Energie v listopadu 2022

Komise chce urychlit povolování OZE, Rada souhlasí, Komise představila parametry mechanismu cenové korekce plynu na burze

  • Komise chce dočasně zkrátit povolovací procesy u vybraných technologií OZE
  • Konkrétní parametry automatické korekce cen plynu na burze představeny

Krátce…

Komise chce urychlit povolování OZE, Rada souhlasí

  • Mají se zkrátit lhůty u solárních zařízení, modernizace zařízení na výrobu energie z OZE a tepelných čerpadel
  • Má jít o mimořádné dočasné opatření s cílem urychlit plán REPowerEU.

Komise 9. 11. 2022 předložila návrh dočasného mimořádného nařízení Rady, které má urychlovat realizaci plánu REPowerEU a ukončení závislosti na ruských fosilních palivech. Jedná se o urychlení zavádení výroby energie z OZE. Návrh reaguje na výzvu Evropské rady z října 2022 ke zkrácení povolovacích postupů a zvýšení tempa zavádění OZE. Nařízení má platit po dobu 1 roku, než členské státy provedou aktuálně projednávanou směrnici o obnovitelných zdrojích energie (více v příspěvku „Komise představila plán REPowerEU“, Energie v květnu 2022 a v příspěvku „Členské státy navrhují upravit plán REPower EU”, Energie v říjnu 2022) Navrhované nařízení se zaměřuje na konkrétní technologie a typy projektů, u nichž je největší pravděpodobnost jejich rychlého zavedení a nejmenší dopad na životní prostředí, tj. solární zařízení na budovách, modernizace zařízení na výrobu energie z OZE a tepelná čerpadla. Podle návrhu by zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů byla považována za zařízení převažujícího veřejného zájmu. Rada návrh Komise 24. 11. 2022 potvrdila. Délka povolovacího řízení u solárů nemá překročit 3 měsíce, u modernizace zařízení na výrobu energie z OZE max. 6 měsíců a u tepelných čerpadel do výkonu 50 MW 1 měsíc. Nařízení bude platné podle finálního rozhodnutí po dobu 18 měsíců a poté Komise přezkoumá, zda je vhodné jeho platnost prodloužit.

Komise představila parametry mechanismu cenové korekce plynu na burze

  • Komise rozpracovala obecný návrh na mechanismus cenové korekce plynu na burze.
  • Stanovila konkrétní cenu i podmínky pro jeho aplikaci.

Komise 22. 11. 2022 představila detaily předloženého návrhu na implementaci mechanismu cenové korekce plynu na burze, který Komise zveřejnila v říjnu 2022 a téhož měsíce se jimi zabývali i členské státy (více v příspěvku „EU chystá 3. balík opatření proti vysokým cenám energií a podporu digitalizace energetiky, Členské státy navrhují upravit plán REPower EU”, Energie v říjnu 2022). Komise chce zavést dočasný dynamický cenový limit pro virtuální uzel tzv. Title Transfer Facility na hlavní evropské burze a dočasný cenový collar nebo pásmo, jež by zabránily extrémnímu prudkému nárůstu cen na trzích s deriváty v průběhu dne. Mnoho smluv o dodávkách plynu v Evropě je indexováno podle hlavní evropské burzy pro obchodování s plynem TTF, která již přesně neodráží cenu transakcí s LNG v rámci EU. Do března 2023 má být vypracována nová cenová referenční hodnota pro LNG ve spolupráci s agenturou ACER. Extrémně prudký téměř dvoutýdenní nárůst cen, k němuž v srpnu 2022 došlo, dle Komise výrazně poškodil evropské hospodářství a měl vedlejší dopady na ceny elektřiny a zvýšení celkové inflace. Komise navrhuje zabránit opakování takové situace dočasným a konkrétně zaměřeným nástrojem pro automatické zásahy na trzích s plynem v případě extrémního nárůstu cen plynu. Bezpečnostní cenový strop má být nastaven na 275 € pro měsíční deriváty TTF. Mechanismus by byl aktivován automaticky, pokud by byly splněny obě následující podmínky: (1) vypořádací cena derivátu TTF s plněním v následujícím měsíci je po 2 týdny vyšší než 275 € a (2) ceny TTF jsou o 58 € vyšší než referenční cena LNG po dobu 10 po sobě jdoucích obchodních dnů během 2 týdnů. Mechanismus může být aktivován od 1. 1. 2023. Aby se přispělo k předcházení problémům s bezpečností dodávek, je cenový strop omezen pouze na 1 produkt futures (měsíční TTF), takže účastníci trhu mají být stále schopni uspokojovat poptávku a nakupovat plyn na spotovém a mimoburzovním trhu. Aby se zajistilo, že se poptávka po plynu nebude zvyšovat, návrh rovněž vyžaduje, aby členské státy do 2 týdnů od aktivace mechanismu korekce trhu oznámily, jaká opatření přijaly ke snížení spotřeby plynu a elektřiny. Po schválení navrhovaného nařízení Rady chce Komise aktivovat výstrahu pro povinné úspory plynu v rámci opatření přijatých v červenci 2022 (více v příspěvku „Členské státy chtějí snížit spotřebu plynu o 15 %”, Energie v červenci 2022). Mechanismus má být deaktivován buď automaticky nebo na základě rozhodnutí Komise. Rada 24. 11. 2022 projednala i další návrhy Komise předložené v rámci říjnového balíku. Rámcově se dohodla na mimořádných opatřeních týkajících se solidarity či společných nákupů plynu, jejich schválení ovšem ještě bude následovat.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality