Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Deadline pro přihlašování na stáže v Evropské komisi

31. ledna, 2023 | 01:00 - 12:00

EUROZÓNA

Členství České republiky v Evropské unii mimo jiné znamená i závazek přijmout jednotnou evropskou měnu, jakmile budou splněna požadovaná maastrichtská kritéria. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie tedy vyvstala otázka, kdy bude euro zavedeno.

Odpovědí na tuto otázku bylo vypracování společného materiálu vlády ČR a ČNB - Strategie přistoupení České republiky k eurozóně z roku 2003. Dokument popsal ekonomickou situaci České republiky vzhledem k ekonomické úrovni eurozóny. A zároveň nastínil na základě očekávaných přínosů a rizik plynoucích z jednotné evropské měny možnou strategii zavedení eura u nás. Horizont let 2009-2010 byl zmíněn jako možný termín přijetí eura, za předpokladu pokračování reálné konvergence české ekonomiky a splnění požadovaných maastrichtských kritérií.

V roce 2006 se vláda ČR rozhodla uskutečnit několik kroků vedoucích k zahájení příprav České republiky na euro. Mezi důležité kroky vlády v procesu zavádění eura v ČR patří:

  • Důležitým rozhodnutím, které bylo zapotřebí učinit hned na počátku, bylo rozhodnutí o způsobu, jakým bude euro v České republice zavedeno. Evropská legislativa nabízela tři možné scénáře přechodu na euro - scénář s využitím přechodného období, jednorázový přechod na euro s využitím tzv. „fáze postupného zrušení" a jednorázový přechod na euro, tzv. velký třesk. Na základě doporučení Národní koordinační skupiny se vláda ČR rozhodla pro třetí variantu, tj. variantu velkého třesku nebo-li tzv. „Big Bang".

Jedná se o scénář zavedení eura, při kterém je euro zavedeno v bezhotovostním i hotovostním platebním styku ke stejnému okamžiku. V současné době, kdy euro je již mezinárodně uznávaná měna, noví členové eurozóny volí bez výjimky metodu velkého třesku. Příklad Slovinska, Kypru a Malty jednoznačně potvrdil, že se jedná o nejlevnější a nejjednodušší variantu zavedení eura.

NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINA PRO ZAVEDENÍ EURA ČR

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR je meziresortní koordinační skupinou v gesci Ministerstva financí ČR. Jejími hlavními úkoly se stala příprava Národního plánu zavedení eura v ČR, příprava komunikační strategie a koordinace celého procesu zavádění eura v Česku.

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR byla zřízena usnesením vlády č. 1510 ze dne 23. listopadu 2005, kterým Vláda ČR schválila institucionální zajištění přijetí eura v ČR.

Národním koordinátorem příprav zavedení eura v ČR byl od roku 2007 do roku 2017 Oldřich Dědek z Ministerstva financí ČR.

Složení Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR

Ministerstvo financí ČR
Česká národní banka
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Pracovní skupiny Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR

1. Pracovní skupina pro komunikaci
2. Pracovní skupina pro finanční sektor
3. Pracovní skupina pro veřejné finance a veřejnou správu
4. Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele
5. Pracovní skupina pro informatiku a statistiku
6. Pracovní skupina pro legislativu

  • Národní koordinační skupina a její pracovní skupiny vypracovaly Národní plán zavedení eura v České republice, který řeší technické a organizační záležitosti přechodu naší ekonomiky na jednotnou evropskou měnu. Národní plán zároveň stanoví základní principy, které budou muset být během zavádění eura dodržovány a které celý proces usnadní a zajistí,aby nikdo nebyl touto změnou poškozen. Jedná s zejména o:
  • princip kontinuity právních nástrojů,
    • princip nepoškození občana státem,
    • princip předcházení neodůvodněnému zvyšování cen a
    • princip minimalizace nákladů pro soukromý i veřejný sektor.

INTERNETOVÁ STRÁNKA ZAVEDENIEURA. CZ
mince eura

Dne 28. února 2008 byla spuštěna internetová stránka Ministerstva financí ČR s informacemi o euru, která má za cíl oslovit svým obsahem širokou i odbornou veřejnost.

Naleznete zde základní faktické informace o euru a eurozóně, jakož i představení procesu zavedení eura v České republice se všemi důležitými aspekty (přínosy společné měny pro spotřebitele a podnikatele, plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, přijatý scénář jednorázového zavedení eura, institucionální zajištění připrav, aj.).

Před přijetím společné měny se musí české koruna zapojit do mechanizmu směnných kurzů ERM II po dobu minimálně dvou let. Ze zkušenosti států, které euro již zavedly vyplývá, že je třeba zohlednit i zhruba tříleté přípravné období. Během něho je třeba např. zajistit přípravu finančního sektoru na zásobení občanů i podniků eurovým oběživem a stažení původní národní měny, připravit a provést konverzi informačních systémů, provést potřebné legislativní změny atd.

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně schválená vládou ČR v srpnu 2007 nestanovila nové cílové datum vstupu do eurozóny s tím, že toto datum se odvine od vyřešení problematických míst v rámci zásadní reformy veřejných financí a od posílení pružnosti české ekonomiky. Vstup do systému kurzů ERM II strategie chápe pouze jako nezbytnou podmínku pro přijetí eura. Délka pobytu v něm by proto měla minimální.

Pravidelný dokument „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti s eurozónou" ze 7. prosince 2020 konstatuje, že že v roce 2020 Česká republika splní pouze kritérium konvergence úrokových sazeb. Zlepšení či zhoršení vlastní ekonomické připravenosti České republiky na přijetí eura lze v situaci probíhající pandemie a souvisejícího celosvětového ekonomického propadu jen obtížně hodnotit. Hluboký pokles hrubého domácího produktu v eurozóně odpovídá synchronizovanému propadu světové ekonomiky, jehož rozsah je v období po 2. světové válce bezprecedentní. V řadě zemí eurozóny navíc přetrvávají nedořešené dluhové a strukturální problémy.

S ohledem na zmíněné skutečnosti Ministerstvo financí České republiky a Česká národní banka v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení České republiky k eurozóně doporučují vládě České republiky prozatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny. Doporučení implikuje, že by vláda neměla prozatím usilovat o vstup České republiky do mechanismu směnných kurzů.

Odkazy

Informace na téma Euro a ČR najdete na internetové stránce http://www.zavedenieura.cz/ v sekci Dokumenty.

Informace a dokumenty k tématu přistoupení ČR k eurozóně naleznete na webových stránkách České národní banky.

Aktuální zprávy a materiály k tématu naleznete v tiskových zprávách Ministerstva financí ČR.

Autor: Euroskop

Podrobnosti

Datum:
31. ledna, 2023
Čas:
01:00 - 12:00
Rubrika Akce: