ČR A EU

PŘEDVSTUPNÍ POMOC

Rozšíření a předvstupní pomoc

Předvstupní nástroje jsou programy předvstupních politik Společenství, kterými
jsou v zemích, jež se chystají na přistoupení k EU, podporovány nezbytné
hospodářské, politické a správní reformy. Slouží především k podpoře
příslušných politických a hospodářských změn, přispívají k zavádění
legislativy EU a harmonizaci legislativy kandidátských zemí s legislativou EU.
Pomáhají snižnovat ekonomické rozdíly mezi těmito zeměmi a EU, a napomáhají
při budování institucí nezbytných pro fungování kandidátských zemí v rámci EU.
Činnost převstupních nástrojů je většinou omezena vstupem kandidátské země do
Evropské unie.

Pro programovací období 2007 – 2013 byl vytvořen nový nástroj předvstupní
pomoci, program
IPA</a >
(Instrument for Pre-accession Assistance), který nahradil předešlých pět
nástrojů (Phare, ISPA, SAPARD, Předvstupní pomoc Turecku, Cards).


PŘEDVSTUPNÍ NÁSTROJE PRO ČR

Phare

Program Phare poskytoval finanční prostředky deseti kandidátským zemím střední
a východní Evropy. Jeho cílem bylo napomoci plnění podmínek stanovených pro
vstup do Evropské unie. Z programu Phare byly rovněž financovány projekty
sociální a ekonomické soudržnosti, jejichž cílem bylo zvýšit životní standard
v nejchudších regionech. Postupně byly projekty více zaměřovány na budování
institucí a financování investic.

Rozpočet Phare pro všechny kandidátské země na období let 1989 až 1999 přesáhl
11 miliard EUR (400 miliard CZK). Pro období 2000 až 2006 byl pro program
připraven rozpočet přes 10 miliard EUR.

V ČR bylo z prostředků Phare do roku 2000 přiděleno 756 milionů EUR (27,46
miliard CZK).

Po přistoupení k Evropské unii byl program Phare nahrazen
Evropským fondem regionálního rozvoje a
Evropským sociálním fondem</strong >.

Další informace o tomto programu naleznete na této adrese:

ISPA

Program ISPA byl zaměřen na podporu investičních projektů v oblasti
infrastruktury životního prostředí a transevropských dopravních sítí. V rámci
životního prostředí byla pomoc poskytována v oblastech znečištění vod, ovzduší
a odpadového hospodářství. V oblasti dopravní infrastruktury poskytoval
program investice do rekonstrukcí, staveb a propojování národních dopravních
sítí v Evropě.

Podpora byla mezi kandidátské země rozdělována na základě daných kritérií
(počet obyvatel, HDP, rozloha státu, připravenost na využívání fondu).
Předpokladem efektivní účasti v programu byla kvalitní příprava projektů a
zajištění jejich spolufinancování ze stran států, které projekt podávaly. U
těch projektů, na něž Evropská komise schválila prostředky, bylo vždy
podepsáno tzv. finanční memorandum, které určovalo principy financování mezi
ČR a Evropskou komisí.

Roční výše prostředků pro všechny kandidátské země dosahovala 1,04 mld. euro
(36 mld. Kč). V období 2000 – 2006 bylo pro ČR každoročně alokováno kolem 70
mil. euro (2,5 mld. Kč).

Po vstupu zemí do EU převzal úlohu tohoto programu
Fond soudržnosti.

Další informace o programu naleznete na adresách:

SAPARD

Program SAPARD poskytoval investice do oblasti zemědělství a na rozvoj
venkova. Jeho cílem bylo zaměřit kandidátské státy na priority Společné
zemědělské politiky a rozvoje venkova a naučit je používat finanční postupy a
kontrolní mechanismy, které jsou praktikovány v EU.

Evropská unie uvolnila na program SAPARD z Evropského zemědělského garančního
a orientačního fondu (EAGGF) ročně částku 520 mil. euro pro všech deset
kandidátských zemí.

Na Českou republiku připadalo ročně asi 22 mil. euro, z toho pro sektor
zemědělství cca 540 mil. Kč a pro sektor rozvoje venkova zhruba 270 mil. Kč.
Finanční čerpání z programu SAPARD ukončila Česká republika předčasně v roce
2005, kdy došlo k vyčerpání alokace 92,8 milionů EUR (2,9 miliard Kč), kterou
celkově poskytlo Společenství a kterou bylo možno čerpat až do konce roku
2006.

Hlavním rysem programu byla podpora většího počtu menších projektů.
Žadatelem/příjemcem finanční podpory byly menší a střední obce a podnikatelé v
oboru zemědělské a potravinářské výroby.

Po vstupu do EU byl program SAPARD nahrazen
Evropským zemědělským podpůrným a záručním fondem.

Další informace o programu naleznete na adresách:


KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY VYUŽÍVANÉ PŘED VSTUPEM ČR DO EU

Komunitárních programů</a >
se mohou účastnit i kandidátské země za stejných podmínek jako členské státy.
To také znamená, že se musí podílet na nákladech. Tento podíl však může být
částečně financován z programu předvstupní pomoci (dříve Phare, dnes IPA).

Česká republika se účastnila vzdělávacích programů Socrates, Leonardo da
Vinci a Youth for Europe (Mládež pro Evropu) od roku 1997, dále programů
Raphael, SAVE II a SME (Small and Medium-Sized Enterprises, podpora malého a
středního podnikání) od roku 1998, ostatních dále zmíněných programů se
účastnila od roku 1999.

Výše vstupního příspěvku Phare pro rok 1997 činila 3,30 mil. euro. Celkový
příspěvek za Českou republiku na účast ve výše zmíněných komunitárních
programech činil v roce 1998 cca 9,65 mil. euro (z toho 3,45 mil. euro z Phare),
v roce 1999 již téměř 10,59 mil. euro (z toho 3,89 mil.euro z Phare) a v roce
2000 pak 10,78 mil. euro (z toho 6,87 mil. euro z Phare).

Pro kandidátské země platilo do roku 2000 (včetně) pravidlo, že při
nevyčerpání celé částky v jednom roce se o tuto částku sníží poplatek v roce
následujícím. Celkem za léta 1997 – 2000 činila výše příspěvků za Českou
republiku na účast v Komunitárních programech z programu Phare 24,15 mil.
euro.

V roce 2000 se Česká republika účastnila programů SME 3nd, Equal
Opportunities, SAVE II., Socrates II., Leonardo da Vinci II. a Youth.

Z finančních prostředků programu Phare 2000 byla alokována i částka příspěvku
za ČR na rok 2001 pro programy FISCALIS, Leonardo da Vinci II, Sokrates II,
Youth a Culture 2000, a to ve výši 6,87 mil. euro. Program Culture 2000 vznikl
sloučením programů Ariane, Kaleidoscope a Raphael.

Příklady komunitárních programů, do nichž byla ČR zapojena

 • Socrates – hlavním cílem byla podpora výměnných programů
  žáků, studentů a pedagogů mezi institucemi, které byly do těchto programů
  zapojeny.

První část programu, Socrates I., započala roku 1995, kdy byla zpřístupněna
pro všechny členské země EU a dále pro Island, Norsko a Lichtenštejnsko. V
roce 1997 byli do programu přijaty ČR, Kypr, Maďarsko a Rumunsko, o rok
později pak Slovensko, Polsko, Litva, Estonsko, Lotyšsko a v roce 1999
přistoupily ještě Bulharsko, Slovinsko a Malta. Pro 1. období bylo vyčleněno
859 mil. ECU.

Na výsledky první fáze programu v roce 2000 plynule navázal Socrates II, který
vytyčil další cíle v dané oblasti.

 • Leonardo da Vinci/Leonardo da Vinci II – program se
  zaměřoval na inovaci a zvyšování kvality odborného vzdělávání a vzdělávání
  dospělých.

Byly podporovány pilotní projekty, projekty stáží a výměn, zpracování přehledů
a analýz týkajících se odborného vzdělávání, kariérového poradenství, rovnosti
studijních příležitostí, vzdělávání znevýhodněných skupin, inovací odborné
přípravy v důsledku technologických změn, spolupráce VŠ a podniků zaměřené na
přenos technologických inovací, zlepšování jazykových dovedností.

V letech 1996 a 1997 se do programu Leonardo da Vinci začleňovaly první
instituce, do konce roku 1999 to již bylo přes 500 českých organizací. V rámci
programu bylo realizováno téměř 240 projektů, stáží a výměn a celkem více než
2400 účastníků vycestovalo do 14 zemí. Pro období 2000 – 2006 byla spuštěna
druhá fáze projektu – Leonardo da Vinci II.

 • SAVE – program na podporu projektů zaměřených na
  snižování energetické náročnosti.

Pro rok 1998 a 1999 získala ČR finanční podporu na 10 projektů. Program byl
prodloužen do roku 2002.

 • SME 3nd – Třetí víceletý program pro malé a střední podniky

Program na podporu a rozšíření úlohy malých a středních podniků v hospodářství
prostřednictvím účelových aktivit v oblasti poradenství, systémů finanční
podpory, podpory podnikání a podnikatelských informací.