BUDOUCNOST EU

Budoucnost EU

Konference o budoucnosti Evropy byla zahájená na Den Evropy 9. května 2021 s cílem ustanovit diskuzní platformu, která formou série debat s veřejností umožnit občanům celé Evropy sdílet své myšlenky a názory na fungování EU a přímo tak ovlivnit utváření její budoucnosti. Na základě podnětů občanů shromážděných během konference byl formulován soubor doporučení pro návazná opatření, která by měla EU přijmout.

Záměr uspořádat konferenci o budoucím směřování evropského kontinentu postavenou na co nejširší účasti občanů poprvé vyslovil na jaře roku 2019 francouzský prezident Emmanuel Macron. O několik měsíců později pak nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová potvrdila závazek Konferenci o budoucnosti Evropy uspořádat. Konference představovala první akci svého druhu nabízející občanům možnost se na celoevropské úrovni zapojit do diskuze o klíčových prioritách a budoucí podobě EU. O konkrétních tématech konference rozhodovali prostřednictvím své účasti právě sami občané.

Konference měla formu série diskuzí a občanských konzultací pořádaných napříč celou Evropou, které dali obyvatelům EU možnost přímo ovlivnit formování jejích politik a cílů, vznášet podněty na změny a sdílet názory na to, jak by měla Unie v budoucnu vypadat. Diskuse a související akce pořádaly nejenom instituce EU, ale také národní, regionální a místní orgány, stejně jako i občanská společnost a další organizace. Cílem bylo vytvořit veřejné fórum, které podpoří otevřenou, inkluzivní a transparentní diskuzi o otázkách, které jsou pro Evropany důležité a které ovlivňují jejich každodenní život.

Konference byla založená také na snaze vzít v potaz evropskou sociální rozmanitost a podpořit i zapojení občanů z regionů mimo hlavní města. Občané se tedy mohli zapojovat do řady akcí pořádaných přímo v jejich oblasti a zaměřených na regionální témata, která jsou jim blízká. Kromě toho bylo možné se zapojit i prostřednictvím interaktivní mnohojazyčné online platformy, která občanům umožnila sdílet jejich nápady, připomínky a obavy.

Konference byla ukončena 9. května 2022 předáním závěrečné zprávy předsedům Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise. Následně přišla řada na evropské instituce, aby navázaly na 49 návrhů, které obsahovaly 325 konkrétních opatření, jež občané formulovali s cílem utvářet Evropu, jakou si přejí. Aby byli občané informováni, bylo naplánováno na podzim 2022 uspořádání konference o zpětné vazbě. Tato akce by měla být příležitostí pro sdělení a vysvětlení, jak tři orgány EU sledují a hodnotí pokrok v této fázi procesu.

V České republice se v průběhu Konference uskutečnila série debat se širokou veřejností pořádaných ve všech krajích regionálními Eurocentry. Akce byly zaměřené jak na obecné otázky týkající se fungování a směřování EU, tak na otázky specifické pro každý region. Debaty byly doplněny o řadu dalších regionálních akcí zahrnujících přednášky pro školy či semináře a workshopy konkrétněji věnované jednotlivým dílčím tématům. Kromě toho se pod záštitou Konference uskutečnila i řada akcí pořádaných dalšími organizacemi a subjekty z řad občanské společnosti. Na online platformě bylo možné veškeré akce jak vyhledávat, tak jejich organizaci registrovat jako pořadatel.

Na portálu Euroskop naleznete v této rubrice základní informace o Konferenci, reportáže z již uskutečněných akcí a informace o událostech a debatách na celoevropské úrovni. Kromě toho jsme pro vás připravili seriál o důležitých evropských proslovech, které pronesli státníci a významné osobnosti veřejného života právě k tématu evropské budoucnosti. S každou epizodou seriálu se s námi můžete vydat po cestě myšlenek a plánů, které formovaly evropskou integraci od konce Druhé světové války až do současnosti.