Často kladené dotazy

Euro a Česká republika

Euro a eurozóna

Obecné

EURO A ČESKÁ REPUBLIKA

Kdy bude v České republice zavedeno euro?

Vláda ČR odložila datum zavedení eura, v současné době není stanoveno. Hlavní podmínkou pro přijetí eura v ČR je však plnění tzv. maastrichtských kritérií, která jsou dána Smlouvou o Evropském společenství.

Tato kritéria jsou následující:

 • Kritérium cenové stability požaduje, aby členský stát vykazoval dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace, sledovanou během jednoho roku před šetřením, která nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu (p.b.) průměrnou míru inflace tří členských států EU, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability.
 • Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb požaduje, aby průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu EU v průběhu jednoho roku před šetřením nepřekračovala o více než 2 p.b. průměrnou úrokovou sazbu tří členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability.
 • Kritérium veřejného deficitu požaduje, aby poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu nepřekročil 3%, kromě případů, kdy:
  buď poměr podstatně poklesl, nebo se neustále snižoval, až dosáhl úrovně blížící se referenční hodnotě, anebo překročení referenční hodnoty bylo pouze výjimečné a dočasné a zároveň poměr zůstává blízko k referenční hodnotě.
 • Kritérium hrubého veřejného dluhu znamená, že by poměr veřejného vládního dluhu k hrubému domácímu produktu neměl překročit 60%, kromě případů, kdy se poměr dostatečně snižuje a blíží se uspokojivým tempem k referenční hodnotě.
 • Kurzové konvergenční kritérium spočívá v minimálně dvouleté účasti v mechanismu ERM II a dodržování stanoveného rozpětí v blízkosti centrální parity alespoň po období dvou let. ČR zatím do mechanizmu měnových kurzů ERM II nevstoupila.

Kolik bude stát XY (různé typy zboží, zejména potraviny) až u nás budou platit eura?

V tuto chvíli nelze odhadnout, v jakém poměru budou české koruny přepočítávány na eura. Obecně lze říci, že ceny budou přepočítávány na základě přepočítacího koeficientu, t.j. pevně stanoveného kurzu, který bude definitivně znám až několik měsíců před dnem zavedení eura. Jeho výše bude závislá na vývoji tržního kurzu koruny vůči euru. Ceny zboží budou přepočítávány podle jasně stanovených pravidel přepočtu a zaokrouhlování, jejichž dodržování bude monitorováno a kontrolováno, aby nedocházelo k zneužití zavedení eura ke zdražení některými obchodníky.

Jaká budou zavedena opatření zabraňující zvyšování cen?

V první řadě to bude povinnost obchodníků po určitou dobu uvádět cenu zboží jak v korunách, tak i v eurech. Toto opatření zamezí možným tendencím některých obchodníků využít přechodu na euro ke zvýšení cen např. v podobě zaokrouhlení pouze směrem nahoru. Určitou roli zde bude hrát stát, který bude monitorovat a kontrolovat, zda jsou dodržována pravidla přepočtu a zaokrouhlování cen a tedy aby nedocházelo k neopodstatněnému zvýšení cen u některých obchodníků z titulu zavedení eura.

Významnou roli budou hrát také organizace na ochranu spotřebitelů, které se již tématu zavedení eura začínají věnovat. Ty mohou aktivně poukazovat na nepoctivé obchodníky, kteří by případně zneužili zavedení eura ke zvýšení cen. A samozřejmě je možné spoléhat také na konkurenční prostředí, které brání neopodstatněnému růstu cen.

Jak bude zavedení eura v ČR probíhat?

Euro bude v České republice zavedeno variantou jednorázového přechodu (tzv. velkého třesku). Znamená to, že během jediného okamžiku se euro začne používat jak v hotovostní tak i bezhotovostní formě. Doba duální cirkulace, kdy vedle sebe budou obíhat koruny i eura bude v tomto případě relativně krátká, několik týdnů (ze strany EU je sice stanoveno, že může trvat až 6 měsíců, ale už současní členové eurozóny se v době zavedení eura dohodli, že tato doba bude trvat max. 2 měsíce).

Až u nás bude euro, budeme mít stejné platy jako v Německu?

Změna měny nemá žádnou přímou souvislost ani s růstem cen a ani s růstem mezd. Životní úroveň Německa nebo ostatních vyspělých států EU budeme dohánět ještě řadu let. Euro by však mělo vytvořit příznivé podmínky pro urychlení procesu ekonomického vyrovnávání.

Jaký bude kurz na převod koruny na euro?

Viz odpověď na otázku č. 2. Fixní kurz, resp. přepočítací koeficient, bude stanoven zhruba půl roku před zavedení eura, a to poté co Rada EU zruší výjimku na zavedení eura pro Českou republiku. Tento přepočítací koeficient bude závazný a neměnný, a v tuto chvíli není možné jej předjímat.

Kdo rozhodne o výši převodního kurzu a jaký bude mechanismus pro jeho stanovení?

Fixní kurz, resp. přepočítací koeficient, vyhlásí Rada EU ve složení zemí, které zavedly euro a ČR, po předchozí konzultaci s Evropskou centrální bankou. Konečná výše kurzu bude záležet zejména na předchozím vývoji výše kurzu Kč, který bude 2 roky před zavedením eura fungovat v systému měnových kurzů ERM II.

Bude výměna za euro bezplatná?

Samozřejmě. Výměnu korun za eura budou provádět komerční banky a Česká národní banka zdarma po určité časové období. Po uplynutí předem stanovené doby výměny bude možné bezplatně měnit neplatné české koruny pouze v ČNB, pravděpodobně bez časového omezení (určité časové omezené bude stanoveno pro mince, pravděpodobně však ne pro bankovky). V době tzv. duální cirkulace eura a koruny bude možno bezplatně po zaplacení v českých korunách získat zpět eura také u každého obchodníka.

Jak dlouho budou v ČR platit obě měny současně, tzv. období duální cirkulace?

Doba duální cirkulace, resp. duálního oběhu koruny a eura bude trvat několik týdnů (ze strany EU je sice stanoveno, že může trvat až 6 měsíců, ale už současní členové eurozóny se v době zavedení eura dohodli, že tato doba bude trvat max. 2 měsíce). Národní plán zavedení eura předpokládá 2 kalendářní týdny.

Proč vůbec máme euro zavádět?

Česká republika se zavázala přijmout euro podpisem přístupové smlouvy k EU. Souhlas se zněním přístupové smlouvy vyjádřili občané v referendu. V článku 4 Aktu o přistoupení ČR k EU je novým členským zemím udělena dočasná výjimka na zavedení eura, což znamená závazek v budoucnu euro zavést. Tento závazek sice není časově přesně vymezený, ale obecně se předpokládá, že ČR tak učiní, jakmile bude plnit všechna kritéria (viz Maastrichtská konvergenční kritéria v otázce č.1).

Kdo a kdy rozhodne, jaké symboly budou na „českých euromincích“?

České euromincí, stejně jako mince všech zemí, které zavedly euro, budou mít jednu stranu identickou se všemi mincemi zemí eurozóny – to je tzv. evropská strana, na které je uvedena hodnota v eurech resp. centech a evropský symbol. Problematiku národní strany euromincí bude diskutovat Česká národní banka a rozhodne o mechanismu výběru. Například na Slovensku sehrála důležitou úlohu při výběru národního motivu veřejnost, která měla možnost svými hlasy rozhodnout o favoritech. Poslední slovo má však vždy centrální banka dané země.

Co se stane s českými korunami po zavedení eura?

Česká národní banka koruny stáhne z oběhu a postupně zlikviduje. Kov ze znehodnocených mincí se pravděpodobně prodá jako surovina.

Když si vezmu hypotéku v korunách a pak zavedeme euro, neprodělám na tom?

V žádném případě. Hodnota jistiny úvěru se přepočítá stanoveným přepočítacím koeficientem stejně tak jako hodnota splátek.

EURO A EUROZÓNA

Jak to, že v Dánsku a Švédsku euro nemají?

Dánsko si již při sjednávání a ratifikaci maastrichtské smlouvy vyjednalo tzv. opt out tedy trvalou výjimku z povinnosti přijmout společnou měnu euro. Švédsko v podstatě od počátku nenaplňuje svůj závazek přijmout euro. Tento postoj podpořil i výsledek referenda, které přijetí eura odmítlo. Švédsko je v podobné právní pozici jako ČR a ze smlouvy vyplývá závazek přijmout euro, avšak není specifikováno, kdy přesně by se to mělo stát.

Ve „starých členských zemích“ obíhaly obě měny – národní měna a euro – po určitou dobu najednou. Jednalo se o období jednoho až dvou měsíců. Kdo rozhoduje o tom, jak dlouhé toto období společného oběhu obou měn bude? Resp. je dána nějaká minimální doba tohoto oběhu a čím?

O době souběžného oběhu národní měny a eura (doba duální cirkulace) rozhodne Vláda ČR na doporučení Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR. Maximální délka duální cirkulace je ze strany EU omezena na 6 měsíců, země první vlny zavádění eura tuto dobu si samy omezily na 2 měsíce. U nás předpokládáme, že se bude jednat o zhruba dva týdny, což je podle zahraničních zkušeností dostačující doba.

Kdo hlídá měnu euro?

Za „hlídače“ měny euro lze označit Evropskou centrální banku, která stanovuje a ve spolupráci s národními centrálními bankami zemí eurozóny (skupina států, které již zavedly euro) i provádí měnovou politiku pro euro.

Kde jsou (byly či budou) mince a bankovky euro vyráběny?

Bankovky a mince mohou být vyráběny v zásadě v kterémkoliv státě eurozóny, a to na základě povolení, které vydává ECB. Bankovky jsou v celé eurozóně shodné, mince mají odlišnou „národní“ stranu. Obecně bývá zvykem, že ražba mincí probíhá na území té země, kde budou následně mince uvedeny do oběhu (tj. např. mince s českou národní stranou v ČR), není to však podmínkou. Ražba mincí může být zadána kterékoli mincovně s příslušným atestem.

OBECNÉ

Jaké má společná měna výhody?

 • eliminace kurzového rizika
 • zvýšení cenové transparentnosti
 • usnadnění obchodních transakcí
 • eliminace poplatků za konverzi (výměnu) měn
 • usnadňuje cestování, protože není nutná výměna peněz
 • příslušnost k silné měnové oblasti
 • zvýšení přílivu zahraničních investic

Obecně pak zavedení eura v ČR přispěje k zvýšení důvěryhodnosti a stability české ekonomiky a v důsledku tak k jejímu vyššímu růstu a tedy rychlejšímu zvyšování životní úrovně občanů České republiky.

V čem spočívají nevýhody společné měny?

Ztráta samostatné měnové politiky (stanovování úrokových sazeb v rámci ECB, ztráta kurzu národní měny), z čehož plyne riziko, že země nebude schopna reagovat na změny v ekonomických podmínkách prostřednictvím měnového kurzu nebo úrokových sazeb (zejména v případě, že by euro bylo zavedeno v době, kdy na ně ekonomika nebude dostatečně připravena).

Jak je možné, že euro platí i v zemích, které nejsou členy Evropské unie – Černá Hora, Vatikán, Monako, Andora, San Marino. Nemůže to působit negativně? Může si tedy euro zavést jakákoliv země?

Vatikán, Monako, Andorra a San Marino mají podepsány s EU oficiální měnové dohody o používání měny euro. Jedná se o velmi malé měnové oblasti, které jsou velmi úzce ekonomicky spjaty se státy, které v současnosti patří mezi země eurozóny. V případě Černé Hory došlo k tzv. spontánní euroizaci země. V praxi to znamená, že euro je masově užíváno všemi subjekty ekonomiky. Vzhledem k tomu že euro je měnou jiných zemí, taková země nemůže vydávat ani vlastní bankovky a mince v eurech, ani se jakýmkoli způsobem nepodílet na stanovování měnové politiky této měny. Tento stav není podporován ze strany institucí EU. Na druhé straně nelze používání eura mimo území současných států eurozóny zakázat. Jde však rozhodně o nestandardní a výjimečnou situaci.

O jakou legislativu se opírá přijetí eura? Existuje nějaký právně závazný dokument, ve kterém je popsán postup přijetí společné měny?

Zavedení eura se řídí čl. 122 a 123 Smlouvy o založení Evropského společenství. Zde je uvedena procedura vstupu a vymezena maastrichtská konvergenční kritéria. Zavedení eura dále specifikují nařízení Rady EU – č. 974/98 o zavedení eura, č. 1103/97 o některých ustanoveních souvisejících se zavedením eura a č. 2866/98 o přepočítacích koeficientech. Tato nařízení jsou přímo účinná v dané zemi, nemusí se převádět do národní legislativy. Na národní úrovni jsou opatření k zavedení eura zakotvena obvykle v zákoně o centrální bance a případně v tzv. generálním zákoně o opatřeních souvisejících se zavedením eura . Existence takového generálního zákona však není nutná, záleží na rozhodnutí dané země. Nicméně z hlediska právní jistoty je potřebné upravit ta ustanovení národní legislativy, kterých se změna měny dotkne a také upravit konkrétní praktické aspekty přechodu na novou měnu.

Autor: Euroskop, Zdroj: zavedenieura.cz