Komise navrhla balíček opatření k posílení bezpečnosti silničního provozu 

V loňském roce přišlo na silnicích EU o život více než 20 000 lidí. Evropská komise zveřejnila návrh balíčku opatření k posílení bezpečnosti silničního provozu, včetně modernizace pravidel pro vydávání řidičských průkazů a představení digitálního řidičského průkazu.

Konkrétně Komise navrhuje tři legislativní návrhy: návrh revize směrnice o řidičských průkazech, návrh revize směrnice o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu a návrh směrnice o celounijním účinku některých zákazů řízení. Hlavním cílem návrhů je zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Aktualizací pravidel se Evropská unie mimo jiné snaží dosáhnout svého dlouhodobého cíle se do roku 2050 co nejvíce přiblížit nulovému počtu úmrtí v silniční dopravě (Vision Zero). 

Modernizovaná pravidla pro řidičské průkazy

Aby se zjednodušilo uznávání řidičských průkazů mezi členskými státy, navrhuje Komise zavést digitální řidičský průkaz. Jedná se o první snahu takového druhu na světě. Například prodloužení platnosti nebo výměna řidičského průkazu by byla mnohem snazší, jelikož by veškeré administrativní postupy probíhaly online.  V Evropské unii by nově mělo být nastaveno i dvouleté „zkušební období” pro nové řidiče, včetně nulové tolerance pro řízení pod vlivem alkoholu během této doby. Evropská komise navrhuje také, aby mladí lidé měli možnost skládat zkoušky a začít řídit osobní a nákladní automobily s doprovodem již od 17 let. Součástí balíčku je i úprava výuky řidičů a zkoušek s důrazem na rizikové faktory a přítomnost zranitelných účastníků silničního provozu. Aktualizovaná pravidla pro řidičské zkoušky mimo jiné zohlední i přechod na vozidla s nulovými emisemi. 

Účinné přeshraniční prosazování pravidel silničního provozu souvisejících s bezpečností

Dle dat Evropské komise bylo v roce 2019 přibližně 40 % přeshraničních deliktů ponecháno bez postihu, a to buď proto, že pachatel nebyl identifikován, nebo proto, že se jednalo o pokutu, která nebyla uhrazena. Předložený návrh proto cílí na zlepšení této situace prostřednictvím umožnění přístupu donucovacích orgánů do vnitrostátních rejstříků řidičských průkazů. Členské státy by měly zřídit národní kontaktní místa pro lepší spolupráci s donucovacími orgány zapojenými do vyšetřování deliktů. V návrhu je také stanoven obsah informačního dopisu pachateli o spáchaném přestupku, přičemž členské státy by měly zajistit, aby byl informační dopis zaslán nejpozději do jednoho měsíce od registrace dopravního přestupku. V neposlední řadě Evropská komise navrhuje rozšířit oblast působnosti o další přestupky, jako je například nedodržování dostatečné vzdálenosti mezi vozidly, nebezpečné předjíždění a parkování či jízda v protisměru.

Konec beztrestnosti za závažné přestupky

V souvislosti s cílem zabránit beztrestnosti pachatelů̊ dopravních deliktů Komise navrhla zavedení nového systému, který umožní vymáhat zákaz řízení v celé EU, v případě, že se členská stát rozhodne zbavit řidiče řidičského oprávnění kvůli závažnému přestupku spáchanému na jeho území. Jde o úpravu v dosud neregulované oblasti, jelikož v současnosti každý členský stát v tomto ohledu uplatňuje národní právo. Návrh se týká závažných dopravních deliktů, jako je překročení nejvyšší dovolené rychlosti, řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo drog a způsobení smrti či vážného zranění v důsledku dopravního deliktu. Členský stát, kde bylo řidičské oprávnění řidiči vydáno, by v případě spáchání závažného přestupku prostřednictvím národního kontaktního místa požádal o uložení zákazu řízení. Tato žádost by byla následně posouzena a členský stát by mohl potvrdit rozhodnutí o celoevropském zákazu řízení s ohledem na podímky definované v legislativě a národních pravidel pro odebrání řidičského průkazu.

Zdroj: Úřad vlády, Evropská komise

Autorka: Barbora Novotná, Euroskop.cz

Ilustrační foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek