Veřejné zdraví v červnu 2022

EU prodloužila platnost digitálního certifikátu EU COVID o rok, Instituce se předběžně dohodly o novém nařízení EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách

 • Platnost certifikátu se prodloužila z technických důvodů
 • V reakci na pandemii bylo přijato nové nařízení.

EU prodloužila platnost digitálního certifikátu EU COVID o rok

 • Rada a EP dosáhly předběžné politické dohody o prodloužení platnosti nařízení, kterým se zavádí digitální certifikát EU COVID.
 • Stávající nařízení o digitálním certifikátu EU COVID bylo přijato v červnu 2021 a je v platnosti od července 2021.
 • Prodloužením platnosti nařízení se má zajistit, aby cestující z EU i cestující ze třetích zemí připojených k tomuto systému certifikátů mohli i nadále používat svůj digitální certifikát EU COVID pro cestování v rámci EU v členských státech, kde jsou tyto cestovní certifikáty vyžadovány.
 • Rada poté prodloužila platnost zmíněného řízení.

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2021/953 on a framework for the issuance, verification and 

acceptance of interoperable COVID-19 vaccination, test and recovery certificates (EU 

Digital COVID Certificate) to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic
(COM(2022)50)

 • Rada a EP 13. 6. 2022 dosáhly předběžné politické dohody o prodloužení platnosti nařízení č. 953/ 2021, kterým se zavádí digitální certifikát EU COVID. Rada poté 29. 6. 2022 prodloužila platnost zmíněného řízení.

Pozadí

Stávající nařízení o digitálním certifikátu EU COVID bylo přijato v červnu 2021 a je v platnosti od července 2021. Komise v březnu 2022 navrhla prodloužit digitální certifikát EU COVID o 1 rok.

Klíčové a sporné body

Rada a EP se dohodly na prodloužení platnosti nařízení, kterým se zavádí digitální certifikát EU COVID. Jedná se o nástroj, jenž významně přispěl k zajištění volného pohybu osob během pandemie. Platnost nařízení, kterým se uvedený digitální certifikát zavádí, bude prodloužena o 1 rok, tedy do 30. 6. 2023. Prodloužením platnosti nařízení se má zajistit, aby cestující z EU i cestující ze třetích zemí připojených k tomuto systému certifikátů mohli i nadále používat svůj digitální certifikát EU COVID pro cestování v rámci EU v členských státech, kde jsou tyto cestovní certifikáty vyžadovány. Pokud to epidemiologická situace dovolí, může být uvedené nařízení zrušeno i dříve.

Kromě prodloužení platnosti nařízení se spolunormotvůrci rovněž dohodli na:

 • povinnosti Komise předložit do 31. 12. 2022 podrobnou zprávu. K této zprávě by případně mohly být připojeny legislativní návrhy umožňující nově posoudit, zda je – v závislosti na vývoji epidemiologické situace – třeba používání certifikátu zrušit či naopak zachovat,
 • upřesnění, že v certifikátu o očkování by měly být uvedeny všechny podané dávky bez ohledu na to, ve kterém členském státě byly lidé očkováni,
 • možnosti vydávání certifikátů o zotavení na základě antigenního testu,
 • rozšíření škály povolených antigenních testů používaných pro získání certifikátu COVID-19 a
 • možnosti vydávání certifikátů o očkování osobám, jež se účastní klinických hodnocení.

Předpokládaný další vývoj

Nyní bude jeho platnost prodloužena do 30. 6. 2023. Uvedené pozměňující nařízení, které bylo přijato, vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku EU.

Odkazy

Krátce…

Instituce se předběžně dohodly o novém nařízení EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách

 • Rada a EP dosáhly shody ohledně návrhu nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách. 
 • Nové nařízení má posilovat připravenost, dozor, posuzování rizik, včasné varování a reakce EU a členských států v případě přeshraničních zdravotních hrozeb.

Rady a EP 23. 6. 2022 dosáhly shody ohledně návrhu nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách. Nové právní předpisy týkající se přeshraničních zdravotních hrozeb mají stanovit několik opatření k posílení rámce pro připravenost na krize, včetně zavedení plánu EU pro boj proti zdravotním krizím a pandemiím a vnitrostátních plánů vypracovaných členskými státy. Návrh nařízení je součástí rozsáhlejšího souboru návrhů týkajících se zdravotní unie. Soubor, který Komise předložila v listopadu 2020, se skládá ze 3 legislativních návrhů: kromě návrhu nařízení o přeshraničních zdravotních hrozbách zahrnuje rovněž posílený mandát pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (více v příspěvku „Komise podnikla první kroky pro vznik evropské zdravotní unie”, Veřejné zdraví v listopadu 2020). Revize mandátů EMA i ECDC již byla dokončena (více v příspěvku „Rada přijala revizi mandátu EMA”, Veřejné zdraví v lednu 2022). Tento soubor byl doplněn zřízením nového Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) v září 2021 (více v příspěvku „Komise zřizuje úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA)”, Veřejné zdraví v září 2021). Jeho úkolem je zajistit dodávky lékařských protiopatření před zdravotní krizí a během ní. Plán EU má obsahovat ustanovení týkající se výměny informací mezi EU a členskými státy, včasného varování a řízení rizik. Plány členských států budou obsahovat podobné informace. Při vypracovávání svých vnitrostátních plánů budou členské státy spolupracovat mezi sebou i s Komisí s cílem zajistit soudržnost svého plánu s plánem EU. Má tak vzniknout soudržný a sdílený rámec pro připravenost a reakci na krize. Na základě navrhovaného nařízení by měla moci Komise rovněž uznat existenci mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví na úrovni EU, čímž se spustí mechanismy pro sledování nedostatku léčivých přípravků nebo se aktivuje podpora ze strany ECDC. Instituce se dohodly, že by Výbor pro zdravotní bezpečnost (HSC) by měl při provádění nařízení o přeshraničních zdravotních hrozbách hrát úlohu při koordinaci činností Komise a členských států. Rovněž rozhodly, že výbor může přijímat stanoviska a pokyny k opatřením reakce v zájmu prevence a kontroly zdravotních hrozeb. Pokud bude HSC o přijetí svých pokynů hlasovat, mělo by o hlasování rozhodnuto ⅔ většinou. Rada a EP se rovněž dohodly, že: (1) Komise usnadní zátěžové testy s cílem zajistit fungování plánu připravenosti a reakce EU a plán podle potřeby aktualizuje; (2) na základě informací poskytnutých členskými státy vypracuje Komise zprávy o plánování jejich reakce na zdravotní krize. Přehled doporučení obsažených ve zprávě bude zveřejněn; a (3) Komise a členské státy by měly moci společně zadávat veřejné zakázky na lékařská protiopatření. Rozhodnutí členských států účastnit se těchto zakázek bude přijato na základě předem poskytnutých informací a za podmínek stanovených vzájemnou dohodou s Komisí. Rada a EP nyní budou muset formálně přijmout nové nařízení, než vstoupí v platnost.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality