Sada nástrojů pro učitele, jak učit své žáky o dezinformacích


Petr Pospíšil, Euroskop, 23.4.2021

Evropská komise publikovala vzdělávací pomůcku, která umožňuje učitelům pomocí interaktivního vzdělávacího programu naučit své žáky rozpoznat nebezpečí představované dezinformacemi na internetu a sociálních sítích. Sada nástrojů přispívá k mediální gramotnosti žáků, nabádá je ke kritickému přístupu k informacím i k tomu, aby k ověřování zpráv nabádali svoje vrstevníky a další lidi ve svém okolí.

Výukové materiály zahrnují brožuru pro učitele a prezentaci obsahující celou řadu odkazů na videa aj. Díky výukovému materiálu žáci nejen pochopí rozsah hrozby představované dezinformacemi, ale zejména získají cenný návod k tomu, jak se dezinformacím bránit. Hlavní cílovou skupinu výukového materiálu představují mladí lidé v rozmezí 15-18 let a program zahrnující i praktické cvičení je koncipován tak, aby pokryl 1-2 vyučovací hodiny.

Během první hodiny učitelé žákům přednesou prezentaci představující úvod do problematicky dezinformací. Pro ilustraci promítnou i videa o konkrétních případech, na které prezentace odkazuje. Tento úvod pomůže žákům uvědomit si, jaké nebezpečí dezinformace představují a jakou formu mohou mít. Prezentace uvádí i aktuální příklady konspiračních teorií souvislosti s koronavirem či problematikou 5G sítí.

Prezentace vysvětlí, jak dezinformace fungují a jak je nejlépe poznat

Následně během prezentace studenti pochopí, na jakém principu dezinformace fungují a jaké cíle sledují. Tvůrcům dezinformačního obsahu jde o vyvolání strachu a nejistoty, narušení důvěry k oficiálním institucím a podlomení evropských hodnot. Sociální sítě díky svému dosahu a nástrojům umožňujícím rychlé sdílení mají potenciál riziko dezinformací znásobit, i proto během prezentaci žáci na vlastní oči uvidí, jakou podobu dezinformace právě na těchto platformách získávají.

Důležitá součást prezentace je souhrn rad a doporučení, jak na dezinformace nejvhodněji reagovat. Je třeba kriticky přistupovat k ověřování obsahu, kanálu sdělení, autora, zdrojů i obrázků. Doporučené chování na sociálních sítích v momentě, kdy je uživatel konfrontován se zdánlivě překvapivou informací, lze vystihnout pokynem „Přemýšlejte, než budete sdílet!“

Žáci v menších skupinách pracují s konkrétními praktickými příklady

Po obecném úvodu o dezinformacích, který zabere první vyučovací hodinu, přijde na řadu práce v menších skupinkách. Každá skupina zpracuje jednu z případových studií, zodpoví otázky k diskuzi a odprezentuje přidělenou případovou studii ostatním spolužákům. Vyučující mohou využít jako případové studie i jiná témata mimo ta, navržená v příručce. Na závěr učitel spolu s žáky celé téma dezinformací shrne.

Sadu nástrojů k výuce o dezinformacích, včetně brožury pro učitele a prezentace, naleznete na této internetové stránce, kde všechny materiály můžete stáhnout.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek