Zemědělství a rybolov v listopadu 2022

Komise řeší dostupnost hnojiv v EU i ve světě, Komise chce podpořit využívání řas v EU

  • Dostupnost i potravinová bezpečnost v souvislosti s hnojivy je v ohrožení, řeší Komise
  • Řasy mají nevyužitý potenciál v EU

Krátce…

Komise řeší dostupnost hnojiv v EU i ve světě

  • Komise volá po zajistění udržitelnosti hnojiv a omezení závislosti na vstupech.
  • Jedním z cílů je nahradit minerální hnojiva dovážená z Ruska a Běloruska.

Komise 9. 11. 2022 zveřejnila sdělení, ve kterém se zabývá významem hnojiv pro potravinovou bezpečnost a současně negativním dopadem ruské invaze na Ukrajinu na jejich cenu s ohledem na závislosti výroby hnojiv na zemním plynu. Sdělení navazuje také na iniciativu k celkové odolnosti a udržitelnosti potravinových systémů v souladu se sdělením o o zajištění potravinového zabezpečení, strategií „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a plánem REPowerEU (více v příspěvku „Komise představila plán REPowerEU“, Energie v květnu 2022 a v příspěvku „Členské státy navrhují upravit plán REPower EU”, Energie v říjnu 2022). V rámci snahy zachovat udržitelnou výrobu hnojiv v EU a omezit závislost na vstupech, jako jsou minerální hnojiva, představuje tyto osvědčené postupy: v případě zavedení nouzových přídělů na dodávky zemního plynu zajistit trvalý přístup výrobců plynu k zemnímu plynu; cílená finanční podpora; větší transparentnost trhu (nové středisko Komise pro sledování trhu s hnojivy); udržitelné zemědělské postupy a odborná příprava; více organických hnojiv vyráběných z recyklovaného odpadu apod. (tj. nahrazení těch minerálních); přechod na ekologičtější hnojiva (vodík z OZE a biomethan pro výrobu amoniaku) a diverzifikace obchodu (alternativní dodavatelé mimo Rusko a Bělorusko). Komise usiluje i o celosvětové potravinové zabezpečení zejména s ohledem na zranitelné země, mj. prostřednictvím přístupu „tým Evropa” reagovat na globální nedostatek potravin, spolupráce s vybranými partnery EU (připojení se k tzv. Globální výzvě pro hnojiva), zvýšení transparentnosti celosvětového trhu, podpory řešení potřeb v oblasti platební bilance, zamezení vývozním omezením obchodu s hnojivy v rámci WTO, zajištění hladkého průběhu celosvětového obchodu se zemědělsko-potravinářskými produkty a posílení humanitární potravinové pomoci EU.

Komise chce podpořit využívání řas v EU

  • Řasy mají v EU velký potenciál rozvoje, přesto je v EU v počáteční fázi.
  • Očekává se využití v oblasti potravin, kosmetiky, léčiv a výroby energie.

Komise 15. 11. 2022 přijala sdělení s názvem „Na cestě k silnému a udržitelnému odvětví řas v EU“, jehož ambicí je využití potenciálu řas v EU. EU je jedním z největších dovozců produktů z mořských řas na světě a očekává se nárůst poptávky, zejména pokud jde o potraviny, kosmetiku, léčiva a výrobu energie. Navzdory velkému potenciálu je odvětví mořských řas v Evropě stále v počáteční fázi a zaměřuje se především na sklizeň mořských řas ve volné přírodě, a nikoli na jejich pěstování v rámci akvakultury. Sdělení obsahuje 23 opatření vedoucí k rozvoji silného, udržitelného a regenerativního odvětví, které dokáže uspokojit rostoucí poptávku v EU. Jedná se mj. o vytvoření nového souboru nástrojů pro pěstitele řas, usnadnění přístupu do mořského prostoru, určení optimálních lokalit pro pěstování mořských řas a začlenění jejich pěstování a víceúčelového využití moří do územních plánů námořních prostor, vypracování norem pro složky a kontaminující látky u řas a pro biopaliva z řas, posouzení tržního potenciálu, účinnosti a bezpečnosti materiálů na bázi řas pro použití v hnojivech, prozkoumání trhu v odvětví řas a navržení mechanismů stimulujících trh na podporu přenosu technologií z oblasti výzkumu na trh, financování pilotních projektů zaměřených na změnu profesní dráhy a podpora inovativních MSP, provádění studií a organizace diskusí s cílem získat lepší znalosti mj. o možnostech zmírňování změny klimatu pomocí mořských řas a o fungování mořských řas jako propadů modrého uhlíku a stanovení maximální úrovně kontaminujících látek a jodu v řasách, podpora vytváření nových a zdokonalených systémů zpracování řas, nových metod produkce a systémů pěstování řas a podpora akcí zaměřených na zvyšování povědomí a analýza dostupnosti údajů týkajících se řas. Na realizaci opatření bude Komise spolupracovat s Radou a EP. Do konce roku 2027 vypracuje Komise zprávu hodnotící pokrok při provádění tohoto sdělení.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality