DOPORUČENÍ: Odolnost dodavatelských řetězců v kontextu strategie Global Gateway

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu Odolnost dodavatelských řetězců v kontextu strategie Global Gateway, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

1.Při implementaci Global Gateway by měl být kladen co nejvyšší důraz na její zásady a na vytváření rovnocenných a oboustranně prospěšných partnerství se třetími zeměmi. Pozitivní efekt může přinést ekonomická diplomacie a větší zapojení zastupitelských úřadů v partnerských zemích.

2. Spolupráci s Čínou není nutné apriori odmítat, pokud se týká oblastí společného zájmu, u nichž lze Čínu označit v souladu se sdělením Komise z roku 2019 „EU-China: a strategic outlook“ za partnera k diskuzi. U čínských projektů v rámci iniciativy Belt and Road je vhodné monitorovat negativní trendy a strategické závislosti ve vztahu ke třetím zemím, jejichž vzniku je v případě strategie EU třeba předcházet.

3. Podpora strategických sektorů EU by měla být rozvíjena ve spolupráci s hodnotově blízkými partnery (nikoli na bázi uzavírání trhu EU), přičemž součástí transparentního přístupu by měla být také komunikace s partnery v rámci WTO ještě před přijetím konkrétních opatření. Cílem CZ PRES pro projednávání Aktu o čipech by mělo být dosažení obecného přístupu v Radě, který zohlední mj. obavy podniků z nadměrné administrativní zátěže.

4. CZ PRES by mělo klást důraz nejen na bezpečnost fyzických dodavatelských řetězců, ale také na digitální odolnost, přenos know how a podporu elektronického obchodu.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality