Informační společnost v červnu 2022

Rada přijala mandát k jednání o 2 návrzích na zlepšení výměny informací, Komise přivítala posílený kodex zásad proti dezinformacím

  • Výměna informací při trestné činnosti by měla být efektivnější
  • Komise vítá pokračování kodexu zásad proti dezinformacím

Krátce…

Rada přijala mandát k jednání o 2 návrzích na zlepšení výměny informací

  • Rada přijala mandáty k jednání o návrhu týkajícím se elektronické výměny informací v případech terorismu a o návrhu na zřízení platformy pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů v zájmu posílení boje proti přeshraniční trestné činnosti.
  • Tyto návrhy jsou součástí pokračujícího úsilí o modernizaci a digitalizaci přeshraniční justiční spolupráce, která má státním zástupcům a soudcům usnadnit výměnu informací a postavit před soud rostoucí počet pachatelů trestné činnosti a teroristů, jejichž působení má přeshraniční rozměr.

Rada 9. 6. 2022 přijala mandáty k jednání o návrhu týkajícím se elektronické výměny informací v případech terorismu a o návrhu na zřízení platformy pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů v zájmu posílení boje proti přeshraniční trestné činnosti. Tyto návrhy jsou součástí pokračujícího úsilí o modernizaci a digitalizaci přeshraniční justiční spolupráce, která má státním zástupcům a soudcům usnadnit výměnu informací a postavit před soud rostoucí počet pachatelů trestné činnosti a teroristů, jejichž působení má přeshraniční rozměr. V současné době sdílejí členské státy s Eurojustem informace o případech souvisejících s terorismem, a to prostřednictvím různých kanálů. Tyto informace jsou poté zahrnuty do evropského justičního protiteroristického rejstříku, což je technicky zastaralý systém, který neumožňuje řádnou křížovou kontrolu informací. Cílem návrhu je tyto nedostatky odstranit a umožnit Eurojustu hrát silnější a aktivnější úlohu při podpoře koordinace a spolupráce mezi vnitrostátními orgány, které vyšetřují a stíhají teroristické trestné činy. Podle navrhovaných pravidel by měly muset členské státy poskytnout Eurojustu informace o všech trestních vyšetřováních týkajících se teroristických trestných činů, jakmile budou tyto případy postoupeny justičním orgánům. Návrh má: (1) vytvářet moderní digitální systém správy případů, který tyto informace uchovává a umožňuje jejich křížovou kontrolu, (2) umožňovat Eurojustu lépe odhalovat vazby mezi nadnárodním vyšetřováním a stíháním v oblasti terorismu a aktivně informovat členské státy o zjištěných vazbách, (3) vytvářet bezpečný digitální komunikační kanál mezi členskými státy a Eurojustem a (4) zjednodušovat spolupráci se třetími zeměmi tím, že styčným státním zástupcům vyslaným do Eurojustu poskytuje přístup k systému správy případů. Společné vyšetřovací týmy jsou týmy vytvořené pro konkrétní trestní vyšetřování a na omezenou dobu. Mají je zřizovat příslušné orgány 2 nebo více členských států, s případnou účastí dotčených třetích zemí, za účelem společného řízení přeshraničních vyšetřování. Rámec společného vyšetřovacího týmu umožňuje jeho členům přímou výměnu důkazů, aniž by bylo nutné použít tradiční postupy justiční spolupráce. Navrhovaná platforma má zjednodušit každodenní koordinaci a řízení společných vyšetřovacích týmů, zajistit výměnu a dočasné uchovávání operativních informací a důkazů a zaručit bezpečnou komunikaci a sledovatelnost důkazů. Měla by být přístupná prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení a má zahrnovat centralizovaný informační systém a propojení mezi tímto systémem a příslušnými IT nástroji, které společné vyšetřovací týmy používají. Využívání platformy by mělo být důrazně podporováno, ale zůstane dobrovolné. Návrhem, vývojem a provozem této platformy bude pověřena eu-LISA, Agentura EU pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Jednání s EP o těchto návrzích budou zahájena, jakmile EP přijme svůj postoj.

Komise přivítala posílený kodex zásad proti dezinformacím

  • Komise přivítala posílení kodexu zásad proti dezinformacím.
  • Zpřísněný kodex vychází z 1. kodexu zásad z roku 2018, který byl celosvětově považován za průkopnický rámec.
  • Mezi 34 signatáři patří velké online platformy, zejména Meta, Google, Twitter, TikTok a Microsoft, ale i řada dalších subjektů.

Komise 16. 6. 2022 přivítala zveřejnění posíleného kodexu zásad boje proti dezinformacím. Celkem 34 signatářů, jako jsou platformy, technologické společnosti a organizace občanské společnosti, se při revizi kodexu řídilo pokyny Komise z roku 2021 s přihlédnutím k poznatkům získaným během pandemie COVID-19 a ruské válečné agrese na Ukrajině. Zpřísněný kodex vychází z 1. kodexu zásad z roku 2018, který byl celosvětově považován za průkopnický rámec (více v příspěvku „EU posiluje opatření proti dezinformacím”, Informační společnost v prosinci 2018). Nový kodex obsahuje rozsáhlé a konkrétní závazky v boji proti dezinformacím pro platformy i celé odvětví a má představovat další krok k vytvoření transparentnějšího, bezpečnějšího a důvěryhodnějšího online prostředí. Podpisem kodexu zásad boje proti dezinformacím z roku 2018 se subjekty z daného odvětví společně a dobrovolně zavázaly bojovat proti dezinformacím. Kodex, jenž je základem strategie EU proti dezinformacím, se osvědčil jako účinný nástroj k omezení šíření dezinformací na internetu (i během volebních období), který dokáže rychle reagovat na krize, jako je koronavirová pandemie a válka na Ukrajině. V návaznosti na vyhodnocení 1. období používání kodexu, které provedla, Komise zveřejnila v květnu 2021 podrobné pokyny, jak by měl být kodex posílen, v nichž upozornila na nedostatky kodexu z roku 2018 a navrhla řešení ke zvýšení jeho účinnosti (více v příspěvku „Komise předložila pokyny k boji proti dezinformacím”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v květnu 2021). Signatáři kodexu z roku 2018 i nejrůznější noví signatáři, kteří se účastnili přepracování závazků a opatření, spolupracovali na zpřísnění kodexu tak, aby jeho znění reagovalo na nové výzvy, které dezinformace představují pro společnost. Spolu s nedávno schváleným aktem o digitálních službách a připravovaným právním aktem o transparentnosti a cílení politické reklamy je posílený kodex zásad zásadní složkou souboru nástrojů, jimiž Komise disponuje v boji proti šíření dezinformací v EU (více v příspěvku „Komise navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru”, Informační společnost v prosinci 2020, v příspěvku „Komise představila nové předpisy pro politickou reklamu, volební práva a financování politických stran”, Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2021 a v příspěvku „Instituce dosáhly dohody v zájmu bezpečnějšího online prostředí”, Informační společnost v dubnu 2022). Mezi 34 signatáři patří velké online platformy, zejména Meta, Google, Twitter, TikTok a Microsoft, ale i řada dalších subjektů: menší nebo specializované platformy, online reklamní průmysl, společnosti zabývající se reklamními technologiemi, ověřovatelé faktů, zástupci občanské společnosti či subjekty nabízející specifické odborné znalosti a řešení pro boj proti dezinformacím. Účelem zpřísnění kodexu je odstranit nedostatky předchozího kodexu prostřednictvím silnějších a podrobněji vymezených závazků a opatření na základě poznatků z praxe získaných v minulých letech. Nový kodex obsahuje konkrétně tyto závazky: (1) širší účast: kodex není určen pouze velkým platformám, ale vztahuje se také na řadu různých subjektů, které se podílejí na zmírňování šíření dezinformací, přičemž další signatáři se mohou připojit, (2) omezení finančních pobídek k šíření dezinformací zajištěním toho, aby šiřitelé dezinformací neměli příjmy z reklamy, (3) doplnění nových forem manipulativního chování, jako jsou falešné účty, boty nebo škodlivé realistické fotomontáže, tzv. deep fakes, (4) zlepšení postavení uživatelů, kteří získávají lepší nástroje k rozpoznání, pochopení a označování dezinformací, (5) rozsáhlejší ověřování faktů ve všech zemích i jazycích EU a spravedlivé odměňování ověřovatelů faktů za jejich práci, (6) zajištění transparentnosti politické reklamy, aby uživatelé dokázali politickou reklamu snadno rozpoznat podle lepšího označení a informací o sponzorech, výdajích na reklamu a o době, po kterou reklama běží, (7) více podpory pro výzkumné pracovníky, kteří získají lepší přístup k datům platforem, (8) hodnocení dopadu kodexu prostřednictvím silného monitorovacího rámce a pravidelného podávání zpráv platformami o plnění závazků a (9) zřízení centra pro transparentnost a pracovní skupiny k získání jednoduchého a transparentního přehledu o provádění kodexu, aby obstál i v budoucnu a nadále plnil svůj účel. V neposlední řadě má být tento kodex považován za kodex chování podle aktu o digitálních službách s cílem zmírnit rizika plynoucí z dezinformací pro velmi velké online platformy. Signatáři budou mít 6 měsíců na to, aby splnili závazky a opatření, k nimž se zavázali. Počátkem roku 2023 mají předložit Komisi své 1. zprávy o provádění. S ohledem na rady odborníků a podporu ze strany skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA) a Evropského střediska pro sledování digitálních médií (EDMO) by měla Komise pravidelně posuzovat pokrok dosažený při provádění kodexu na základě podrobných kvalitativních a kvantitativních zpráv, které signatáři podají. Zřízená pracovní skupina by měla sledovat, vyhodnocovat a přizpůsobovat závazky s ohledem na technologický, společenský, tržní a legislativní vývoj. Pracovní skupina uspořádala 1. zahajovací schůzi. Měla by se scházet podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality