Stáže v Praze

DALŠÍ INSTITUCE EU

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je poradním orgánem EU, který reprezentuje zástupce sociálních partnerů a občanskou společnost. EHSV byl zřízen v roce 1957, v rámci smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství, jako fórum, jehož hlavním úkolem v té době bylo projednávat záležitosti týkající se jednotného trhu. Současný právní základ EHSV je ustanoven Smlouvou o Evropské Unii (článek 13, odst. 4) a Smlouvou o fungování Evropské unie (články 301 – 304). EHSV sídlí ve společné bodově s Výborem regionů v Bruselu.

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

Jiná používaná označení

EHSV, EESC, CESE
(Comité économique et social européen)

Sídlo

Brusel

Složení

350 členů

Funkční období

5 let

Koho reprezentuje

organizace zaměstnavatelů, pracovníků a dalších zájmových skupin

Hlavní funkce

poradní orgán hlavních institucí EU, zastupuje zájmy organizací aktivních v evropském ekonomickém a veřejném prostoru; zajišťuje propojení mezi organizovanou občanskou společností a vládními orgány Evropské unie

Předseda

Luca JAHIER

Posláním EHSV je poskytovat unijním institucím odborné poradenství, a to především v hospodářských a sociálních otázkách, v oblasti životního prostředí, vzdělání, ochrany spotřebitele, zdraví, strukturálních fondů či transevropských sítí. Jedním z hlavních úkolů EHSV je stát se prostředníkem mezi unijními orgány a občanskou společností.

Pravomoci a složení


Lisabonská smlouva posílila postavení EHSV, jelikož jeho členové musí být povinně konzultováni ze strany Evropské komise (Komise), Rady a Evropského parlamentu (EP)

v průběhu celého legislativního procesu (tj. v prelegislativní fázi a v době předložení návrhu či v průběhu jeho podstatných změn) v oblastech uvedených ve Smlouvách. K předloženým návrhům vydává výbor své stanovisko.

EHSV poskytuje orgánům EU poradenství prostřednictvím odborných stanovisek rovněž
z vlastní iniciativy k těm tématům, která EHSV považuje za relevantní a závažná. EHSV vydá v průměru 170 doporučení a stanovisek za rok, z nichž asi 15 % je vypracováno z vlastní iniciativy.

Počet členů výboru je v současné době 350. Počet členů reprezentujících jednotlivé členské státy je odvozen od počtu obyvatel (nejvíce 24 členů – Francie, Itálie, Německo, Spojené království a nejméně 5 členů – Malta). Členové EHSV jsou jmenováni na pět let a mohou být jmenování opakovaně. Každý členský stát navrhuje seznam členů, jenž je přijat Radou, která rozhoduje o jmenování členů po konzultaci s Komisí. První setkání nových členů EHSV pro funkční období 2015 - 2020 včetně volby předsednictva se uskutečnilo na inauguračním plenárním zasedání v říjnu roku 2015.

ČR jmenuje do EHSV celkem 12 zástupců, kteří zastupují široké spektrum hospodářských, sociálních a kulturních zájmů v členských státech Unie.

EHSV se člení na tři různé skupiny:

• zástupci zaměstnavatelů (skupina I),
• zástupci zaměstnanců (skupina II) a
• zástupci představující různé zájmové skupiny: např. spotřebitelé, rodinné organizace, nevládní organizace, zemědělci, ekologická hnutí atd. (skupina III).

Předseda a místopředsedové jsou voleni střídavě ze členů tří výše jmenovaných skupin na období dva a půl roku. Současným předsedou EHSV je Luca Jahier (IT), místopředsedkyněmi poté Isabel Caño Aguilar (ES) a Milena Angelova (BG).

EHSV má sedm specializovaných sekcí:

  1. hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO)
  2. jednotný trh, výroba a spotřeba (INT)
  3. doprava, energetika, infrastruktura, informační společnost (TEN)
  4. zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí (NAT)
  5. zaměstnanost, sociální záležitosti, občanství (SOC)
  6. vnější vztahy (REX)
  7. poradní komise pro průmyslové změny (CCMI)


Úkolem specializovaných sekcí je přijímat stanoviska nebo podávat informační zprávy k tématům, která jsou předmětem žádosti o stanovisko. Na základě těchto stanovisek přijímá plenární zasedání EHSV, které se schází obvykle desetkrát ročně, konečná stanoviska EHSV, jež jsou předkládána Radě, Komisi a EP.

Zastoupení členských států v Hospodářském a sociálním výboru

Země

Počet zástupců

Země

Počet zástupců

Francie

24

Švédsko

12

Itálie

24

Bulharsko

12

Německo

24

Dánsko

9

Velká Británie

24

Chorvatsko

9

Polsko

21

Irsko

9

Španělsko

21

Finsko

9

Rumunsko

15

Litva

9

Belgie

12

Slovensko

9

Česká republika

12

Estonsko

7

Maďarsko

12

Lotyšsko

7

Nizozemsko

12

Slovinsko

7

Portugalsko

12

Kypr

5

Rakousko

12

Lucembursko

5

Řecko

12

Malta

5

Celkem

350

Autor: Oddělení institucionální komunikace ÚV ČR

Sdílet tento příspěvek