Doprava v červnu 2022

Rada podporuje postupné zavádění inteligentních dopravních systémů, Rada chce větší stabilitu osobních lodí typu ro-ro, Podle Komise ČD a ÖBB porušily antimonopolní pravidla

  • Rada souhlasí s digitalizací v dopravním sektoru
  • Ro-ro lodě mají být přísnější pravidla pro zajištění stability, souhlasí Rada
  • ČD hrozí pokuta za údajné porušení antimonopolních pravidel

Krátce…

Rada podporuje postupné zavádění inteligentních dopravních systémů

  • Rada souhlasí s návrhem Komise na posílení inteligentních dopravních systémů.
  • Rada však klade důraz na postupné zavádění a pravomoci členských států.

Rada 2. 6. 20222 přijala obecný přístup k návrhu Komise o inteligentních dopravních systémech. Návrh je součástí balíku předloženého Komisí v prosinci 2021 (více v příspěvku „Komise představila balík zelených návrhů v oblasti dopravy”, Doprava v prosinci 2021). Směrnicí o inteligentních dopravních systémech se řídí poskytování inteligentních dopravních systémů na síti TEN-T. Novelizace směrnice o inteligentních dopravních systémech má zajistit zpřístupnění některých údajů v síti TEN-T v digitálním formátu reflektujíc nové možnosti včetně vzniku aplikací pro mobilitu. Směrnice má nyní pokrývat i multimodální informační služby, služby rezervací a prodeje jízdenek, komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou a automatizovanou mobilitu. Rada požaduje postupné zavádění systémů a posiluje postavení členských států při rozhodování o podmínkách provádění nových povinností, zejména pokud jde o určení zeměpisné působnosti a plánování údajů a služeb, které mají být poskytovány. Jakmile EP přijme svůj postoj, může být zahájen trialog.

Rada chce větší stabilitu osobních lodí typu ro-ro

  • Rada souhlasí s návrhem Komise na zpřísnění požadavků na stabilitu lodí typu ro-ro.
  • Narozdíl od Komise chce o 2 měsíce prodloužit lhůtu na 14 měsíců.

Rada 2. 6. 2022 přijala postoj k návrhu směrnice o požadavcích na stabilitu osobních ro-ro lodí. Má dojít k zpřísnění požadavků na stabilitu lodí sloužících na řadě námořních tras za účelem osobní mobility v rámci jednotlivých členských států, mezi různými členskými státy i mezi členskými státy a třetími zeměmi. K návrhu změn dochází i v souvislosti se ztroskotáním trajektu „Estonia“. Návrh reflektuje aktualizované mezinárodní bezpečnostní normy Mezinárodní námořní organizace (IMO). Tyto nové mezinárodní normy se však jeví zástupcům EU jako nedostatečné z hlediska požadavků na nová malá plavidla, které již v EU platí, a proto návrh zachovává rovnocennou úroveň požadavků na bezpečnost jako ve stávajících unijních předpisech. Na rozdíl od Komise Rada požaduje prodloužení lhůty pro provedení o 2 měsíce na 14 měsíců.

Podle Komise ČD a ÖBB porušily antimonopolní pravidla

  • České dráhy čelí podezření, že záměrně s OBB chtěli znesnadnit rozšíření společnosti Regiojet.
  • Pokud by k tomu Komise dospěla, může udělit pokutu až 10 % ročního celosvětového obratu.

Komise 10. 6. 2022 oznámila českému a rakouskému železničnímu podniku zaslání prohlášení o námitkách vůči porušení antimonopolních pravidel. Toho se měly ČD a ÖBB dopustit tím, že na trhu s použitými osobními železničními vagony uzavřely tajná ujednání s cílem narušit hospodářskou soutěž na trhu osobní železniční dopravy. Komise předběžně zjistila, že mezi lety 2012–2016 se ČD a ÖBB účastnily kolektivního bojkotu, jehož cílem bylo udržet si své postavení na trhu a bránit rozšíření společnosti RegioJet jak v ČR, tak na mezinárodní železniční trase mezi Prahou a Vídní. Komise zejména zastává předběžný názor, že ČD a ÖBB se dohodly na ztížení přístupu společnosti RegioJet k použitým vozům ÖBB pro dálkovou osobní dopravu. Aby společnost RegioJet nemohla tyto vozy získat, koordinovaly České dráhy a ÖBB své kroky s cílem bojkotovat prodej použitých vozů ÖBB společnosti RegioJet. Pokud Komise poté, co strany uplatní své právo na obhajobu, dospěje k závěru, že existují dostatečné důkazy o protiprávním jednání, může přijmout rozhodnutí zakazující toto jednání a uložit pokutu až do výše 10 % ročního celosvětového obratu dané společnosti.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality