Úspěchy českého předsednictví – prosinec

Prosinec byl posledním měsícem českého předsednictví. Dokončovala se veškerá práce, kterou předsednictví 1. července započalo. U většiny legislativních návrhů, které měli čeští vyjednavači a diplomati na stole, se podařilo dosáhnout dohody, u zbytku dosáhli pokroku v jednáních, na kterém budou dále stavět Švédové, kteří v lednu 2023 přebírají předsednickou štafetu. Mezi nejvýznamnější prosincové úspěchy patřilo schválení finanční pomoci pro Ukrajinu ve výši 18 miliard eur a přijetí devátého balíku sankcí vůči Rusku, cenový strop na plyn nebo dohoda na nejvýznamnějších návrzích z klimatického balíčku Fit for 55.

Finální legislativní dohody

18 miliard eur pro Ukrajinu

Rada EU odsouhlasila pomoc Ukrajině ve výši 18 miliard eur. Peníze bude válkou zasažená země čerpat v příštím roce ve formě půjček s desetiletým odkladem splácení. Prostředky bude moci okamžitě využít na obnovu kritické infrastruktury a poválečnou rekonstrukci.

Devátý balíček sankcí vůči Rusku 

Kvůli pokračujícím ruským útokům na území Ukrajiny uvalí EU na Rusko další sankce. Týkají se například vývozu leteckých motorů, motorů dronů nebo dalších technologií, které by mohlo Rusko při agresi využít. Omezující opatření se týkají i více než 150 subjektů, které obchodují s chemickými látkami nebo vybavením pro noční vidění a rádiovou navigaci.

Cenový strop na plyn

Na osmé Radě pro energetiku se ministři shodli na dočasném korekčním mechanismu, který zabrání nadměrným výkyvům cen plynu. Zároveň zajistí přijatelné ceny pro domácnosti a firmy a neohrozí dodávky plynu do EU ani stabilitu finančních trhů.

Dohoda o emisních povolenkách, rezervě tržní stability a sociálním klimatickém fondu 

Čeští vyjednavači během téměř 30hodinového jednání s Evropským parlamentem dojednali nejdůležitější návrhy z klimatického balíčku Fit for 55. Systém EU pro obchodování s emisemi (ETS) se nyní vztahuje přibližně na 40 % emisí CO2 v EU. Nově bude rozšířen i o sektor budov a dopravy. Aby se dopady tohoto kroku zmírnily, dohodla se Rada a Evropský parlament i na zřízení sociálního klimatického fondu, který bude financován z výnosů z prodeje emisních povolenek. Tyto finanční prostředky budou při modernizaci ekonomiky využity pro pomoc těm nejzranitelnějším domácnostem a mikropodnikům.

Shoda na postupu vůči Maďarsku

Maďarsko podmíněně dostane 5,8 miliard eur v rámci plánu obnovy. Na oživení ekonomiky po pandemii covid-19 dosáhne po pozitivním hodnocení tohoto plánu ze strany Evropské komise, které potvrdila Rada EU. Kvůli přetrvávajícímu porušování zásad právního státu v Maďarsku se nicméně členské státy shodly na pozastavení přibližně 6,3 miliardy eur, které mělo dostat z unijního rozpočtu.

Vyrovnání poplatků za emise při dovozu zboží do EU 

Předsednictví se s Evropským parlamentem předběžně dohodlo na mechanismu CBAM. Takzvané uhlíkové clo budou platit firmy dovážející produkty do EU, které na rozdíl od evropských firem nemusí platit emisní povolenky podle systému ETS.

Dojednání finanční části REPowerEU

České předsednictví dohodlo za Radu EU s Evropským parlamentem finální podobu finanční části plánu REPowerEU. Jeho cílem je zbavení se závislosti na ruských zdrojích energií. Dohoda umožní financovat klíčové investice a reformy, které k naplnění těchto cílů povedou.

Chorvatsko v Schengenu

Chorvatsko se připojí ke státům schengenského prostoru. Hraniční kontroly se na pozemních a námořních hranicích zruší na konci roku 2022, na vzdušných hranicích na konci března.

Strop na cenu ruské ropy

Státy EU rozhodly o cenovém stropu na ruskou ropu ve výši 60 dolarů za barel. Omezí tak nedávný prudký nárůst cen ropy související s ruskou agresí na Ukrajině a také zásadně sníží příjmy, které Rusku z jejích prodejů plynuly.

Minimální zdanění velkých společností

Členské státy se shodly na minimální úrovni daně z příjmu velkých nadnárodních i domácích společností. Ta bude mít výši 15 procent. Druhý pilíř mezinárodní daňové reformy OECD podle této dohody musí státy EU převést do své národní legislativy do konce roku 2023.

Boj s globálním odlesňováním

Českým diplomatům se podařilo dosáhnout dohody na návrhu o deforestaci. Firmy, které v EU prodávají sóju, kakao nebo hovězí maso budou muset zajistit, že výroba jejich produktů nepřispěla ke kácení lesů. Stejná pravidla budou platit i pro výrobky, které se z EU vyváží.

Dohody na návrzích z migračního balíčku 

Českému předsednictví se podařilo uzavřít s Evropským parlamentem dohodu na návrhu přijímací směrnice a nařízení o unijním přesídlovacím rámci. Jedná se o důležité dokumenty z paktu o migraci a azylu. Tyto dohody také odblokovaly jednání o návrhu Eurodac, které má pomoci členským státům lépe sledovat pohyb žadatelů o azyl a osob neoprávněně pobývajících v Evropské unii. České předsednictví tak k Eurodacu mohlo zahájit trialogy.

Emisní povolenky pro letectví

České předsednictví dokončilo jednání s Evropským parlamentem o revizi systému EU pro obchodování s emisemi v letectví. To přispěje ke snížení emisí, které tento sektor produkuje. Návrh je součástí balíčku Fit for 55, jež cílí na dosažení klimatické neutrality.

Udržitelnější baterie

Podařilo se uzavřít trialog o bateriích. Nová pravidla přispějí k tomu, aby baterie prodávané v EU byly udržitelnější a bezpečnější během celého svého životního cyklu. Dohoda by měla přispět i ke snížení dopadu jejich výroby a recyklace na životní prostředí.

Bezvízový styk s Kosovem

Držitelé kosovských pasů nebudou do budoucna pro cesty do EU kratší než 90 dní potřebovat víza. Shodly se na tom Rada EU zastoupená českým předsednictvím s Evropským parlamentem. Vízový režim by se měl pro Kosovo rozvolnit při zahájení provozu Evropského systému pro cestovní informace a povolení, nejpozději od roku 2024.

Navýšení rozpočtu Evropského mírového nástroje 

Rada se dohodla na zvýšení finančního stropu Evropského mírového nástroje, který slouží k financování opatření souvisejících s vojenstvím nebo obranou, o 2 miliardy eur v roce 2023. Rovněž se shodla na tom, že v případě potřeby lze strop zvýšit o dalších 3,5 miliardy eur do roku 2027.

Spolupráce mezi státy při vyšetřování terorismu 

Úspěšně skončil trialog o elektronické výměně informací při vyšetřování teroristických útoků. Nový elektronický systém zefektivní sdílení informací mezi jednotlivými členskými státy, co se týče terorismu. To zjednoduší jejich vyšetřování a odhalování pachatelů bez ohledu na to, odkud pochází nebo kde byl útok spáchán.

Platforma pro společné vyšetřovací týmy

Podařilo se dokončit vyjednávání o založení nové platformy pro společné vyšetřovací týmy. Ty pracují například na vyšetřování mezinárodního organizovaného zločinu nebo praní špinavých peněz. Platforma usnadní těmto orgánům výměnu informací a důkazů, bezpečnou komunikaci a celkovou koordinaci.

Bezpečnější půjčky 

Poskytovatelé úvěrů budou muset spotřebitelům zajistit snadný dostup k informacím, zejména pokud jde o podmínky úvěru a jeho celkové náklady, a to i v situaci, kdy se půjčka sjednává online. Na základě revize směrnice o spotřebitelských úvěrech budou muset banky a další věřitelé řádně prověřit, jestli je spotřebitel schopen úvěr splácet.

Stejná odměna za stejnou práci

Nová směrnice přispěje k odstranění rozdílů ve výši odměňování žen a mužů. Čeští vyjednavači se za Radu EU dohodli s Evropským parlamentem na finální podobě transparentnějších pravidel, která zabrání finanční diskriminaci v zaměstnání.

Kvóty pro odlov ryb

České předsednictví vedlo v prosinci každoroční jednání ohledně rybolovných práv na příští rok. Ministři se v něm shodli na množství ryb, které budou jednotlivé státy smět vylovit v Atlantiku, Severním moři, Středozemním a Černém moři tak, aby ochránili rybí populace a zároveň zajistili obživu pro rybáře, kteří jsou na rybolovu finančně závislí.

Bezpečnost strojů 

Vyjednavači českého předsednictví a Evropského parlamentu se dohodli na posílení pravidel pro strojní zařízení. Nové nařízení zvýší jejich bezpečnost a zajistí dostatečnou informovanost spotřebitelů.

Bezpečnost trajektů 

Předsednictví se se zástupci Evropského parlamentu shodlo na přísnějších požadavcích na stabilitu trajektů, které převážejí auta. Směrnice zapracovává do unijního práva mezinárodní standardy pro takzvané ro-ro lodě.

Sankce vůči Íránu 

Rada přijala další sankce vůči Íránu za pokračující porušování lidských práv v zemi a za pomoc, kterou Írán poskytl Rusku v jeho agresi vůči ukrajinskému lidu.

Zahraniční obranná spolupráce 

Rada EU rozhodla o rozšíření podpory ozbrojených sil v pěti partnerských zemích. Prostřednictvím financí z Evropského mírového nástroje podpoří obranu Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Libanonu, Mauritánie a Mosambiku. 

Partnerské dohody s Malajsií a Thajskem

Český premiér Petr Fiala podepsal za členské státy EU partnerské dohody mezi EU a Malajsií a Thajskem. Partnerství s těmito dvěma zeměmi usnadní vzájemnou spolupráci v oblastech životního prostředí, energetiky nebo obchodu.

Mise v Nigeru

EU zřizuje vojenskou misi v Nigeru, která zemi pomůže v boji proti teroristickým ozbrojeným skupinám. Úkolem mise bude výcvik nigerských ozbrojených sil a pomoc s ochranou civilního obyvatelstva. Její trvání je momentálně plánováno na tři roky.

Mandát pro jednání s Evropským parlamentem

Čipy 

České předsednictví dojednalo společnou pozici členských států k aktu o čipech. Nařízení reaguje na nedostatek polovodičů v Evropě. Ty jsou potřebné pro výrobu různých zařízení od aut po elektroniku. Finální podobu právního textu začne s Evropským parlamentem vyjednávat švédské předsednictví. Ta by měla přispět k navýšení výroby čipů v EU a odstranit závislost na dodávkách ze třetích zemí.

Společné zakázky v obraně 

Rada se shodla na společné pozici pro vyjednávání s Evropským parlamentem ohledně společných zakázek na nákup produktů na obranné účely. Prostřednictvím tohoto systému EU podpoří svůj obranný průmysl a zároveň usnadní členským státům přístup k jeho produktům. Komise chce pro tyto účely vyčlenit 500 milionů eur.

REPowerEU – energetika 

Rada odsouhlasila svou výchozí vyjednávací pozici ohledně energetické části plánu REPowerEU, který má zbavit EU závislosti na ruských zdrojích energie. Konkrétně tento návrh umožní rychlejší výstavbu projektů z oblasti obnovitelných zdrojů energie v oblastech, které jsou pro to vhodné. 

Emise metanu

Rada se shodla na mandátu pro jednání s Evropským parlamentem ohledně snižování emisí metanu. Metan je po oxidu uhličitém druhým nejškodlivějším skleníkovým plynem, který výrazně poškozuje klima. Návrh nařízení zavádí povinnost měřit, vykazovat a ověřovat emise metanu v odvětví energetiky.

Umělá inteligence

Bezpečné používání a co největší využití potenciálu – to jsou cíle návrhu aktu o umělé inteligenci. Českým vyjednavačům se podařilo dokončit mandát pro vyjednávání s Evropským parlamentem, které bude následovat během švédského předsednictví.

Rychlá a dobře navazující doprava

České předsednictví dojednalo společnou pozici členských států k transevropské dopravní síti. Cílem této strategie je vybudovat snadné, spolehlivé a udržitelné dopravní spojení po EU. 

Digitální identita 

Členské státy se pod vedením českých diplomatů shodly na společné pozici k evropské digitální identitě. Prostřednictvím takzvané digitální peněženky by měli lidé i firmy získat jednoduchou a důvěryhodnou elektronickou identifikaci, která se dá  použít například pro online nákup vstupenek nebo komunikaci s úřady. Finální podoba nařízení bude záviset na jednání s Evropským parlamentem.

Environmentální a sociální dopady činnosti firem 

Pod vedením českých vyjednavačů se podařilo dojednat vyjednávací postoj Rady ohledně směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti. Velké společnosti budou muset zjišťovat, předcházet a odstraňovat nebo zmírňovat dopady své činnosti v oblasti klimatu, životního prostředí a lidských práv. Cílem je posílit odpovědné chování firem, které vyrábějí oblečení, mobilní telefony a jiné předměty denní potřeby.

Opatření proti praní špinavých peněz 

Rada se pod vedením českého předsednictví shodla na mandátu pro vyjednávání s Evropským parlamentem ohledně úpravy pravidel, která mají zabránit praní špinavých peněz v EU. Nová pravidla v tomto směru upravují například obchod s kryptoměnami nebo vysoké hotovostní platby.

Podpora rozvojových zemí skrze obchodní politiku EU 

Rada přijala mandát pro jednání s Evropským parlamentem o úpravě Všeobecného systému preferencí, který umožňuje rozvojovým zemím bezcelní přístup na trh EU. Nová verze by měla obsahovat silnější vazby na dodržování lidských práv a ochranu životního prostředí a zajistit větší transparentnost systému.

Transparentnost trhu finančních nástrojů 

Rada přijala mandát pro jednání s Evropským parlamentem o návrhu nařízení o přezkumu nařízení o trzích finančních nástrojů a druhé směrnice o trzích finančních nástrojů. Mají zlepšit transparentnost a dostupnost údajů o trhu.

Trestné činy proti životnímu prostředí

České předsednictví dojednalo společnou pozici členských států ohledně trestné činnosti proti životnímu prostředí. Nová směrnice by měla být doplněná o další druhy trestných činů včetně sankcí za jejich spáchání.

Digitální justice 

Zrychlit a zefektivnit soudní řízení mají směrnice a nařízení ohledně digitalizace justice. Společnou pozici členských států, kterou se českým vyjednavačům podařilo dojednat, bude v trialozích hájit švédské předsednictví.

Chráněná zeměpisná označení

Členské státy se pod vedením českého předsednictví shodli také na mandátu pro vyjednávání s Evropským parlamentem ohledně geografických označení pro řemeslné a průmyslové výrobky. Systém už funguje pro potraviny a nápoje. Po dohodě s Evropským parlamentem, by ale ochranu mohl získat i například český křišťál.

Transparentní reklama 

Rada se také pod vedením českého předsednictví dohodla na svém vyjednávacím postoji k návrhu nařízení o transparentnosti politické reklamy. Výsledkem jednání s Evropským parlamentem by pak měla být pravidla pro poskytování informací ohledně financování kampaní nebo řádného označování online i offline politické reklamy.

Ochrana pracovníků před azbestem

Členské státy se shodly na mandátu pro vyjednávání s Evropským parlamentem ohledně přísnějších norem pro ochranu lidí, kteří přicházejí do kontaktu s azbestem. 

Cenné papíry

Členské státy EU dospěly k vyjednávacímu postoji ohledně navržené aktualizace nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů. Díky tomuto plánovanému přezkumu se zefektivní vypořádávání obchodů s cennými papíry v EU, mimo jiné zjednodušením požadavků a vyjasněním povolovacích procesů.

Odolnost pojišťoven

Zástupci členských států se dohodli na mandátu k vyjednávání ohledně směrnice o ozdravných postupech a řešení krize pojišťoven. Návrh má zvýšit odolnost pojišťovnictví a zajišťovnictví a zlepšit ochranu pojistníků, daňových poplatníků, ekonomiky a finanční stability v EU.

Závěry Rady a doporučení

Rozšíření EU a kandidátský status pro Bosnu a Hercegovinu

Rada pro obecné záležitosti přijala závěry potvrzující své úsilí k dalšímu rozšíření EU, poprvé rovněž ve vztahu k Ukrajině, Moldavsku a Gruzii. Rada těmito závěry rovněž doporučila udělení kandidátského statusu Bosně a Hercegovině, které následně potvrdila Evropská rada.

Potrestání ruských válečných zločinů

Rada se shodla na potřebě potrestání ruských zločinů spáchaných během války na Ukrajině. Závěry vyzývají ke spolupráci s orgány EU, které se na vyšetřování podílí a posílení vyšetřování a stíhání.

Screening rakoviny

Rada přijala nové doporučení týkající se screeningu nádorových onemocnění, které má za cíl posílit prevenci a snížit úmrtnost na tato onemocnění.

Očkování 

V rámci zlepšení prevence nemocí a zvýšení důvěry lidí by státy EU měly posílit spolupráci v oblasti očkování. V závěrech Rady se shodly, že je potřeba bojovat proti dezinformacím, které přispívají k odmítavému postoji veřejnosti.

Společná bezpečnostní a obranná politika 

Rada schválila závěry, ve kterých vyzvala k přijetí nového paktu pro civilní společnou bezpečnostní a obrannou politiku do poloviny roku 2023 a vyhodnotila pokrok dosažený v této oblasti od schválení Paktu pro civilní společnou bezpečnostní a obrannou politiku v roce 2018.

Zdroj: EU2022.cz

Sdílet tento příspěvek