ČLÁNEK: Závěry a implementace výstupů Konference o budoucnosti Evropy

S ohledem na nedávné oficiální ukončení Konference o budoucnosti Evropy (dále jen Konference) se debata kulatého stolu Národního konventu o EU zaměří na závěry a implementaci výstupů této iniciativy. Diskutovat se budou 3 otázky, které definoval odborný garant kulatého stolu, Institut pro evropskou politiku Europeum.

Konference představovala jedinečnou příležitost pro evropské občany zapojit se do diskuzí o budoucnosti Evropské unie prostřednictvím digitální platformy, která byla vytvořena za účelem zapojení co největšího počtu lidí. Platformu nakonec navštívilo celkem 5 milionů občanů, přičemž 50 000 účastníků se do debaty zapojilo aktivně. Výstupem Konference je závěrečná zpráva, obsahující 49 návrhů a více než 320 opatření, která byla při závěrečném ceremoniálu v Den Evropy 9. května 2022, předána předsedkyni Evropského parlamentu Robertě Metsolaové.

Konferenci však provázelo již od počátku několik výzev – např. rozdílný přístup k informování o zahájení Konference na národní úrovni, vypuknutí pandemie covidu-19, relativně nízký počet zapojených občanů, zájem médií nebo otázky ohledně implementace výstupů občanských panelů. Právě tyto výzvy nutí k diskuzi o úspěchu celé Konference. Nyní je klíčové zajistit úspěšnou implementaci výstupů.

Způsoby docílení větší pozornosti občanů a médií k závěrům Konference

Informovanost občanů o konání Konference a následné oživení diskuze ohledně doporučení plynoucích z občanských diskuzí mělo být jedním z hlavních úkolů předsednického tria – Francie, Česká republiky a Švédska. Nicméně Francii se kvůli domácím prezidentským volbám a válce na Ukrajině příliš nepodařilo zvýšit povědomí o Konferenci mezi občany EU. Zviditelnění výstupů Konference je tedy příležitostí především pro české a švédské předsednictví. Pro Českou republiku je tato příležitost však výhodná, neboť řada závěrečných doporučení je v souladu s prioritami českého předsednictví.

Základem pro zlepšení komunikace a větší zapojení občanů do iniciativ by měly být především konkrétní výstupy Konference, na které bude v budoucnu dále navazováno. Z tohoto důvodu již nyní zaznívají názory mluvící o trvalém zachování diskuzních platforem s občany, přičemž pro posílení komunikace v rámci České republiky se nabízí také možnost rozšířit aktivity regionálních Eurocenter, které mají již více než 15letou tradici.

Zajištění úspěšné implementace výstupů Konference

Základem úspěšné implementace výstupů Konference je nalezení politické shody napříč členskými státy i evropskými institucemi ohledně konečných výsledků celé této iniciativy, přičemž klíčovou částí bude implementace doporučení občanů a výkonné rady Konference. Z občanských výstupů totiž jasně vyplývá, že minimálně jistá část občanů si přeje být zahrnuta do rozhodovacích procesů, přičemž případné nevyvození závěrů z výstupů by mohlo vést k ohrožení reputace celé EU.

Z důvodů širokého tematického záběru Konference bude v následujících měsících důležité zaměřit se nejprve na doporučení týkající se konkrétních politik, které mají podporu napříč politickými zástupci i veřejností a potenciál k implementaci v krátkém časovém horizontu. Avšak Unie by neměla být paralyzována ani při implementaci výstupů, které vyvolávají rozpory mezi členskými státy, jako je např. revize zakládajících Smluv, se kterou aktuálně nesouhlasí 13 členských států, včetně České republiky.

Vhodné využívání aspektů Konference i po jejím ukončení a role České republiky v této oblasti

Po ukončení Konference je jasně patrné, že tato iniciativa přinesla několik prvků, které vytvářejí příležitosti, jak občanům nejen přiblížit fungování EU, ale zároveň je zapojit do rozhodovacích procesů na evropské úrovni. Konkrétním odkazem Konference by tedy mohlo být zachování strukturovaných konzultací s občany na evropské i národní úrovni, přičemž k těmto diskuzím by mohla být využívána digitální platforma.

V zájmu České republiky by mělo být také prioritou ještě účinnější zapojení organizací občanské společnosti do vývoje politiky na úrovni EU, neboť evropská agenda je tématem pouze omezeného počtu organizací. Na druhou stranu zde působí již od roku 2014 stálá platforma Národního konventu o EU, která tyto diskuze umožňuje. Zároveň by mohla Česká republika podporovat nejen vertikální propojení organizací sídlících v Bruselu, ale především horizontální propojení mezi organizovanou občanskou společností a občany samotnými.

V neposlední řadě se Konference také snažila docílit zapojení občanů již od věku 16 let, neboť větší zapojení mládeže do diskuzí o evropských tématech je klíčové pro budoucnost celé EU.

Autorka shrnutí: Kateřina Zýková

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality