Hospodářská soutěž v listopadu 2022

Rada schválila pravidla pro boj proti zahraničním subvencím 

  • Mezera v právních předpisech, která nedostatečně sledovala zahraniční subvence narušující vnitřní trh, by měla být vyřešena

Krátce…

Rada schválila pravidla pro boj proti zahraničním subvencím 

  • Rada s konečnou platností schválila nařízení o zahraničních subvencích.
  • Nařízení se zabývá narušeními trhu způsobenými subvencemi, které třetí země poskytují podnikům působícím na vnitřním trhu EU.
  • Má stanovovat procesní pravidla pro účely prošetření těchto subvencí v souvislosti s velkými spojeními podniků a nabídkami v rámci rozsáhlých veřejných zakázek. 

Rada 28. 11. 2022 schválila s konečnou platností pravidla pro boj proti zahraničním subvencím narušujícím vnitřní trh. Za účelem řešení stávající mezery v právních předpisech týkající se zahraničních subvencí na vnitřním trhu předložila Komise v květnu 2021 návrh nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Nařízení o zahraničních subvencích se zabývá narušeními trhu způsobenými subvencemi, které třetí země poskytují podnikům působícím na vnitřním trhu EU. Má stanovovat procesní pravidla pro účely prošetření těchto subvencí v souvislosti s velkými spojeními podniků a nabídkami v rámci rozsáhlých veřejných zakázek. Tímto způsobem má taktéž nařízení obnovit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi všemi společnostmi působícími na vnitřním trhu – evropskými i mimoevropskými. V současné době podléhají subvence poskytované členskými státy pravidlům státní podpory, ale neexistuje žádný unijní nástroj pro kontrolu obdobných subvencí poskytovaných třetími zeměmi. K vyřešení této otázky tak nařízení o zahraničních subvencích stanoví rámec, který by měl Komisi umožnit přezkoumat jakoukoli hospodářskou činnost, která je příjemcem subvence ze strany třetí země prováděna na vnitřním trhu. Nařízení navrhuje 3 nástroje, které může Komise k prošetření finančních příspěvků orgánu veřejné správy ze třetí země použít: (1) 2 nástroje předběžného schvalování, umožňující zajištění rovných podmínek pro nejvýznamnější fúze a nabídky v rámci rozsáhlých veřejných zakázek a (2) obecný nástroj pro šetření trhu, umožňující prošetření všech dalších situací na trhu, jakož i spojování podniků a veřejných zakázek menšího rozsahu. Společnosti budou muset fúze a akvizice oznámit Komisi, pokud 1 ze zúčastněných stran dosáhne v EU obratu alespoň 500 mil. € a zahraniční finanční příspěvek činí alespoň 50 mil. €. V případě nabídek ve veřejných zadávacích řízeních je prahová hodnota pro zadávání zakázek stanovena na nejméně 250 mil. €. Pokud podnik nedodrží pravidla pro oznamování, bude mít Komise možnost uložit pokuty a danou transakci přezkoumat, jako by byla oznámena. Obecně platí, že (až na případné výjimky) bude mít Komise právo prošetřit zahraniční subvence, které byly poskytnuty až 5 let před vstupem nařízení v platnost, pokud tyto subvence narušují vnitřní trh po vstupu nařízení v platnost. Obdobně jako v rámci unijních pravidel státní podpory Komise po zjištění existence zahraniční subvence a narušování hospodářské soutěže ověří vyváženost. Ověření vyváženosti je nástroj umožňující posoudit pozitivní i negativní účinky zahraniční subvence. Pokud negativní účinky převáží nad pozitivními, bude mít Komise právo uložit nápravná opatření, včetně strukturálních a nestrukturálních nápravných opatření a vrácení zahraniční subvence, nebo přijmout závazky dotčených podniků k nápravě narušení způsobeného zahraniční subvencí. Rada schválila postoj EP, a legislativní akt je tudíž přijat. Posléze bude nařízení vyhlášeno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost 20. dnem po tomto vyhlášení.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality