Webinář představil fungování nového programu InvestEU

29.03.2021
Úřad vlády, foto Pixabay

Generální ředitelství Evropské komise pro hospodářské a finanční záležitosti (DG ECFIN) uspořádalo 18. března interaktivní webinář k zahájení programu InvestEU, jehož cílem bylo představení tohoto nového nástroje. Účastníci měli také možnost pokládat otázky k tématu. Hlavním hostem akce byl komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni.

Program InvestEU, jehož rozpočet pochází částečně z nástroje EU nové generace (NGEU) a částečně z víceletého finančního rámce, je schopen poskytnout zásadní podporu pro obnovu evropských ekonomik po pandemii. Zároveň a v souladu se svými původními cíli zajišťuje silné zaměření investorů na střednědobé a dlouhodobé politické priority EU, jako je Zelená dohoda pro Evropu, evropský investiční plán zelené dohody a strategie formování evropského digitální prostoru.

Základní informace o programu představili zástupci z generálního ředitelství Komise DG ECFIN – Giorgio Chiarion Casoni (InvestEU and financial institutions), Alina Tanasa, (Investment programmes management) a Kristine Kozlova (InvestEU governance and advisory). K tématu „úloha partnerů v rámci realizace projektů“ vystoupili Jean Christophe Laloux z Evropské investiční banky (EIB), dále Charlotte Ruhe z Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a za národní banky promluvil Krzysztof Senger (Polsko, Rozvojová banka Gospodarstwa Krajowego – BGK).

InvestEU – hnací motor plánu obnovy

Program InvestEU je hlavním prvkem plánu obnovy. Fond InvestEU kombinuje 13 centrálně řízených finančních nástrojů EU a Evropský fond pro strategické investice (EFSI) do 1 nástroje.

Program InvestEU staví na úspěšném modelu Investičního plánu pro Evropu a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), který mobilizoval více než 500 miliard EUR. Program InvestEU si klade za cíl v období 2021-27 poskytnout další podporu investicím, inovacím a vytváření pracovních míst v Evropě a to prostřednictvím více než 370 miliard EUR – dalších investic využívajících záruku rozpočtu EU.

InvestEU tak představuje fond se silnou finanční kapacitou a jednotným souborem koherentních požadavků, který platí během celého finančního cyklu ve prospěch konečných příjemců a finančních zprostředkovatelů. Díky své centralizované povaze je InvestEU schopen plnit politické cíle EU, minimalizovat překrývání a zajišťovat synergie. Program InvestEU je jedinečným způsobem vhodný k dlouhodobému financování společností a na podporu politik EU při zotavení z hluboké hospodářské a sociální krize.

V současné krizi není alokace zdrojů na trhu plně efektivní a vnímané riziko významně zhoršuje tok soukromých investic. InvestEU poskytne EU klíčové dlouhodobé financování, podpoří soukromé investice na podporu udržitelného zotavení z pandemie koronaviru a pomůže vybudovat zelenější, digitálnější a odolnější evropskou ekonomiku.

Hlavní oblast podpory

Fond InvestEU je tržní nástroj založený na poptávce, který podporuje 4 „okna“ se zaměřením na investice.

• Udržitelná infrastruktura tzn. financování projektů v oblasti udržitelné energie, digitální konektivity, dopravy, oběhového hospodářství, vody, odpadu, další infrastruktury životního prostředí

Výzkum, inovace a digitalizace tzn. financování projektů v oblasti výzkumu a inovací, převádění výsledků výzkumu na trh, digitalizace průmyslu, rozšiřování větších inovativních společností, umělá inteligence

• Malé a střední podniky tzn. usnadnění přístupu k financování malým a středním společnostem, malým společnostem se střední tržní kapitalizací (kapitálová podpora pro malé a střední podniky, které byly negativně ovlivněny krizí Covid-19)

• Sociální investice a dovednosti tzn. financování projektů v oblasti dovedností, vzdělávání, odborné přípravy, sociálního bydlení, škol, univerzit, nemocnic, sociálních inovací, zdravotní péče, dlouhodobé péče a přístupnosti, mikrofinancování, sociálního podnikání, integrace migrantů, uprchlíků a zranitelných osob atd.


InvestEU Advisory Hub – poradenství a asistence

InvestEU Advisory Hub je koncipován jako centrální vstupní bod pro předkladatelské projekty a zprostředkovatele, kteří hledají poradenskou podporu a technickou pomoc týkající se centrálně spravovaných investičních fondů EU. Centrum spravované Evropskou komisí a financované z rozpočtu EU spojuje předkladatele projektů a zprostředkovatele s poradními partnery, kteří přímo spolupracují a pomáhají projektům dosáhnout fáze financování. InvestEU Advisory Hub doplňuje Fond InvestEU podporou identifikace, přípravy a rozvoje investičních projektů v celé Evropské unii. Společně s portálem InvestEU – nástrojem EU pro hledání shody online se tak jedná o posílení evropského investičního a obchodního prostředí.

Hlavní principy programu InvestEU

  • Jednotný program: jednotné nařízení a dohoda s prováděcími a poradními partnery, přímý přístup k záruce EU otevřený více partnerům;
  • politicky orientovaný přístup: čtyři tematická okna politiky, garantována rozpočtová záruka, synergie se strukturálními fondy a RRF, harmonizovaná pravidla s ostatními nástroji.

Alokace ve výši 26 mld EUR/rozpočtová záruka EU předpokládá mobilizaci částky přesahující 372 mld EUR dalších investic v celé Evropě, z nichž 30 % přispívá k plnění cílů v oblasti klimatu.

Členské státy mohou do InvestEU poskytnout další prostředky z RRF/nástroje pro oživení a odolnost. V rámci ZÁRUKY EU musí být dodrženy podmínky: musí se jednat o řešení špatné investiční situace, podpora bude poskytována pouze konečným příjemcům, kteří jsou považováni za ekonomicky životaschopné, nesmí být narušena hospodářská soutěž na vnitřním trhu a musí být v souladu s pravidly státní podpory. Má být získán pákový efekt a multiplikační efekt, mobilizující globální investice přesahující velikost záruky. Fungování záruky v rámci členského státu: prostřednictvím EIB (75 %) a národní rozvojové banky (25% alokace prostředků).

Aktuálně stále probíhají jednání s EIB Group o záručních a poradenských dohodách, probíhá navazování partnerství se skupinou EIB z pozice národních rozvojových bank, je připravována finální dohoda o portfoliu finančních produktů, které mají být implementovány. Komunikace probíhá i s EIF (portfolio záruční produkty, akciové produkty).

K úspěchu realizace projektů a čerpání prostředků z programu InvestEU je nutný flexibilní přístup, a je nutné zdůraznit zásadní úlohu národních rozvojových bank (ČMZRB).

Více informací můžete najít na portále věnovaném nástroji InvestEU, který bude také sloužit jako jednotné kontaktní místo tzv. one-stop-shop, jedinečný vstupní bod pro zúčastněné strany a zájemce o program InvestEU. Portál sdružuje investory a předkladatele projektů a poskytuje snadno přístupnou a uživatelsky přívětivou databázi investičních příležitostí dostupných v EU.

Autor: Světlana Máčalová, Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek