Ohlédnutí za akcí Ostrava udržitelně

Dne 21. listopadu 2023 se na Černé louce v Ostravě uskutečnila řada přednášek rozdělená do tří debatních panelů zaměřených na téma udržitelnosti a Green Dealu.

V prvním panelu se Izabela Grundová z Evropské komise věnovala klíčovým otázkám týkajících se Green Dealu. Jedním z hlavních témat byla souvislost mezi koncentrací CO2 a globálním oteplováním. Grundová zdůraznila potřebu celosvětové snahy o udržení stabilní průměrné teploty a diskutovala o cílech Green Dealu, včetně snížení emisí do roku 2030 o 15 % oproti roku 1990. Zmiňovala také plán Fit for 55, který se snaží dosáhnout ambiciózních cílů do roku 2030. Dále diskutovala o výzvách, které přináší klimatická neutralita do roku 2050 a představila další klimatické iniciativy, jako je Evropský klimatický pakt a Evropská adaptační strategie. Na Izabelu Grundovou pak navázala Pavla Cvachovcová z Ministerstva pro životní prostředí s přednáškou o udržitelném rozvoji. Účastníky seznámila s třemi hlavními pilíři udržitelného rozvoje: ekonomický, environmentální a sociální, Cíli udržitelného rozvoje a dále pak podrobněji zaměření na Českou republiku a jak si vede s Agendou 2030. Obecně si vede ČR velmi dobře, mezi všemi zeměmi je osmá v dosaženém pokroku v plnění Cílů udržitelného rozvoje. Dalším tématem bylo zapojení veřejnosti, zejména prostřednictvím Evropského týdne udržitelného rozvoje a dalších iniciativ. Cvachovcová také diskutovala o projektu „Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě“ zaměřeném na aktualizaci strategických dokumentů udržitelného rozvoje v ČR. Následovalo pár slov o projektu „Spravedlivá transformace“ a diskuze s účastníky týkající se vnímání cílů udržitelnosti veřejností a realističnost dosažení stanovených cílů.

Ve druhém panelu se Jan Horák z odboru strategického rozvoje magistrátu města Ostravy zaměřil na městské plánování a jakou roli v něm udržitelnost hraje. Horák představil strategický plán Ostravy 2017-2023 FajnOVA, kdy se povedlo dokončit více než 40 projektů a iniciativ, konkrétněji byly zmíněny např. MAPPA!!!, což je městský ateliér prostorového plánování a architektury, Bikesharing nebo Expat Centre, tedy centrum pro podporu a pomoc cizincům v Ostravě. Dále také věnoval část přednášky strategickému plánu 2030, kdy se chce město soustředit především na mladé obyvatele a vytvořit místo pro co nejlepší bydlení. FajnOVA spustil v roce 2023 dotazník, o tom, jak jsou obyvatele města, ale i návštěvníci spokojeni se životem v Ostravě, případně jak by si představovali ideální město. Během jednoho měsíce se zapojilo úctyhodných 5200 lidí. Také byla znovu spuštěna pocitová mapa, která měla ukázat, na jakých místech se lidí v Ostravě cítí dobře a na jakých spíše hůře. Po Janu Horákovi vystoupila Kristýna Kočová z organizace Kreativní Praha. Kočová vyprávěla o tom, jak se dostala k tomuto projektu a následně představila samotnou organizaci, jejíž posláním je rozvíjet kulturu a podporovat kulturní a kreativní odvětví. Dále také hovořila o projektech, na kterých se Kreativní Praha podílela. Jedním z nich je vytvoření místa pro setkávání a kulturní i komunitní aktivity, jelikož mnohdy takové funkce městský prostor nenabízí. Heslem organizace je, že kultura je investice.

Jan Horák – FajnOva

Třetí panel byl vyhrazen pro projekty a iniciativy místních skupin. Představitelé neziskové organizace Karvina Sustainably, která se zabývá udržitelností na Karvinsku, ale i v zahraničí, uvedli řadu projektů, mezi ně patří např. „Children of Sustainability“, úkolem je zvýšit povědomí dětí o hlavních konceptech udržitelnosti, nebo „Growing Green Children“, jehož cílem je prohloubit vztah dětí s přírodou. Děti ve školce se interaktivně učí o ekosystémech, klimatické změně či suchu. Tato nezisková organizace také zprostředkovává výměnu mládeže v rámci Erasmus+. V srpnu tohoto roku proběhla výměna mládeže v Karviné. Cílem bylo rozšířit znalosti o tom, jak snižovat individuální uhlíkovou stopu. Dalším vystupujícím byla představitelka Černé louky, která nám ukázala, jak se Černá louka angažuje v udržitelnosti. Výstaviště projevuje snahu směřovat k „zelené“ budoucnosti prostřednictvím nejrůznějších aktivit, ať už se jedná o zavedení moderních technologií pro úsporu energie, včelí domky „Beatles“, odstranění nevzhledných a neekologických reklamních panelů či pořádání akcí spojených s udržitelností. Jedná se např. o Diskuzní fórum na téma ekologizace dopravy MSK „E-mobililta“ nebo Festival udržitelné módy „ReFashion“, kde probíhají swapy, kreativní dílny, módní přehlídky, prezentace nebo třeba hrabárna. Cílem tohoto festivalu je upozornit na oděvní průmysl, který je jedním z největších znečišťovatelů planety. Posledními účinkujícími byli studenti Slezského gymnázia Opava, kteří představili svou iniciativu Emise prostřednictvím krátkého filmu o neudržitelném vytápění. Emise se zabývá především propagací čistého ovzduší a světelným znečištěním. Studenti stojí za mnoha projekty, které město Opava vyslyšelo. Z iniciativy studentů vzniká nová část Opavy „Stromovka“, která má být vystavěna v udržitelném směru. Také ukázali svůj přístup k informování veřejnosti prostřednictvím brožur. Jejich projekt sbírá řadu českých i mezinárodních ocenění a vystupuje pravidelně v médiích. Následně proběhla diskuze s účastníky, kde padl např. dotaz, co dělat s odpady, které není možné spálit v kotli.

Studenti Slezského gymnázia Opava

Eurocentrum Ostrava plánuje i další akce, které souvisejí s tématem udržitelného rozvoje a také se těší na spolupráci s účinkujícími.

Sdílet tento příspěvek