Spotřebitelé v červnu 2022

Instituce dosáhly předběžné politické dohody o jednotné nabíječce, Rada přijala postoj k novým pravidlům pro spotřebitelské úvěry

  • Jednotná nabíječka v EU dohodnuta
  • Je potřeba aktualizovat směrnici o spotřebitelských úvěrech, souhlasí Rada

Krátce…

Instituce dosáhly předběžné politické dohody o jednotné nabíječce

  • Cílem předmětné směrnice je zavést jednotný nabíjecí port pro širokou škálu elektronických zařízení.
  • Jednotná nabíječka má usnadnit život spotřebitelům díky harmonizaci nabíjecích rozhraní a technologií rychlého nabíjení a přispět také ke snížení objemu elektronického odpadu.
  • S novou směrnicí se pro širokou škálu elektronických zařízení má zavést povinný nabíjecí port typu USB-C.

Rada a EP 7. 6. 2022 dosáhly předběžné politické dohody o návrhu směrnice o jednotné nabíječce. Cílem navrhované směrnice je zavést jednotný nabíjecí port pro širokou škálu elektronických zařízení. Jednotná nabíječka má usnadnit život spotřebitelům díky harmonizaci nabíjecích rozhraní a technologií rychlého nabíjení a přispět také ke snížení objemu elektronického odpadu. S novou směrnicí se pro širokou škálu elektronických zařízení má zavést povinný nabíjecí port typu USB-C. To znamená, že všechny tyto přístroje bude možné nabíjet stejnou nabíječkou (více v příspěvku „Komise navrhuje jednotnou nabíječku pro elektronická zařízení”, Spotřebitelé v září 2021 a v příspěvku „Rada přijala postoj k jednotné nabíječce pro elektronická zařízení”, Spotřebitelé v lednu 2022). Aby každý spotřebitel bezpečně věděl, jaké zařízení si pořizuje, spolunormotvůrci se rozhodli pro zavedení piktogramu, který má jasně informovat o tom, zda je nové zařízení nabízeno s nabíječkou, a dále štítku s dalšími podrobnostmi ohledně výkonnosti nabíjení. Cílem návrhu směrnice je navíc systematicky umožňovat spotřebitelům nákup nových přístrojů buď s nabíječkou, nebo bez ní. To by mělo přispět ke snížení objemu elektronického odpadu spojeného s výrobou, přepravou a likvidací nabíječek. Možnost povinného zavedení tohoto odděleného prodeje má Komise posoudit 4 roky po vstupu směrnice v platnost. Nová pravidla mají být v případě většiny přístrojů provedena do 24 měsíců po vstupu směrnice v platnost. Nová pravidla se vztahují na širokou škálu elektronických zařízení, jako jsou: (1) mobilní telefony, (2) tablety a čtečky, (3) digitální fotoaparáty a herní konzole, (4) sluchátka, náhlavní soupravy a přenosné reproduktory, (5) bezdrátové myši a klávesnice a (6) mobilní navigační zařízení. Tato nová pravidla by se navíc po 40 měsících od vstupu směrnice v platnost měla vztahovat i na všechny notebooky. Spotřebitelé využívají čím dál více bezdrátového nabíjení, přestože tato technologie zatím není u všech přístrojů harmonizována. Aby se tato technologie mohla rozvíjet na trhu většiny přístrojů, měla by Komise na základě technologického vývoje usilovat o harmonizaci bezdrátového nabíjení elektronických zařízení, jakož i o interoperabilitu. Dnešní předběžnou dohodu musí schválit Rada a EP. 

Rada přijala postoj k novým pravidlům pro spotřebitelské úvěry

  • Revidovanou směrnicí se má rušit a nahrazovat stávající směrnice o úvěrových smlouvách, která byla přijata v roce 2008. 
  • Revize směrnice o spotřebitelských úvěrech má na úrovni EU modernizovat a posilovat ochranu spotřebitele při přijímání těchto úvěrů.
  • Revidovaná směrnice má podporovat finanční vzdělávání a dluhové poradenství a poskytovat pevnější rámec pro posuzování toho, zda bude spotřebitel schopen úvěr splatit.

Rada se 9. 6. 2022 dohodla na postoji k revizi směrnice o spotřebitelských úvěrech. Revidovanou směrnicí se má rušit a nahrazovat stávající směrnice č. 48/2008 o úvěrových smlouvách, která byla přijata v roce 2008. Od té doby však došlo na trhu spotřebitelských úvěrů vlivem rostoucí digitalizace evropské ekonomiky k významným změnám. Vznikly nové produkty a nové subjekty, které úvěry nabízejí rychlejšími a jednoduššími způsoby. Změnily se také preference spotřebitelů – lidé stále více nakupují online, zejména v důsledku nedávné krize způsobené pandemií. Spolu s přezkumem nařízení o obecné bezpečnosti výrobků je návrh směrnice o spotřebitelských úvěrech součástí Nové agendy pro spotřebitelezahájené v listopadu 2020, jejímž cílem je aktualizovat celkový strategický rámec spotřebitelské politiky EU (více v příspěvku „Komise představila nový program pro spotřebitele”, Spotřebitelé v listopadu 2020 a v příspěvku „Komise navrhla revizi pravidel spotřebitelských úvěrů a bezpečnosti výrobků”, Spotřebitelé v červnu 2021). Revize směrnice o spotřebitelských úvěrech má na úrovni EU modernizovat a posilovat ochranu spotřebitele při přijímání těchto úvěrů. Má za cíl zejména prosazovat odpovědnost a transparentnost všech, kdo spotřebitelské úvěry poskytují, například zajištěním toho, aby byly informace o úvěrech prezentovány jasným a srozumitelným způsobem a byly přizpůsobeny digitálním zařízením. Ve snaze chránit spotřebitele před nezodpovědnými úvěrovými praktikami, které by mohly vést k nadměrnému zadlužení, má směrnice podporovat finanční vzdělávání a dluhové poradenství a poskytovat pevnější rámec pro posuzování toho, zda bude spotřebitel schopen úvěr splatit. Návrh Komise výrazně rozšiřuje okruh produktů, které budou muset přísnější pravidla pro poskytování úvěrů splňovat. Zahrnuje například drobné půjčky nižší než 200 €, úvěry nabízené prostřednictvím platforem skupinového financování nebo produkty typu „kup teď, zaplať později“. Mandát Rady však navrhuje některé produkty z působnosti směrnice vyloučit z toho důvodu, že rámec stanovený směrnicí pro ně není vhodný. Vylučuje přímé skupinové financování (crowdfunding), neboť ustanovení návrhu směrnice neumožňuje podle Rady pokrýt všechny aspekty tohoto typu financování, zejména ochranu spotřebitele coby věřitele. Dále vyřazuje za určitých podmínek odložené platby a debetní karty s odloženou splatností, které jsou spíše důsledkem platebních zvyklostí. Rada rovněž z působnosti směrnice vyjímá nájemní nebo leasingové smlouvy, u nichž nájemce nemá povinnost nebo možnost danou věc koupit. Pro některé úvěrové produkty, které nově do působnosti navrhované směrnice spadají, ale jsou považovány za méně rizikové, navrhuje mandát Rady u některých pravidel nepovinnou částečnou odchylku. Tento režim má umožňovat přizpůsobit předsmluvní informace, požadavky ohledně reklamy a ustanovení o předčasném splacení v případě těchto produktů: (1) úvěry nižší než 200 €, (2) úvěry ve formě možnosti přečerpání (tj. použití více peněz, než je na účtu), které musí být splaceny do 3 měsíců, (3) úvěrové smlouvy bez úroků a dalších poplatků a (4) úvěrové smlouvy na dobu ne delší než 3 měsíce a se zanedbatelnými náklady. Aby mohli spotřebitelé nabídky úvěrů rychle porovnat, navrhuje Rada sloučit všechny formuláře s předsmluvními informacemi, které jim musí být předkládány. V zájmu větší přehlednosti pak text ukládá, že klíčové informace by měly být uvedeny na 1. straně. Ostatní změny, které Rada provedla, mají posílit právní jistotu a patří k nim vyjasnění ohledně posuzování úvěruschopnosti, stanovení lhůty pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, povinnost chránit spotřebitele před nepřiměřenými sazbami, zpřesnění týkající se udělování oprávnění k činnosti a v neposlední řadě též sankce. Následovat bude jednání s EP.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality