původu, a to jak z pohledu ex ante řešení(bezpečnostní spolupráce, ekonomický rozvoj, posilování místních institucí, zvyšování životní úrovně, boj s nelegální migrací),tak z pohledu ex post(rychlé navracení nelegálních migrantů do zemí původu). Je nicméně nutné tato řešení realizovat ve spolupráci s africkými partnery, včetně pobídek ve formě rozvojové pomoci či vízové politiky.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality